Butik i drift eller salgsbod i et fitnesscenter

Eleverne skal promovere en vare fra sortimentet i en valgfri butik eller salgsboden i et fitnesscenter. I undervisningsforløbet inddrages eleverne i et univers, der er troværdigt for at skabe motivation og give dem mulighed for at komme tæt på både kunder og personale i butikken. Erhvervsøkonomi på niveau F, E, D og C med mulighed for at inddrage fx afsætning, dansk og IT.

Opgavebeskrivelse

Frisør

Grupperne skal opstille en vareudstilling med det formål at skabe så stort et salg af varerne som muligt.

Forløbet kan tilrettelægges monofagligt med erhvervsfag, men eleverne vil opleve at undervisningen som meningsfuld, hvis andre fag bliver inddraget i projektet. Disse fag vil f.eks. kunne være Afsætning, Dansk og It.

Planlægning

Læringsmål

Kernestof

Eleverne skal kunne

 • Redegøre for indtægter og omkostninger
 • Beregne priser med og uden moms og kunne forklare deres kalkulationer
 • Forklare deres kalkulationer
 • Redegøre for omkostningsforløbet ved stigende afsætning.

Delelementer

Eleverne skal kunne

 • Beregne kostpris og salgspris med og uden moms
 • Udregne bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent
 • Beregne rabat i procent og kroner
 • Beregne Indeksberegninger
 • Beregne nulpunktsberegninger

Eleverne tager selv initiativ til et møde med butikken, som deltager i forløbet. Mødet skal afklare, hvordan forløbet skal afvikles samt hvilke varer opgaven omhandler, da der kan være forskellige hensyn fra butik til butik. Varen kan evt. være frugt og grønt, ost og vin eller forskellige juices, strømper og sko mv. Også placeringen kan variere fra butik til butik f.eks. udenfor, i vindfanget eller et sted inde i butikken.

Eleverne aftaler selv med butikken, hvordan forløbet skal være, men det kunne f.eks. være en passiv udstilling torsdag og aktiv fredag -  for at se en forskel.

Elevernes lyst til at lære øges, fordi undervisningen er tilrettelagt i et meningsfyldt forløb, som knytter an til noget, som de kender fra virkeligheden. Forløbet kan planlægges med elementer fra:

 • forskellige uddannelser
 • grundfag og erhvervsfag
 • uddannelsens skoledel og praktikdel
 • forskellige faglige emner indenfor ét fag
 • fag og elevernes erfaringer fra fx fritidsjobs og tidligere skoleundervisning

 Læringsmålene opstilles ud fra kernestof og delelementer. For erhvervsfag er det følgende:

Gennemførelse

Undervisningen foregår i en praksis i en virksomhed eller i skolens værksted, hvor eleverne skal udvikle en færdighed eller en kompetence.

Helhedsorientering

Projektet skaber sammenhæng mellem teori og praksis, idet eleverne har gode muligheder for at afprøve det de har lært i praksis ude i en virksomhed, og derved bedre kunne forstå og huske, hvad de har lært. Samtidig vil det være medvirkende til at øge elevernes motivation, fordi de kan bruge det, de lærer.

Omverden inddrages i undervisningen og er dermed til at fastholde og motivere eleverne samt understøtte det faglige udbytte.

 Problemløsning

Eleverne skal nå et mål, som ikke automatisk nås ved brug af velkendte rutiner, men kræver en tankemæssig aktivitet. Dermed bliver eleverne bevidste om, at den sædvanlige måde at opfatte en opgave på ikke er helt så indlysende eller velbegrundet, som det umiddelbart fremstår.

Differentiering

Det er muligt at udøve både pædagogisk differentiering og niveaudeling så projektet passer til forskellige elevforudsætninger f.eks ved hjælp af niveauer, kernestof eller delelementer.

Kollaborativ undervisning

I forbindelse med tværfagligt element kan eleverne opleve, at de er indbyrdes afhængige af hinanden i arbejdsprocessen for at skab det bedste resultat for virksomheden.

Inddragelse af IT

Tekstbehandling, regneark samt præsentationsprogram.

Afsluttende evaluering

Eleverne forbereder en kort præsentation af virksomheden og de valgte varer. Grupperne præsenterer på skift de forskellige udstillinger og dens nøgletal. Her vendes tilbage til de opstillede læringsmål fra planlægningsfasen (kernestof og delelementer).

Eleverne kan eventuelt undervejs tage billeder mv., som kan dokumenter processen.

Salget vurderes ud fra indeks 100 som er varens normal salg de to forgående dage og den vindende gruppe kan evt. præmieres.