Vi er alle historieskabte og historieskabende – lav en historisk fortælling om en person i din familie, der har haft betydning for historien? - evaluering

Under og efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte, både af eleverne selv og af læreren. Denne vurdering foretages på baggrund af læringsmål og tegn på læring.

Evaluering

Familie

Klassen arbejder med evaluering ift. om læringsmålene for forløbet er nået. Gennemgå tegn på læring og stil dem som spørgsmål, som eleverne besvarer kan besvare mundligt eller skriftligt. 

Der er i forløbet planlagt ud fra, at der kan ses tegn på læring i forskellige niveauer, ligesom evakueringsformene er varierede, for at få så dækkende billede af eleverne præstationer som muligt

Evalueringsmuligheder i de forskellige lektioner

Til slut i forløbet evalueres elevernes læringsudbytte både af eleverne selv og af læreren. Denne vurdering foretages på baggrund af læringsmål og tegn på læring.

Elevernes læringsudbytte - selvevaluering

Forløbet indeholder muligheder for, at eleverne igennem forløbet kan afprøve deres forståelser af begreber, mm., når de arbejder i makkerpar eller mindre grupper, samt når mindmaps gennemgås i klassen og eleverne til slut fremlægger deres historiske fortællinger.

Elevernes læringsudbytte – lærerens vurdering – feedback

Læreren kan under fælles gennemgange i klassen og elevernes fremlæggelser af deres historiske fortællinger evaluere på de enkelte elevers udbytte. Ved at følge med i elevernes arbejde i klassen kan læreren bidrage med understøttende tiltag til elever, som har problemer med arbejdet med opgaverne eller skal udfordres fagligt, og vurdere fremadrettede tiltag og udarbejdelse af nye læringsmål.