Fællesfagligt forløb: "Rom og cola"

Rom & cola er en drink, mange unge kender til. Det fællesfaglige forløb gør rom & cola til genstand for naturfaglig undersøgelse.

Formål

to drinksglas

Formålet med forløbet: "Rom & cola" er, at eleverne lærer at undersøge og perspektivere en virkelighedsnær problemstilling, som kan belyses ved hjælp af arbejdsspørgsmål med biologi-, fysik/kemi- og geografifaglige vinkler.

Det helt overordnede læringsmål for forløbet er, at eleverne kan forklare sammenhænge mellem alkohol og sukker, sundhed og bæredygtighed.

Forløbet er udarbejdet af Astra, Center for læring i Natur, Teknik og Sundhed

Omfang

15 moduler dvs. 30 lektioner fordelt på fx 5 uger. 

Planlægning (4)

Planlæg forløbet med afsæt i elementerne elevforudsætninger, læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Modulet introduceres med fokus på på elevforudsætninger: Hvad eleverne bør kunne og vide, inden forløbet påbegyndes.
Herefter struktureres forløbet med de fire øvrige overordnede moduler: Læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Læs indholdsvejledningen for en mere uddybende indføring i selve indholdsområderne.

Gennemførelse (1)

Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.

Evaluering (1)

Lærer og elever evaluerer forløbet.

Forenklede Fælles Mål

Biologi
7. - 9. klasse
Undersøgelse
Undersøgelser i naturfag
Fase 2
Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag
Eleven har viden om indsamling og validering af data
Krop og sundhed
Fase 1
Eleven kan undersøge fødens sammensætning og energiindhold, herunder med digitale databaser
Eleven har viden om kroppens næringsbehov og energiomsætning
Modellering
Modellering i naturfag
Fase 1
Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag
Eleven har viden om modeller i naturfag
Kommunikation
Ordkendskab
Fase 1
Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber
Eleven har viden om ord og begreber i naturfag
Fysik/kemi
7. - 9. klasse
Undersøgelse
Undersøgelser i naturfag
Fase 2
Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag
Eleven har viden om indsamling og validering af data
Produktion og teknologi
Fase 1
Eleven kan undersøge fødevareproduktion
Eleven har viden om næringsstoffer og tilsætningsstoffer i fødevarer
Modellering
Modellering i naturfag
Fase 1
Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag
Eleven har viden om modellering i naturfag
Stof og stofkredsløb
Fase 1
Eleven kan med modeller beskrive sammenhænge mellem atomers elektronstruktur og deres kemiske egenskaber, herunder med interaktive modeller
Eleven har viden om grundstoffernes periodesystem
Produktion og teknologi
Fase 1
Eleven kan med modeller forklare funktioner og sammenhænge på tekniske anlæg
Eleven har viden om forsynings-, rensnings og forbrændingsanlæg
Perspektivering
Perspektivering i naturfag
Fase 1
Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden
Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold
Produktion og teknologi
Fase 2
Eleven kan beskrive sammenhænge mellem råstoffer, processer og produkt
Eleven har viden om teknologi i industri og landbrug
Kommunikation
Ordkendskab
Fase 1
Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber
Eleven har viden om ord og begreber i naturfag
Geografi
7. - 9. klasse
Undersøgelse
Undersøgelser i naturfag
Fase 2
Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag
Eleven har viden om indsamling og validering af data
Globalisering
Fase 1
Eleven kan undersøge forbrugsvares vej fra ressource til butik
Eleven har viden om produktionskæder
Fase 2
Eleven kan undersøge landes ressourceudnyttelse og handelsmønstre
Eleven har viden om transportmønstre og fordeling af ressourcer
Fase 3
Eleven kan undersøge miljømæssige konsekvenser af ressourceudnyttelse og handelsmønstre
Eleven har viden om metoder til og konsekvenser af ressourceudnyttelse
Modellering
Modellering i naturfag
Fase 1
Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag
Eleven har viden om modellering i naturfag
Perspektivering
Naturgrundlag og levevilkår
Fase 2
Eleven kan forklare aktuelle konsekvenser af naturgrundlagets udnyttelse
Eleven har viden om samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget
Kommunikation
Ordkendskab
Fase 1
Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber
Eleven har viden om ord og begreber i naturfag