Eksamen i filosofi

Om eksamen på C- og B-niveau.

Længde på eksamensteksten og hvilken slags tekst?

eksamenslæsning

Højst 4 normalsider, hvoraf mindst 2 normalsider skal være ”kendte filosofiske tekster”, som dette begreb er defineret i læreplanens pkt. 3.1. En normalside = 1.300 bogstaver (tegn og mellemrum tæller ikke med).

Der er altså tale om enten primærtekster i ”klassisk forstand” eller om ”sekundærlitteratur” (se 3.1 b), som dette begreb nærmere er defineret i Vejledningen: ”Sekundærlitteratur kan benyttes til de tilfælde, hvor primærteksterne er af en sådan sværhedsgrad, at forståelsen af de filosofiske pointer vanskeliggøres.

Specielt om eksamen på B-niveau

Ovenstående gælder, bortset fra at der på B-niveau er tale om én til tre filosofiske tekst på tilsammen max. 4 normalsider. Mindst 2 normalsider skal være ukendt tekst.

Eksaminationstid er 30 og forberedelsestiden 60 minutter.

 

Sekundærlitteraturen skal præsentere en nær læsning af et givet filosofisk problem og præsentere en særlig synsvinkel på stoffet.

Synsvinklen på stoffet behøver ikke være af kritisk observans, men kan godt være loyal. Et eksempel på dette kan være et kapitel i en bog om videnskabsteori, hvor Kuhns synspunkt og argumentation nøje og tro mod forlægget bliver fremlagt. Med til denne type af materiale hører også interview.

Der er med denne definition netop ikke tale om håndbogs- og lærebogsfremstillinger i gængs forstand” (min fremhævelse). Håndbøger og lærebogsfremstillinger er i læreplanen benævnt ”oversigtslitteratur” for at fremhæve sondringen mellem pkt. 3.1 litra b og c.

Med oversigtslitteratur er vi uden for området for ”filosofiske tekster”, og sådanne tekstuddrag kan derfor ikke være eksamensgrundlagets ”kendte filosofiske tekster”. Det er selvfølgelig ikke meningen at man lader en lærebogsfremstilling ledsage en egentlig primærtekst.

På denne måde vil man i realiteten også tage brødet ud af munden på eksaminanden, der jo ikke kan godskrives kommentarer og ”viden”, som følger direkte af det udleverede materiale.

Hvordan med evt. ukendt tekst?

Skrivemaskine

Det evt. øvrige materiale (ukendt tekst) gælder der mindre formelle krav til: Der kan være tale om fx et læserbrev, en avisartikel, en litterær tekst eller et billede, typisk noget perspektiverende eller eksemplificerende i forhold til den filosofiske tekst.

Det har, jfr. ovenfor, ikke været hensigten at den ”ukendte tekst” skulle være håndbogs- eller lærebogsstof til den kendte (primær)tekst. Samlet må materialet ikke overstige 4 normalsider.

Bemærk at det perspektiverende materiale ikke behøver at være kendt; dette krav gælder kun den ”filosofiske tekst”, som er den helt væsentlige del af eksaminations-grundlaget! Evt. ukendt tekst må altså kun udgøre en mindre del af materialet til perspektiverings-brug.

Det er fuldt tilladt alene at eksaminere i kendt (filosofisk) tekst. Er der tale om udelukkende klassiske primærtekster, må man være varsom med at gå op til maksimum på 4 normalsider, da det kan knibe for eleven kvalificeret at komme igennem så stor en tekstmængde.

Hvordan er det med eksamensspørgsmål i forhold til supplerende stof? 

Det er de faglige mål, der er læreplanens vigtigste afsnit (2.1). Her er anført, hvad eleven skal kunne leve op til. Kernestof og supplerende stof skal tilsammen dække de faglige mål.

Eksamensspørgsmålene skal dække undervisningsbeskrivelsens områder, nogenlunde proportionalt med den undervisningstid, der er medgået til det enkelte emneområde. Det giver derfor ingen mening at skelne mellem kernestof og supplerende stof, når det drejer sig om hvordan og i hvilket omfang der skal stilles eksamensspørgsmål.

Normalside

Husk at 1 ns = 1300 bogstaver. Mellemrum og tegn tæller ikke med!

Hvad må eleven have med til eksamen?

Alt materiale, både i forberedelses- og eksamenslokalet, jfr. Eksamensbekendtgørelsens § 15. Computer kan også medbringes, men eksaminanden må ikke kunne komme på internettet eller på anden måde i forbindelse med omverdenen.

Antal spørgsmål til sidste eksaminand?

4 (fire) spørgsmål, jfr. Eksamensbekendtgørelsens § 11 stk. 4. 3.

Er der mulighed for, at et spørgsmål kan gå igen 2 gange?

Afgørende er at undervisningsbeskrivelsens emner er dækket ind af spørgsmålene. Er dette tilfældet, er der ikke noget i vejen for at spørgsmål kan bruges 2 gange. Det er selvfølgelig mest nærliggende i forbindelse med store eksamenshold. Alle spørgsmål lægges frem fra prøvens begyndelse – et spørgsmål må altså ikke lægges tilbage i bunken på et vilkårligt tidspunkt.

Prøveformen i praksis

studenterhue

I læreplanerne for hhv. filosofi C og filosofi B står der under 4.2 Prøveform: ”Eksaminationen former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator.” Bestemmelsen forvaltes i praksis således - at eleven får mulighed for selvstændig fremlæggelse i ca. 5-7 minutter, hvorefter eksaminationen videre former sig som en faglig samtale om det trukne eksamensspørgsmål. I samtalen perspektiveres til øvrigt læst stof. Eleverne bør informeres herom og i løbet af undervisningen have set og trænet en sådan eksamenssituation, så de i forberedelsen har struktureret en indledende analyse og fortolkning af teksten. Under alle omstændigheder bør eksaminator og censor sikre, at eksaminanden får mulighed for at fremlægge uden afbrydelse i en kortere periode.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

På undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde læreplaner, vejledninger og andet relevant materiale om faget filosofi som valgfag.
Find administrative redskaber, regler og udviklingsinitiativer vedrørende prøver i gymnasiale uddannelser.