Vi er alle historieskabte og historieskabende – lav en historisk fortælling om en person i din familie, der har haft betydning for historien?

I dette forløb tages der udgangspunkt i det nære. Forløbet er derfor særlig velegnet til 5. klasse. Eleverne skal vælge en person fra deres familie eller nære omgangskreds, som har haft betydning for elevens livshistorie/-vilkår, det lokale samfund, en institution eller andre områder indenfor den lille historie. Derefter skal eleverne skabe en historisk fortælling om personens betydning.

Formål

Familie historie

Formålet med dette forløb er, at eleverne, stadig med udgangspunkt i det nære, videreudvikler deres forståelse for, at de selv og andre er historieskabte og historieskabende.

Forløbet kan bidrage til elevernes udvikling af historiebevidsthed, deres kompetencer i forhold til selv at konstruere historiske fortællinger, samt deres forståelse for at historien både er den store og den lille historie (så historiefaget bliver nærværende).

Forløbet kan danne afsæt for at arbejde videre med historiske personers indflydelse i forhold til den store historie og kompetenceområdet historiebrug i øvrigt.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

Forløbet består af ca. 6 lektioner

Se beskrivelsen af planlægning, gennemførelse og evaluering i de tilhørende moduler herunder. Her er også omtaler og links til alle undervisningsmaterialer.

Undervisningens tre faser (3)

Forenklede Fælles Mål

Historie
5. - 6. klasse
Historiebrug
Konstruktion og historiske fortællinger
Fase 1
Eleven kan konstruere historiske fortællinger
Eleven har viden om struktur i historiske fortællinger
Historisk bevidsthed
Fase 1
Eleven kan analysere brug og funktion af fortalt historie
Eleven har viden om særtræk ved fortalt historie

Relaterede filer

Læs ministeriets inspirationsmateriale.