Eksamen i naturgeografi

Sammenskrivning af regler, praksis m.m. ved eksamen. Eksempler på eksamensspørgsmål. Anders Grosen & Per Torp fra Rosborg Gymnasium i Vejle har lavet sammenskrivningen, som også har været forbi bestyrelsen og fagkonsulenten for et eftersyn.

Eksamen på B-niveau

Se fagkonsulentens nyhedsbreve om eksamen på B-niveauet 2013. Se under relaterede filer.

Nedenstående er vist en vejledende beskrivelse for karaktererne 12, 7 og 02.

Beskrivelsen er udarbejdet med udgangspunkt i læreplanens faglige mål og bedømmelseskriterier.

NATURGEOGRAFI B

12

Fremragende præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

Der argumenteres kvalificeret for afgrænsning og præcisering af relevante naturgeografiske problemstillinger. Der redegøres flydende og sammenhængende, med kun få uvæsentlige mangler, for opgaveformuleringen med naturlig inddragelse af eget eller andres empiribaseret arbejde.
Dokumentationen og eksempelmaterialet viser et alsidigt geofagligt overblik.
Fremlæggelsen er meget selvstændig og velstruktureret, og eksaminanden demonstrerer et indgående kendskab til fagets begreber og metoder og argumenterer sagligt og målrettet i den faglige dialog.
Eksaminanden anvender rutineret relevante geofaglige teoridannelser i bevarelsen af opgaven.
Eksaminanden kan selvstændigt perspektivere og fagligt vurdere relevante geofaglige problemstillinger og koble med indsigt til andre fag og fagområder.

7

God præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med adskillige mangler.

Opgaveformuleringen besvares sammenhængende med inddragelse af selvvalgt materiale og eget eller andres empiribaserede arbejde,* men der optræder en del mangler undervejs i besvarelsen.

Fremlæggelsen er rimeligt struktureret, og eksaminanden viser generel kendskab til anvendelsen af fagsprog, fagets begreber og metoder. Eksaminanden kan ved hjælp af enkelte stikord indgå ræsonnerende i den faglige dialog.

Eksaminanden kan i nogen grad perspektivere sin geofaglige viden til relevante problemstillinger og i konkrete og overskuelige tilfælde koble til andre fag og fagområder.

02

Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Der redegøres utilstrækkeligt for opgaveformuleringen med en noget usikker anvendelse af selvvalgt materiale og eget eller andres empiribaserede arbejde.
Fremlæggelsen er løst struktureret og noget usammenhængende, og eksaminanden viser til tider manglende rutine i anvendelsen af fagets begreber og metoder.
Eksaminanden kan i begrænset omfang perspektivere relevante problemstillinger med geofaglig indsigt og kun lejlighedsvis koble til andre fag og fagområder.

Empiribaseret arbejde: felt og eksperimentelt arbejde, modeller, beregninger, kort, figurer m.v., hvor eleverne arbejder selvstændigt analyserende.

Eksamensregler og spørgsmål - C-niveau

Om Eksamensregler og spørgsmål

4.2. Prøveform

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave udarbejdet af eksaminator. Opgaver må bruges tre gange på samme hold. Opgaven skal indeholde en naturgeografisk problemstilling med almen relevans samt følgende underpunkter med krav til eksaminanden:

 en begrundelse for problemstillingens relevans og aktualitet

 en redegørelse for de centrale geofaglige sammenhænge, der knytter sig til problemstillingen

 en faglig behandling og diskussion af en specificeret delproblemstilling, hvor eksaminanden selvstændigt inddrager og anvender naturgeografisk materiale, viden og metode.

Opgaverne sendes til censor forud for prøvens afholdelse.

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter. Der gives ca. 24 minutters forberedelsestid.

Eksaminationen former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator.

fra Stx-bekendtgørelsen, juni 2013

Tre eksempler på eksamensspørgsmål

Hvorfor er det farligt at bo i nærheden af Jordens pladegrænser?

1. Begrund problemstillingens relevans og aktualitet.

2. Redegør for de centrale geofaglige sammenhænge, der knytter sig til problemstillingen.

3. Giv en faglig behandling af det jordskælv (styrke 9), som blev udløst den 26. december 2004 ud for Sumatras nordvestkyst, og diskuter følgerne deraf.

 

Hvorfor blev dansk energiforsyning fra 1980'erne baseret på flere forskellige energikilder end tidligere

1. Begrund problemstillingens relevans og aktualitet.

2. Redegør for de centrale geofaglige sammenhænge, der knytter sig til problemstillingen.

3. Giv en faglig behandling af de danske olieforekomster i Nordsøen

 

Hvorfor kan et stigende indhold af CO2 i atmosfæren betragtes som et problem?

1. Begrund problemstillingens relevans og aktualitet.

2. Redegør for de centrale geofaglige sammenhænge, der knytter sig til problemstillingen.

3. Diskuter om der er grundlag for at antage, at processerne i oceanerne vil kunne regulere atmosfærens CO2 indhold?

 

Forløbet af eksamen

Der skal eksamineres 2,5 elev i timen svarende til 24 minutter pr elev. Heri er indregnet tid til lodtrækning og udlevering af spørgsmål, trafik til og fra forberedelseslokale samt karaktergivning. Du skal altså ikke regne med mere end knap 20 minutters effektiv forberedelse og lidt mindre til effektiv eksamination.

 

1. Fremmødet.

Du trækker et spørgsmål og læser det igennem sammen med din lærer. Hvis der er dele af spørgsmålet, som du ikke forstår, skal du spørge - det får ingen betydning for din karakter.

 

2. Forberedelsen.

Studer problemstillingen øverst i eksamensopgaven nøje, for det er den der styrer hvad der er relevant at inddrage i besvarelsen af opgavens første to underpunkter. Det tredje punkt med den specificerede delproblemstilling lægger op til en uddybning af den overordnede problemstillingen.
Lav en disposition/synopsis for besvarelsen af spørgsmålet. Husk, at der er begrænset tid til rådighed. Du skal prioritere de centrale aspekter og undgå at bruge for meget tid på detaljer. Der er ikke tid til at repetere stof fra pensum.

# 1. Begrund problemstillingens relevans og aktualitet: Hent skyts fra det materiale, vi har læst, fra undervisningen, fra rapporter, eksperimenter og måske fra den seneste tids aviser, radio og TV. Du skal gøre det klart, hvorfor det er værd at beskæftige sig med dette problem.

# 2. Gør rede for de centrale geofaglige sammenhænge: Find frem til hvilke sammenhænge, som du vil belyse. Slå op i dit materiale og udvælg 2-3 centrale figurer, som du vil behandle under eksaminationen. Gennemgå figurerne grundigt og planlæg, hvordan de kan indpasses i præsentationen af de geofaglige sammenhænge.

# 3. Den specificerede delproblemstilling: Find frem til hvilke pointer som du vil inddrage. Udvælg yderligere 1-2 centrale figurer, som knytter sig til denne del. Gennemgå figurerne grundigt og planlæg også her, hvordan de kan indpasses i din besvarelse.
Det vil ofte være relevant i planlægningen af besvarelsen af # 2 & 3, at anvende den traditionelle tredelte tilgang: beskrivelse af de faktiske forhold, analyse af nogle centrale sammenhænge og vurdering af konsekvenserne af det gennemgåede.

Mærk sider med de valgte figurer i dit materiale (f.eks. med gule sedler) så du hurtigt kan finde dem igen.

3. Eksaminationen.

Organiser dit materiale på eksamensbordet. Disposition/synopsis og materialet med afmærkede figurer lægges på bordet. Husk, at der er begrænset tid til rådighed, så du skal holde et rimeligt tempo men undgå at jappe. Følg din disposition/synopsis. Du vil stort set få lov til at styre forestillingen, i det omfang du magter det og når rundt i hele spørgsmålet.
Hvis du får problemer under vejs, vil din lærer selvfølgelig prøve at hjælpe og støtte dig, men husk at det er din præstation, der i sidste instans skal bedømmes. Eksaminationen former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator, så læreren vil altid blande sig i et vist omfang - også selv om du magter en selvstændig fremlæggelse.

4. Karaktergivningen.

Efter eksaminationen taler lærer og censor kort om din præstation og forhandler om en karakter. I praksis viser erfaringen, at der stor enighed om karaktergivningen, men der findes dog regler for, hvordan man tackler uenighed. Når karakteren er givet, bliver du kaldt ind og får din karakter ledsaget af en kort begrundelse. (se mere nedenfor)

Bedømmelsen af præstationen

Om Bedømmelsen af præstationen

4.3. Bedømmelseskriterier

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminanden lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1.

Der lægges vægt på, at eksaminanden:

 kan anlægge et globalt syn baseret på geofaglig viden og sammenhængsforståelse

 kan gøre rede for, hvordan naturgeografiske forhold har en relevans i et samfundsmæssigt og/eller kulturelt perspektiv

 kan fremlægge enkle geofaglige modeller og illustrere dem med eksempler

 kan identificere relevante geofaglige forhold inden for en given problemstilling og præsentere dem klart og præcist

 kan foretage en relevant udvælgelse af materiale i relation til en konkret naturgeografisk problemstilling

 kan foretage observationer, anvende forskellige former for datamateriale samt foretage enkle skøn og beregninger og kombinere dem til en sammenhængende redegørelse.

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation.

fra Stx-bekendtgørelsen, juni 2013

Vejledende karakterbeskrivelser

Generel information om den nye karakterskala kan ses på www.uvm.dk. Informationsmaterialet indeholder en overordnet beskrivelse af de 7 karakterer i den nye skala.
Nedenstående er vist en vejledende beskrivelse i Naturgeografi for karaktererne 12, 7 og 02.
Beskrivelsen er udarbejdet med udgangspunkt i læreplanens faglige mål og bedømmelseskriterier.

 

NATURGEOGRAFI C

12

Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler.

Der argumenteres kvalificeret for afgrænsning og præcisering af relevante naturgeografiske problemstillinger. Opgaveformuleringen besvares fokuseret og sammenhængende i et korrekt fagsprog med kun få og uvæsentlige mangler.

I besvarelsen benyttes relevant materiale, velvalgte eksempler og der inddrages eget eller andres empiribaserede arbejde*

Fremlæggelsen er meget selvstændig og velstruktureret. Eksaminanden demonstrerer indgående færdigheder i at anvende fagets begreber og metoder. Eksaminanden deltager sagligt og med overblik i den faglige dialog.

Eksaminanden kan selvstændigt og med geofaglig indsigt perspektivere relevante problemstillinger og koble til andre fag og fagområder.

7

God præstation,
der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

Opgaveformuleringen besvares sammenhængende med inddragelse af selvvalgt materiale og eget eller andres empiribaserede arbejde,* men der optræder en del mangler undervejs i besvarelsen.

Fremlæggelsen er rimeligt struktureret, og eksaminanden viser generel kendskab til anvendelsen af fagsprog, fagets begreber og metoder. Eksaminanden kan ved hjælp af enkelte stikord indgå ræsonnerende i den faglige dialog.

Eksaminanden kan i nogen grad perspektivere sin geofaglige viden til relevante problemstillinger og i konkrete og overskuelige tilfælde koble til andre fag og fagområder.

02

Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Opgaveformuleringen besvares delvist og med en usikker og mangelfuld anvendelse af selvvalgt materiale og eget eller andres empiribaserede arbejde*

Fremlæggelsen er løst struktureret og fremstår usammenhængende og tilfældig, og eksaminanden viser til tider manglende evne til at anvende fagsprog, fagets begreber og metoder.

Eksaminanden har brug for en del stikord og hjælp til en forklaringsramme for at kunne løse den stillede opgave.

Eksaminanden kan i ringe omfang perspektivere sin geofaglige viden til relevante problemstillinger.

* Empiribaseret arbejde: feltarbejde og eksperimentelt arbejde, hvor eleverne har arbejdet selvstændigt analyserende og skabt beregninger, kort, figurer m.v.

 
Skilt til Herrens Mark
© Laust Wium Olesen

God eksamen !

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

April 2013, om udviklingsprogrammet, eksamen på C- og B-niveau, SRP.

Emneord