Inspiration til valgfag, der inkluderer erhvervs- og ungdomsuddannelser

I KL-kataloget ’Samarbejde mellem udskoling og ungdomsuddannelser’ fremgår eksempler på skoler, der har integreret samarbejdet med erhvervs- og ungdomsuddannelser i sine valgfag. Se eksempler på forløbene og erfaringer fra skolerne her.

Reglerne om samarbejder mellem folkeskolen og det omkringliggende samfund findes i folkeskolelovens § 3, stk. 4-5.

Stk. 4. Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med virksomheder, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet.

Stk. 5. Som led i de i stk. 4 nævnte samarbejder eller samarbejder med uddannelsesinstitutioner, organisationer eller virksomheder m.v., der er etableret ved kontrakt, kan skolens leder beslutte, at personer, der ikke er ansat ved kommunens skolevæsen, i begrænset omfang kan varetage undervisningsopgaver i folkeskolens fag og obligatoriske emner og understøttende undervisning.

KL-kataloget ’Samarbejde mellem udskoling og ungdomsuddannelser’ (pdf) præsenterer eksempler på samarbejde mellem folkeskoler og ungdomsuddannelser om uddannelsesaktiviteter i udskolingen. Eksemplerne dækker i alt ni skoler, og der indgår bl.a. eksempler på, hvordan skoler i Jammerbugt Kommune og Odense Kommune har involveret erhvervs- og ungdomsuddannelserne i sine valgfag.

Jammerbugt Kommune: Mulighed for at tage valgfag på gymnasium, EUC og SOSU-skole
Fire 9. klasser på Fjerritslev Skole og to 9. klasser på Brovst Skole tilbydes et valgfagsforløb, hvor der udbydes seks fag i alt: Tre fag på gymnasiet i Fjerritslev, to fag på EUC i Thisted og et fag på SOSU i Aalborg. Forløbet er struktureret således, at man hver anden uge har to moduler – det vil sige fire lektioner – i det valgfag, man har valgt. Valgfagene kører hele skoleåret. Derudover er der heldagsundervisning fire gange om året. Her tilrettelægges undervisningen af ungdomsuddannelserne, hvor undervisningen også foregår. Den undervisning, som eleverne har hver anden uge, foregår dels på gymnasiet (gymnasieholdene og SOSU- holdet) og dels på hver af de to folkeskoler (et EUC-hold i Fjerritslev og et EUC-hold i Brovst).

Formålet med valgfagene er, at eleverne får et indblik i og en forståelse for, hvad det vil sige at gå på en ungdomsuddannelse, og hvad den linje, de har valgt, indebærer.

 

Vigtige erfaringer fra Jammerbugt Kommune
De deltagende skoler har gjort sig erfaringer, som kan være nyttige at være opmærksomme på for andre skoler, der planlægger lignende forløb:

  • Elevernes oplevelse med forløbet har været blandet. Nogle er blevet positivt overaskede, mens andre er blevet lidt skuffede, fordi de havde forventet noget andet. Men dette er netop også hensigten med forløbet, at eleverne får afklaret, hvad uddannelserne tilbyder.
  • Vær opmærksom på logistikken. De længere busture til og fra skolerne har virket omstændige for nogle af eleverne. Det kan desuden være en udfordring, hvis man er afhængig af lokal, offentlig transport i forhold til, hvem der skal betale billetterne.
  • Det er vigtigt med en kultur, hvor det ikke opfattes som nogens fejl, hvis tingene ikke går som planlagt. Konstruktiv og kontinuerlig kommunikation mellem de forskellige parter er afgørende: Det er det, der sikrer de gode relationer, og at man får koordineret tilstrækkeligt.

     

Hvis du vil høre mere om forløbene, kontakt:
Fjerritslev Skole: fjerritslevskole@jammerbugt.dk

Odense Kommune: Samarbejde med erhvervsskolerne


Folkeskolens 8. klasser i Odense og omegn tilbydes en række valgfag, som er rettet mod erhvervsuddannelserne. Der er fokus på at styrke kendskabet til erhvervsuddannelserne og vejledningen til dem. Valgfagene kan være fx ”Uddannelse og arbejde”, ”Innovation og markedsføring”, ”Mediedesign og web” samt tekniske fag og fag med fokus på madlavning. Et valgfag varer 60 timer årligt og struktureres forskelligt inden for denne ramme. Nogle varer en hel dag, mens andre er fordelt over flere dage. Alle ungdomsuddannelserne i området er desuden blevet spurgt, om de vil have folkeskoleelever ud, så de kan fortælle dem om deres skole og deres tilbud og dermed give eleverne et bedre kendskab til mulighederne. Eleverne bliver undervist på tværs af skolerne, da det er valgfaget, der samler eleverne.

Erhvervslivet indgår som del af forløbet. I nogle valgfag er det eleverne, som skal finde og vælge virksomheden, mens det i andre fag er UU-centeret eller uddannelsesinstitutionerne. I løbet af valgfaget er det meningen, at eleverne skal have en kontaktperson hos den pågældende virksomhed, som eleven kan gå i dialog med.
Formålet er at få indsigt i erhvervslivet, så eleverne bedre kan forstå, hvordan de forskellige brancher arbejder, og de oplever forskellige rollemodeller i forskellige miljøer.

Vigtige erfaringer fra Odense Kommune
De deltagende skoler har gjort sig erfaringer, som kan være nyttige at være opmærksomme på for andre skoler, der planlægger lignende forløb:

  • Eleverne vil gerne deltage i forløbet, så længe de oplever, at der er en sammenhæng og en mening med de ting, de skal i undervisningen og vejledningen. Der skal være en grund til at arbejde med andre typer af fag, end man plejer. Hvis eleverne oplever fragmenterede tiltag eller forløb, så mister de interessen. 
  • Uddannelse og uddannelsesvalg er en fælles udfordring for både folkeskole, ungdomsskole, kommune og UU-center. Udbyttet ved at have et samarbejde mellem disse aktører er stort. Rammerne for samarbejdet skal afklares, så der er en strategisk overbygning på projektet, og alle kender målene og deres egen rolle. Det forpligter de involverede parter, så man sikrer, at det fører resultater med sig. Det er en fordel, at de fire erhvervsskoler i Odense arbejder sammen og informerer elever og forældre om de andre skoler og de muligheder, der er der.

     

Hvis du vil høre mere om forløbene, kontakt:
Jens Peder Andersen, leder af UU-Odense, jepea@odense.dk.