Humanioras empiri, teori og metoder

Et fag repræsenterer kun sig selv og ikke et bestemt hovedområde, når det indgår i et samarbejde med andre fag. Men videnskabsfagene er historisk funderet i et fagligt fællesskab med andre fag, som de har et tættere slægtsskab med, og hvor der er en længere tradition for et fagligt samarbejde. Se links til humanistiske fags metoder her!
koncert,

Kulturprodukter antager mange former

De humanistiske fags empiri består af kulturprodukter i videste forstand fra nutid til fortid; produkter og begivenheder, der indgår i menneskers aktiviteter som historiske væsener og er udtryk for de måder, hvorpå mennesker giver omverdenen betydning og bearbejder historie og tradition i nutiden. De humanistiske fag beskæftiger sig med fem hovedfelter:

  1. historie og hverdagskultur
  2. litteratur, kunst, æstetik
  3. bevidsthed og erkendelse
  4. sprog, medier og kommunikation
  5. værdier og etik.

De humanistiske fags teorier og metoder er i første række knyttet til beskrivelse, analyse og fortolkning af kulturprodukter og deres betydninger, intentioner og konsekvenser. Fagene inddrager opbygning, tilblivelse og virkning i de opfattelser, fortolkninger og omformninger, hvormed mennesker møder den virkelighed, de selv indgår i og bidrager til med deres virksomhed. Derudover indgår der i mere begrænset omfang kvalitative metoder i forbindelse med kortlægning af udbredelse af vaner, kulturnormer og medieforbrug.

Humanistisk viden vedrører forudsætningerne for og resultaterne af menneskers aktivitet, og hvordan denne aktivitet forholder sig både nyskabende og traditionsbærende til sociale og historiske livsbetingelser.

(Kilde: Læreplan for AT 2014)

Humanistiske fags sider med teori og metode

Tavs

Teori og metode i dramatik

Her kan du se en elevvenlig beskrivelse af dramatiks metoder og den teori, der ligger bag
DSC03860.JPG
© Jean-Gil Laroche

Franskfagets metoder

Vi har fået lov til at bringe noget materiale fra kurset om 'Sprogfagenes metoder og teorier - progression og fordybelse'', som skal være udgangspunkt for en side om franskfagets metoder.
Lærer

Metode i de klassiske fag

Gymnasiereformen har betydet et øget fokus på metode og metodebevidsthed. Dette modul samler materiale om de klassiske fags metode.
Røde pile fra alle retninger, der peger det samme sted hen

Metoder i mediefag

I analysen kan man anskue et medieprodukt fra flere sider. Her kan du finde oversigt over metoder, som er almindeligt at bruge i mediefag.
Uddrag af analysemodel
© Gert Uttenthal Jensen

Analysemetoder i musik (Notesæt)

Det er godt at kombinere forskellige analyse-metoder, men det er dårligt at blande dem sammen. Hver analysemetode har et bud på, hvad der er interessant at få noget at vide om og hvem man skal spørge. Spørgsmål om metode er især interessant i forbindelse med SRP og AT.
Forsker flyver af sted med tre bøger i stedet for heliumballoner

Videnskabelige metoder i psykologi

Psykologi anvender natur-, samfunds- og humanvidenskabelige metoder i studiet af mennesket. Se nærmere på forskellene.

Videnskabsteori

Våde blade.jpg
© Hanne Heimbürger

Se hvordan du får eleven til at kombinere faglige metoder og metodiske refleksioner

"Problemet opstår, fordi eleven kan belyse sin sag alene ved hjælp af sine fag-faglige metoder, så de meta-metodiske refleksioner for den enkelte elev kommer til at fremstå som irrelevante og vanskelige at integrere i arbejdet med sagen. For at modvirke denne situation har vi udviklet den videnskabelige basismodel som en ramme, eleverne kan arbejde ud fra i forbindelse med deres projekter", skriver Esben Nedenskov Petersen og Caroline Schaffalitzky de Muckadell.
Ideer

Videnskabsteori (For stx-elever)

Hvad er er karakteristisk for det enkelte fags videnskabelige tilgang? Se om du kan besvare et spørgeskema om videnskabsteori til AT.
3002_.jpg

Humanioras taksonomi (For gymnasieelever/kursister)

Bevægelsen fra let til svær: Naturvidenskab bruger SOLO og samfundsvidenskab bruger Bloom. Hvad gør humaniora så? Det er nok nærmest Bloom koblet med SOLO og den hermeneutiske cirkel.
5554_.jpg

Videnskabsteori på videnskab.dk

Artikler og tegnefilm om videnskabsteori: Hvad er videnskabsteori, og hvilken rolle kan det spille for elevernes forståelse? Hent inspiration og materiale til din undervisning. På Videnskab.dk er en lærervejledning "Videnskabsteori for dummies", hvis det skulle have interesse.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord