Varierede og anvendelsesorienterede undervisningsformer

Udeskole er en velegnet tilgang til at arbejde med variation i skoledagen. Rapporten linket under relaterede filer giver konkrete eksempler på skoler der inddrager udeskole.

Udeskole som varieret og anvendelsesorienteret undervisningsform

Anvendelsesorienteret undervisning giver flere veje til læring

Undervisning der er anvendelsesorienteret bidrager til alsidig læring

Som lærer skal man hele tiden tænke i, hvordan man bedst kan motivere eleverne og understøtte deres læring. Derfor skal man, som flere udtrykker det, passe på med at ”lave variation for variationens skyld”. Som lærer må man have en alsidig, handlingsorienteret og
varieret tilgang til undervisningen. Man må tage afsæt i  målene, og man må tilrettelægge undervisningen med øje for, at elever har forskellige forudsætninger og potentialer.

Nogle skoler er særligt optaget af, at undervisningen skal være anvendelsesorienteret, og at elevernes læring ikke kun skal foregå på skolens matrikel. De taler om udeskole.
Andre skoler har i højere grad fokus på at bryde med traditionelle undervisningsformer, og de arbejder med projektarbejdsformer, der går på tværs af klassetrin og fag.

Udeskole bidrager til helstøbt undervisning
Rønnebæk skole, Tagensbo Skole og Sophienborgskolen arbejder systematisk med udeskole. Udeskole er en skoleform, der indebærer, at lærere, pædagoger og elever systematisk, fx på bestemte udedage, flytter undervisningen ud i naturen og i de nære omgivelser. Udedagen tager
afsæt i de faglige mål, og de aktiviteter, der bliver tilrettelagt i udeskolen, tænkes sammen med de øvrige aktiviteter i undervisningen. På den måde udgør inde- og udedage  tilsammen en helstøbt undervisning. De tre skoler arbejder alle med en praksisnær tilgang til undervisningen. De tilrettelægger undervisningen ud fra  den betragtning, at eleverne lærer mere og motiveres bedre, når undervisningen brydes op og det faglige stof gøres til genstand for praktiske undersøgelser, opgaver og oplevelser.

De skoler, der arbejder med udeskole, gør det ud fra en idé om, at denne måde at arbejde på gør læring mere tilgængelig  for alle elever. En skoleleder fortæller bl.a., at ”udeskolen
kan flere ting på samme tid”, idet den både kan gøre undervisningen mere interessant for de fagligt stærke  elever og samtidig kan understøtte de fagligt svagere elever, fordi de får noget konkret at binde den mere teoretiske  del af undervisningen op på.

På Rønnebæk skole henviser skolelederen til udeskole som ”det udvidede læringsrum” og understreger dermed en  central pointe: nemlig at udeskole skal bidrage til, at eleverne
lærer mere, end de ville have gjort, hvis undervisningen  alene foregik som traditionel klasserumsundervisning. Forbindelsesleddet er ifølge denne leder vigtigt, og hun
omtaler det som afgørende, at alle udeskoleforløb er bygget  op over strukturen ’inde-ude-inde’, så forbindelsen og elevernes læring hele tiden er i fokus.

På Sophienborgskolen er initiativerne omkring udeskole  særligt knyttet til en ambition om, at eleverne skal lære deres nærområde at kende, og at konkrete historier og  ’billeder’ skal understøtte deres læringsproces. Dermed understreger skolens udeskolekoordinator, at udeskoleundervisningen også har et vigtigt dannelsesperspektiv.

Skolelederen på Tagensbo Skole vurderer tilsvarende, at der ligger en dannelsesdimension i udeskoleundervisningen. På Tagensbo Skole skal udeskole forstås som ’skolen i byrummet’, hvilket betyder, at det i højere grad er byoplevelser og undervisning i byrummet, fx på museer, i politiske bygninger osv., der udgør udeskoleundervisningen. Tagensbo Skole er en skole med mange tosprogede elever, og skolelederen vurderer, at udeskole særligt bidrager til at øge de tosprogede elevers forforståelse og give dem noget konkret at knytte begreber og teori til. På Tagensbo Skole er det ifølge lederen centralt, at lærerne forbereder eleverne grundigt på det arbejde, der venter i udeskolen, og at de  dernæst arbejder systematisk med de oplevelser, eleverne har haft i byrummet.

Relaterede filer

Udeskole er en varieret og anvendelsesorienteret tilgang til undervisning

Emneord