Inklusion i folkeskolen – Sammenfatning af resultaterne fra Inklusionspanelet

De fleste elever trives med inklusionen, og tilbageførslen af elever fra specialundervisningstilbud til almentilbud, løfter eleverne i matematik med, hvad der svarer til 1,5 år. Det viser analyser fra Inklusionspanelet, som er udarbejdet af SFI og D PU.

Formål

Formålet med Inklusionspanelet er at udbrede viden om, hvordan eleverne trives og hvordan det går med deres faglige udbytte af undervisningen.

Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne fra Inklusionspanelets kvantitative og kvalitative undersøgelser med fokus på tilbageførte elever og deres klassekammeraters oplevelser og udvikling. 

Hovedpointer

Rapporten sammenfatter og perspektiverer resultaterne fra fem baggrundsrapporter fra Inklusionspanelet, som belyser forskellige dele ved elevernes skoleliv. Denne rapport samler således resultaterne af spørgeskemaundersøgelser blandt 9000 elever, individuelle interview med tilbageførte elever og gruppeinterviews med klassekammerater til tilbageførte elever fra 2014-2016.  

Rapporten peger på følgende hovedkonklusioner: 

  • Tilbageførte elever har opnået markant bedre resultater i matematik: Rapporten viser, at tilbageførsel forbedrer elevernes resultater i de nationale test i matematik, med hvad der svarer til 1,5 år, særligt i forhold til geometri og matematik i anvendelse. Tilbageførsel har ikke nogen betydelig virkning på elevernes læsning.
  • Faglig deltagelse er vigtig for alle elever, men elever med særlige behov er mindre fagligt aktive i skolen: Undersøgelserne viser, at det har en positiv betydning for alle elevers skolegang, hvis deres faglige deltagelse øges. Derudover viser analyserne, at en længere periode med et højere niveau af faglig deltagelse medfører større positive effekter på elevernes motivation og arbejdsindsats, faglig selvtillid, udvikling og trivsel i skolen.
  • Social deltagelse er lavere hos elever med særlige behov: Elevernes deltagelse i sociale aktiviteter har betydning for elevernes trivsel i skolen. Rapporten viser, at tilbageførte elever deltager mindre i sociale aktiviteter end deres klassekammerater.
  • De fleste elever trives godt i klasser med tilbageførte elever, og klassekammeraterne påvirkes ikke nævneværdigt: Samlet viser rapporten, at eleverne som helhed har en god og stabil trivsel i 2014-2016. Rapporten peger også på, at tilbageførsel af elever fra specialklasser og specialskoler til den almene undervisning, ikke har nogen negativ effekt for de øvrige elevers resultater.
  • Særlige behov accepteres til en vis grænse af eleverne: Eleverne er til en hvis grænse meget indstillede på at acceptere forskelle i fx fagligt niveau og faglige forudsætninger. Rapporten peger på, at en vigtig del af den sociale deltagelse i klassen handler om oplevelsen af, at ’ligne’ hinanden og have fælles interesser og værdier.

Fakta om rapporten

Rapporten er udgivet af SFI – Det nationale center for velfærd og DPU, Aarhus Universitet.

Rapporten sammenfatter centrale resultater fra Inklusionspanelets kvantitative og kvalitative undersøgelser af tilbageførte elever og deres klassekammerater i almenklasserne.

Inklusionspanelet er et forskningsprojekt, der følger folkeskolens arbejde med inklusion fra 2014-2016 på 5.-9. klassetrin. Projektet er igangsat og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Du kan læse de bagvedliggende rapporter fra Inklusionspanelet på emu.dk                                                                                                                                                                                  

Udgivelsesår: 2016

De øvrige rapporter fra Inklusionspanelet er: 

  • Inklusion – set i et elevperspektiv: Rapporten præsenterer og analyserer resultaterne af kvalitative interviews med elever, der er blevet tilbageført fra segregerede specialundervisningstilbud til folkeskolens almene klasser samt gruppeinterviews med elever, der er klassekammerater til tilbageførte elever og elever med særlige behov.
  • Student engagement in inclusive classrooms: Rapporten undersøger, hvilken betydning student engagement (elevens faglige deltagelse) har for faglige resultater, trivsel og motivation hos elever med særlige behov og deres klassekammerater.
  • Does exposure to returning SEN students harm peers’ outcomes?: Rapporten undersøger, hvilken effekt tilbageførte elever har for deres klassekammeraters kognitive og non-kognitive resultater. Desuden undersøger rapporten, hvad tilbageførsel af elever til almenklasser betyder for tilbageførte elevers faglige resultater.
  • Returning special education student to regular classrooms: Externalities on peers’ outcomes: Rapporten undersøger, hvilken effekt tilbageførslen af elever med særlige behov har for deres klassekammeraters faglige resultater. Rapporten viser blandt andet, om der er en forskel på denne effekt før og efter implementeringen af folkeskolereformen. 
  • Notat: Inklusionspanelet: Data, definitioner og beskrivende analyser: Notatet præsenterer datagrundlaget for de kvantitative og kvalitative undersøgelser og analyser i Inklusionspanelet. Desuden defineres, hvad der menes med tilbageførte elever og elever med særlige behov.