Vi er alle historieskabte og historieskabende – lav en historisk fortælling om en person i din familie, der har haft betydning for historien? Planlægning.

Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Planlægning af undervisningsforløbet

familie

Forløbet planlægges med afsæt i elementerne ”Læringsmål,” ”Undervisningsaktiviteter,” ”Tegn på læring” og ”Evaluering.”

I forbindelse med undervisningsforløbet bør elevernes forståelse for, at de selv og andre er historieskabte og historieskabende, som så småt er etableret i 3. og 4. klasse, aktiveres, og de bør vide, at det er de kompetencer, der bygges videre på, men at forløbet fortsat tager udgangspunkt i det nære og i den lille historie.

Hvis man som lærer har overtaget klassen i 5. og er i tvivl om, hvor eleverne er i forhold til dette område, kan man sagtens arbejde med forløbet og blot introducere eleverne for læringsmålene og centrale begreber.

Undervisningsforløbet forudsætter, at alle elever er fortrolige med en række centrale faglige begreber – se afsnittet om ”Gennemførelse.”

Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet.

I det følgende er opstillet læringsmål for undervisningsforløbet på baggrund af Fælles Mål.

Kompetenceområde

Historiebrug

Kompetencemål

Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum

Færdigheds- og vidensområder

Historiske fortællinger

Fase 1:

  • Eleven kan konstruere historiske fortællinger
  • Eleven har viden om struktur i historiske fortællinger

Omsatte læringsmål

  • Eleverne kan fortælle om særtræk ved forskellige typer af historiske fortællinger
  • Eleverne kan konstruere en historisk fortælling om en person, der har haft betydning for den lille historie fx elevens egen livsverden

Færdigheds- og vidensområder

Historisk bevidsthed

Fase 1:

  • Eleven kan analysere brug og funktion af fortalt historie
  • Eleven har viden om særtræk ved fortalt historie

Omsatte læringsmål

  • Eleverne kan fortælle om måder, hvorpå personer kan have betydning for forløb i den store og den lille historie

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

Eleverne kan fortælle om særtræk ved forskellige typer af historiske fortællinger

Tegn på læring

Niveau 1: Eleven kan betegne en eller flere typer af historiske fortællinger.

Niveau 2: Eleven kan betegne centrale typer af historiske fortællinger og fortælle om, hvad der kendetegner dem med enkelte konkrete eksempler på fortællinger.

Niveau 3: Eleven kan betegne centrale typer af historiske fortællinger samt fortælle om, hvad der kendetegner de forskellige typer og komme med relevante bud på deres anvendelse med udgangspunkt i konkrete eksempler.

 

 

Omsatte læringsmål

Eleverne kan konstruere en historisk fortælling om en person, der har haft betydning for den lille historie fx elevens egen livsverden

 

Tegn på læring

Niveau 1: Eleven udtrykker sig fragmenteret om en persons betydning for den lille historie og opbygger ikke en dissideret historisk fortælling.

Niveau 2: Eleven konstruerer en historisk fortælling i henhold til en (af læreren) givet type af fortælling og viser nogen grad af kronologi- og sammenhængsforståelse.

Niveau 3: Eleven konstruerer en bestemt type historisk fortælling, som er udvalgt bevidst med et bestemt sigte, og anvender hensigtsmæssig brug af kronologi- og sammenhængsforståelse.

Omsatte læringsmål

Eleverne kan fortælle om måder, hvorpå personer kan have betydning for forløb i den store og den lille historie

Tegn på læring

Niveau 1: Eleven laver mindmaps med enkelte elementer fra den lille og/eller store historie.

Niveau 2: Eleven laver fyldestgørende mindmaps med elementer fra både den lille og store historie.

Niveau 3:
Eleven laver fyldestgørende mindmaps med elementer fra både den lille og store historie med konkrete eksempler fra historien (fx eksempler på konkrete personer).

Evaluering i planlægningsfasen

Afklar allerede i planlægningsfasen, hvorledes forløbet skal evalueres. Det er vigtigt, at eleverne er bekendte hermed, da det kan højne motivationen.  

Det bør afklares allerede i planlægningsfasen, hvorledes evalueringen skal finde sted. I forløbet lægges der op til, at der evalueres i forbindelse med, at elevernes mindmaps diskuteres fælles i klassen samt til slut i forløbet, når eleverne kort fremlægge deres historiske fortællinger for klassen.

Der lægges op til, at læreren evaluerer elevernes endelige læringsudbytte under denne fremlæggelse. Men det er væsentligt, at læreren undervejs har en fornemmelse af, hvordan de enkelte elever griber opgaverne an, og om de har de nødvendige forudsætninger for at løse opgaverne.