Film: Menneskelige, faglige og økonomiske fordele ved samarbejde mellem interne skoler og folkeskoler

Stevns, Gribskov, Haderslev og Holbæk kommuner har arbejdet med at styrke kvaliteten af undervisningen på interne skoler og få flere anbragte elever over i folkeskolen. Se filmen om samarbejdet – og se de læringspointer, som deltagerne fremhæver.

Partnerskaber mellem interne skoler, folkeskoler og kommuner har sikret videndeling mellem specialområdet og almenområdet om faglighed og inklusion. Samarbejdet, som har skabt inkluderende læringsmiljøer for anbragte børn og sikret god overgang til ungdomsuddannelser, skildres i en film.

Se filmen (14:03 min.)

Filmen viser nogle af de umiddelbare fordele, som et partnerskab kan have primært for det enkelte barn, som fagligt og socialt bliver inkluderet i almenområdet. Det undervisende personale er samtidig blevet skarpere på at opstille mål for eleverne. 

Forvaltningerne oplever, at partnerskaberne har givet menneskelige og faglige fordele – og at de kommunale ressourcer bliver anvendt mere hensigtsmæssigt.

Partnerskaberne er faciliteret af læringskonsulenterne på grundskoleområdet.

  

Hvorfor igangsætte partnerskaber? (mest til forvaltninger)

  

I filmen tydeliggøres en række virksomme effekter: 

  • Partnerskaberne kan medvirke til menneskelige, faglige gevinster for de anbragte børn, og kommunerne kan opnå fordele i form af en bedre udnyttelse af ressourcerne via et partnerskab.
  • Holdningen blandt det undervisende personale til elevers ophold på interne skoler kan ændres, således at alle orienterer sig mod størst mulig inklusion i alle sammenhænge omkring barnet, og målet forbliver elevens tilbagevending til almenområdet.
  • Eleverne på interne skoler kan se de gode resultater for udslusede elever og dermed ændre deres indstilling til det at gå i almenskolen til en ”det vil jeg også” holdning.  
  • Når ”lærere lærer de andre lærere at kende” skabes der tillid og gensidig forståelse imellem det undervisende personale, hvilket muliggør en forandring imod, at vidensdeling kan finde sted.
  • Partnerskaberne er særligt gavnlige, når alle i processen holder fast i, at inklusionen sker ”for det enkelte barns skyld”, og at processen kan tilpasses det enkelte individ.
  • Partnerskaberne kan skabe grobund for et fælles ønske om at ville gøre det bedre for denne gruppe elever, og at arbejde for dette i og med en struktureret, åben proces.
  • Samtidig har de enkelte partnerskaber skabt virksomme mekanismer, som der kan læses mere om i beskrivelsen af de enkelte film.

 

Læs mere Vis mindre

Baggrundsoplysninger om projektet

  • Partnerskaberne er et led i et satspuljeprojekt, der skal styrke kvaliteten af anbragte børns undervisning. Partnerskaberne skal styrke kompetenceudvikling, videndeling og samarbejde mellem lærere og ledere på de deltagende skoler, styrke inklusionstiltag og udslusning af elever fra interne skoler til folkeskolen og skabe gode overgange til ungdomsuddannelser. Det skal understøtte projektets formål om at sikre at flere anbragte unge får forudsætningerne for at få en ungdomsuddannelse.
  • Det har været meget væsentligt at indrette partnerskaberne ud fra den konkrete kontekst; dvs. de udfordringer og igangværende aktiviteter, som de deltagende kommuner og skoler har. Er der fx igangværende inklusionstiltag eller samarbejdsprojekter skal partnerskaberne etableres så disse tilgodeses og indarbejdes i partnerskabet, når de kan.
  • Da partnerskaberne er blevet etableret i en periode med store forandringer for folkeskolen, ungdomsuddannelserne samt for de interne skoler, har det også været væsentligt at tage disse i betragtning fx i præsentationen af partnerskabernes formål. Disse forandringer vil med tiden have mindre indflydelse, hvorfor der måske kan være mindre fokus på dette.
Læs mere Vis mindre

 

Film om partnerskaber 

Der er udviklet yderligere fire film om partnerskaberne mellem de interne skoler og folkeskolerne. I filmene beskriver lærere og skoleledere, sammen med elever, der er rykket fra en intern skole til folkeskole eller almen ungdomsuddannelse, hvordan de har oplevet effekterne af det nye samarbejde.

.

Se alle filmene om partnerskaber

Elever

Film: Anbragte unges undervisning styrkes via samarbejde

Et samarbejde mellem en intern skole og en folkeskole i Gribskov gør det undervisende personale bedre til at opstille mål for eleverne. Se filmen om samarbejdet – og se de læringspointer, som deltagerne fremhæver.
Unge

Film: Anbragte unge rykker til folkeskolen

Film viser, hvordan et samarbejde mellem special- og almenområdet i Stevns Kommune har ført anbragte unge, som er elever på interne skoler, over i folkeskolen.

Emneord