Skolehaver, Indhold på tværs

Interessen for skolehaver er stigende, og mange skoler har allerede gjort skolehaver til en fast del af skemaet. I introduktionen til skolehaver finder I viden og erfaringer fra ind- og udland, samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen.

Kort om introduktionen

Kartoffelplante

Skolehaver er en unik mulighed for at imødekomme de nye krav til folkeskolen og skabe et varieret læringsrum, hvor elevernes læring og trivsel er i fokus. Interessen for skolehaver er stigende, og mange skoler har allerede gjort skolehaver til en fast del af skemaet. I Skolehaveintroduktionen finder du viden og erfaringer fra ind- og udland, samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen.

Introduktionen henvender sig både til praktikere, ledere samt beslutningstagere, idet en bred forankring er med til at fremtidssikre skolehaven og skabe fællesskab på tværs af skole og samfund. Den giver en bred indføring i skolehaven som læringsrum og sikrer derved, at I har den nødvendige viden for etableringen af en skolehave. 

Introduktionen indeholder blandt andet en redegørelse af det videnskabelige vidensgrundlag for denne undervisningsform og der gives ideer til, hvordan skolehaver kan integreres i en tydelig læreplan i en lang række forskellige fag. Introduktionen giver ligeledes en grundig indføring i forskellige organisationsformer, ligesom den giver et indblik i hvilke eksterne aktører, der er relevante at inddrage, når skolehaven skal etableres. Introduktionen formidler således både viden, erfaringer og ideer, som man kan lade dig inspirere af og arbejde videre med. 

Skolehavens unikke læringsrum

Skolehavens unikke læringsrum er med til at fremme elevernes læring og fastholde deres læringslyst og motivation. Med afsæt i en læringsmålstyret undervisning kan haven fungere som et tværfagligt og varieret læringsmiljø, der muliggør en mere virkelighedsnær undervisning. Introduktionen viser, hvordan skolehaver kan opfylde en lang række af de nye krav til skolen, både hvad angår ønsket om mere bevægelse og anvendelsesorienterede læringsrum, kombinationen af teori og praksis samt ønsket om at de længere skoledage skal være præget af varieret og spændende undervisning. 

Elevernes læring og trivsel skal være omdrejningspunkt for etableringen af en skolehave, hvilket kræver at formålet med at etablere skolehaven er klarlagt. Introduktionen giver en række bud på, hvilke formål en skolehave kan have, herunder blandt andet udvikling af elevernes madkompetencer og forståelse for naturens kredsløb samt kendskab til bæredygtighed, økologi og sundhed i bred forstand. Introduktionen fremhæver ligeledes tre konkrete temaer, der er relevante at beskæftige sig med i et skolehaveforløb, nemlig ”Bæredygtighed”, ”Jord-til-bord” og ”Udeliv, natur og trivsel”. 

Etablering af skolehaver og netværksdannelse

Skolehaver kan organiseres enten som centrale skolehaver eller som skolenære skolehaver. Den centrale skolehave er beliggende uden for skolen og kræver som oftest, at kommunen finansierer haven. En skolenær skolehave er derimod beliggende på skolens eget område, hvilket gør det muligt at integrere skolehaven i flere af skolens fag og i skolen generelt. I introduktionen beskrives begge organisationsmåder, men ofte afhænger organiseringen af, hvilke lokale forhold jeres skole besidder. 

Begge organisationsformer kræver, at man indgår i et samarbejde med eksterne aktører og skaber netværk på tværs af disse. Introduktionen giver en indføring i, hvilke aktører der er relevante at inddrage og viser, hvorledes etableringen af en skolehave er en oplagt mulighed for at implementere den åbne skole i forbindelse med folkeskolereformen. 

En bred forankring i lokalsamfundet, såvel som blandt forældre, SFO’en, kantinen og pedellen, giver ligeledes den bedste forudsætning for at fremtidssikre haven og skabe fællesskab på tværs af skole og samfund. I introduktionen finder I eksempler både fra ind- og udland på, hvordan andre skoler har formået at forankre skolen bredt ved at indgå i forskellige samarbejder.

Læs mere Vis mindre

(2)

Havemanual

Forsidebillede Havemanual
© Madkulturen
Denne skolehavemanual henvender sig til alle, der har interesse for at anlægge en skolehave som pædagogisk læringsrum. Manualen er inddelt i temaer som behandler råd og anbefalinger til drift og etablering af skolehaver samt konkret viden om havedyrkning.

Skolehaver - undervisningsforløb

Skolehaver
Undervisningsforløb hvor skolehaver er omdrejningspunktet i fagene dansk, matematik, natur/teknologi og madkundskab.