Dan selv partnerskaber og opnå bedre undervisning til anbragte børn og unge

Ønsker I som kommune eller skole at arbejde med partnerskaber mellem almene og interne skoler for at forbedre elevernes undervisning, finder I her fem gode råd om organisering af partnerskabet.
Partnerskaber

Partnerskaber mellem interne skoler, folkeskoler og kommuner om at give anbragte børn og unge undervisning af bedre kvalitet har vist sig at kunne lette de anbragte børns overgang fra interne skoler til folkeskoler.  

Se hvilke fordele, syv partnerskabsprojekter opnåede gennem arbejdet med partnerskaber.

5 gode råd

Herunder finder du fem gode råd, hvis I som skole eller kommune selv vil organisere partnerskaber.  

  

1. opstartsmøder

Begynd med et eller flere opstartsmøder (afhængigt af antal beslutninger og partnerskabernes kompleksitet), hvor rammer og forventninger fastlægges. Der bør fastlægges formål og mål, som alle deltagere kan pejle efter.

Brug gerne en forandringsmodel og husk, at målene ikke skal være mere krævende, end den afsatte tidsperiode muliggør.

Desuden drøftes samarbejdsaftale, kommissorium, styregruppe, nødvendige deltagere, eksisterende aktivitetsmidler eller ansøgning om dem, længden af partnerskabet, eventuel brug af forandringsmodel og overvejelser om en plan for forankring og evaluering.

 

Som en del af opstartsmøderne er det en god ide at inkorporere beskrivelser af, hvem der er en del af partnerskabet, og hvem der ikke er.

Hvilke børn skal have udbytte af indsatsen, hvis ikke alle?

Det er desuden vigtigt at afklare, hvilket personale, der skal satses på i forankringen. Også medarbejdere, som ikke er direkte involveret skal indtænkes, så de motiverede for at støtte om indsatsen

Læs mere Vis mindre

 

2. Kick off-arrangement

Hold et kick off- arrangement med hele det undervisende personale på den interne skole og folkeskolen –  eller for deltagerne i partnerskabsaktiviteterne (afhængigt at omfanget af partnerskabet).

På kick off-arrangementet præsenteres formål og mål, som diskuteres og eventuelt justeres, så de giver mening for alle. Der udvikles ideer til delmål og aktiviteter, som skal medvirke til at nå projektmålene.

 

3. Arbejdsgruppe

Nedsæt en arbejdsgruppe før, under eller efter kick off-arrangementet.

Gruppen skal have et særligt ansvar for at planlægge og gennemføre partnerskabets aktiviteter. Arbejdsgruppen bør mødes flere gange i løbet af året.

 

Det er væsentligt for projektets succes, at der er en tydelig plan for, hvordan det undervisende personale kan løse opgaverne. Det kræver, at der er afsat ressourcer til det og at indsatsen sammentænkes med andre igangværende indsatser.

Tag også højde for at skolerne kan være underlagt forskellige regler og arbejdsforhold. Nogle skoler kan for eksempel have lettere ved at arrangere møder og deltage i aktiviteter end andre

Læs mere Vis mindre

 

4. Styregruppemøder

Hold 2-4 styregruppemøder i projektforløbet med deltagelse af alle relevante parter med for eksempel skolechefen som formand og drivende kraft.

Derudover deltager skolelederne for de to skoler, eventuelt forstanderen for anbringelsesstedet/dagbehandlingstilbuddet, den kommunale tovholder samt inklusionskonsulenter eller andre relevante nøglepersoner fra eksempelvis PPR eller socialforvaltning.

 

5. Forankring

Det sidste styregruppemøde skal understøtte forankringen af projektet, så de bedste projektaktiviteter sættes i drift, eller processer sikrer, at forandringerne fastholdes.

Emneord