Nyhedsbrev fra fagkonsulenten

Mads Olsens nyhedsbrev fra september 2017 om reformen dens implementeringen.

København, september 2017

Kære Kollegaer

Så er vi i gang igen. Ude i virkeligheden kører der grundforløb, studieretningsdage og turboforløb i idræt, samtidig med at vi naturligvis stadig har B-hold og C-hold efter de ”gamle” læreplaner, så det har været ”full steam ahead” fra starten ude på skolerne.

Også i ministeriet er vi i fuld gang. Jeg er netop kommet hjem fra turbo FIP for hf-lærere, hvor 50 engagerede kollegaer lyttede, spurgte og diskuterede den nye læreplans udfordringer i forhold til såvel turboforløb som prøven på idræt C.  Det bliver spændende at høre erfaringerne fra de første hold, når de kommer til prøve til jul (om sådan ca. 100 dage!!!). Der vil helt sikkert blive gjort mange erfaringer, som kan komme os andre til gavn.

På EMU’en (http://www.emu.dk/modul/supplerende-materiale-til-idrætsfagets-vejledning) ligger materialet, der blev brugt til kurset, og som i øvrigt også er beskrevet i de nye vejledninger, som I kan finde samme sted som læreplanerne (https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017).

Ellers byder efteråret som altid på fagdidaktiske kurser, hvor der igen i år afholdes to kurser med i alt 48 kandidater. Som fagkonsulent er det altid et af årets højdepunkter at møde de engagerede, dygtige og videbegærlige kandidater. Fagdidaktisk kursus er kun en lille del af deres samlede pædagogikum, som jo i al væsentlighed foregår ude på skolerne, hvor I som vejledere, kursusledere, tilsynsførende og kollegaer er med til at give dem en god ballast til livet som gymnasielærer i idræt! Pas godt på dem derude!

Vi arbejder i ministeriet også på at justere notatet om fritagelse for idræt, så det tilpasses den nye virkelighed med prøve på alle niveauer. At der er kommet prøve i faget vil påvirke de muligheder, vi har, for at lade elever med en funktionsnedsættelse deltage i undervisningen. Der vil komme nyt om dette i løbet af efteråret.

SSO/SRP censur

Det er ved at være tid til at melde ind til ledelsen, hvis du gerne vil være censor på SSO/SRP. Husk at du selv skal give din ledelse besked, hvis du ønsker at være censor, da det er ledelsen, der skal indstille censorer til ministeriet. Sidste år var der kun lige akkurat nok censorer, så meld dig endelig til. Det skal siges, at den nye ordning kan medføre, at der er flere censorer, end der er brug for, og det betyder, at selv om man er blevet indstillet, så er det ikke sikkert at man får nogle opgaver, da ministeriet arbejder med en minimumsportion på 20 opgaver.

Det er også ved at være tid til, at eleverne skal vælge, hvad de vil skrive SRP/SSO opgave om. Jeg har tidligere distribueret en fil med en masse opgaveformuleringer, som I kan hente inspiration fra. Det er stadig en mulighed, så hvis I gerne vil have den, så send mig en e-mail. Når I kommer til at skulle lave opgaveformuleringerne, så er det vigtigt at sikre, at det, idræt bidrager med, adskiller sig fra det, det andet fag bidrager med. Problemet opstår specielt i samarbejder med biologi og samfundsfag, hvor nogle opgaver ender med at kunne besvares alene af samfundsfag eller biologi. Grunden er naturligvis, at alle opgaver i princippet kan skrives alene i idræt, fordi vi er et tværfakultært fag. Opgaven for jer er at sikre, at idræts bidrag adskiller sig tydeligt fra det andet fags bidrag – altså f.eks. at idræt lægger op til en samfundsfaglig, humanistisk eller træningslæring vinkel når faget arbejder sammen med biologi.

Censorkompetence

Med hensyn til censorkompetence, så betyder reformen, at alle lærere, der underviser i idræt, må forventes at have censorkompetence i faget. Hvis I tidligere har været meldt ind til ministeriet uden censorkompetence i idræt, fx fordi I ikke havde haft b-niveau hold i mange år (eller nogensinde), så skal I sørge for at få ændret denne status.

Og i forhold til censorrollen, så er det rigtig vigtigt at vi på skolerne og i det faglige miljø får en debat om, hvad man kan forvente søde, gode elever kan lære på det antal moduler, der er til de enkelte forløb. Som censorer på idræt B har vi været vant til, at rigtig mange elever viste et meget højt niveau til prøven, hvilket dels var på grund af dygtige lærere (naturligvis), dels var fordi de selv kunne vælge, hvad de gik til prøve i og de ofte kunne vælge forløb, hvor de havde gode færdigheder fra fx den frivillige idræt. Nu kan de ikke længere vælge og kan altså komme op i tre forløb, som de ikke ville have valgt, hvis de havde haft muligheden.

Det synes jeg er godt for faget, fordi jeg synes, der på denne måde bliver en tættere sammenhæng mellem det, de bliver undervist i, og det der indgår i prøven. Jeg tror imidlertid også, at vi her de første år skal have en god faglig debat om forventninger, realistiske faglige mål, forløbslængde og progression, så vi kan finde frem til et fælles grundlag for bedømmelsen af eleverne.

Uanset om det niveau, vi kommer til at se til prøverne, vil være lavere end det, vi tidligere har set på idræt B, så er det vigtigt at understrege, at vi også i fremtiden (vi gør det faktisk nogenlunde i øjeblikket) skal leve op til målene i karakterbekendtgørelsen, nemlig at karaktererne på landsplan over lang tid skal fordele sig således, at 10% får 12, 25% får 10, 30% får 7, 25% får 4 og 10% får 02. Det er vigtigt at understrege at dette ikke gælder for det enkelte hold i et givent skoleår!!

Stop for brug af video til prøven

Jeg skal i denne sammenhæng gentage den vigtige besked om, at det ikke længere er tilladt at inddrage videooptagelser af eleverne fra fx en skiekskursion i prøven. Det gælder for alle elever – uanset hvilken læreplan de undervises efter. Jeg har fået en del spørgsmål om dette, så jeg vil opfordre jer til at få snakket om det i faggrupperne, så ingen er i tvivl om, at det altså ikke længere er muligt at optage dele af den praktiske prøve før prøven sættes i gang.

Opfordring

Nogle af jer har hf-hold, der skal til prøve til december/januar (prøveterminen for vintereksamen er 1-20 december og 2-12 januar), og nogle af jer kommer ud som censorer. Jeg vil gerne opfordre jer til, at dele jeres erfaringer med mig – enten direkte i en mail eller via artikler i GISP eller på kurser. Når vi kommer til at prøveplanen er kendt, så ville jeg være rigtig glad, hvis en eller flere eksaminatorer og censorer ville have lyst til at holde et oplæg om jeres erfaringer med prøveafviklingen på forårets FIP-kursuser, der holdes d. 20. og 22. marts.

Det var vist alt for nu! Jeg håber at se rigtig mange af jer til GF i GI, eller ude i virkeligheden i løbet af året. Husk at bakke op om GIs regionalmøder, hvor jeg meget gerne deltager, når kalenderen tillader det.

Med venlig hilsen
Mads

 

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord