Historie

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i Historie. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

3. - 4. klasse

Undervisningen bygger på elevernes umiddelbare opfattelser af tid og rum og tager udgangspunkt i det nære. Eleverne kan placere begivenheder og personer med betegnelser som før, samtidig med og efter (relativ kronologi). Eleverne kan se sammenhænge mellem tid og forandring.

Hovedvægten i undervisningen lægges på det mundtlige arbejde, men eleverne skal øve sig i at udtrykke sig om historie på forskellige måder, fx ved at tegne og dramatisere.

Emneområderne tager udgangspunkt i det nære og skal appellere til elevernes egen hverdag og liv.

Eleverne skal præsenteres for forskellige kilder og udtryksformer med henblik på at opnå viden om fortiden. Eleverne opnår viden om fortiden gennem opsøgende arbejde med historiske spor i nærområdet, der bearbejdes og sprogliggøres.

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forståelse for, hvorledes historie bruges, samt hvordan eleverne oplever sig som historieskabte og historieskabende. Eleverne udvikler forståelse af samspil mellem fortidsfortolkninger og nutidsforståelser gennem arbejdet med konstruktion af historiske scenarier og fortællinger.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget historie

Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv

Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden

Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie

5. - 6. klasse

Kronologi og sammenhæng bygger videre på den forståelse af kronologi og sammenhænge, eleverne har opnået gennem undervisningen i 3.-4. klasse. Eleverne kan med stigende sikkerhed placere begivenheder og personer i absolut kronologisk rækkefølge samt forklare principper for inddeling af historien i perioder. Eleverne har kendskab til historiske perioder og kan gøre rede for brud og kontinuitet i historiske forløb. Eleverne har indsigt i samspil mellem Danmarks og omverdenens historie.

Undervisningen bygger videre på og udvikler de metodiske færdigheder, eleverne har opnået i arbejdet med historiske spor og forskellige kilder til at opnå viden om fortiden. Eleverne skal kunne svare på enkle problemstillinger ved at anvende kildekritiske begreber.

Elevernes forståelse, for hvorledes de og andre bruger og har brugt historie med forskellige sigter, styrkes – og dermed hvordan de og andre oplever sig og har oplevet sig som historieskabte og historieskabende. Eleverne udvikler deres forståelse af samspil mellem fortidsfortolkninger og nutidsforståelser gennem arbejdet med konstruktion af historiske scenarier og fortællinger.

Læs mere om kompetenceområderne i faget historie

Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder

Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden

Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum

7. - 9. klasse

Kronologi og sammenhæng bygger videre på den kronologiske forståelse, eleverne har fra undervisningen i de foregående trinforløb. Eleverne skal i stigende grad blive fortrolige med og kunne anvende absolut kronologi, herunder kunne diskutere principper for inddeling af historien i perioder. Eleverne kan analysere brud og kontinuitet i historiske forløb. Eleverne har indsigt i forskellige former for samspil mellem Danmarks og omverdenens historie.

Undervisningen bygger videre på og udvikler de metodiske færdigheder og sproglige kompetencer, eleverne har opnået i de tidlige faser i forhold til arbejder med forskellige kildetyper.

Undervisningen tager afsæt i og udvikler den forståelse, eleverne har opnået i tidligere faser af, hvorledes historie bruges og er brugt med forskellige sigter. Undervisningen skal lægge op til, at eleverne reflekterer over samspil mellem fortidsfortolkning, nutidsforståelse og fremtidsforventning på baggrund af arbejdet med konstruktion af historiske scenarier og fortællinger. Derved styrkes elevernes erkendelse af at være historieskabte og historieskabende.

Læs mere om kompetenceområderne i faget historie

 

 

 

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger

Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid

Faget i fokus

Oldtisskelet

Projekt VIS – faglærerprojektet

VIS står for Viden, Instruktion og Strategier. Det er et projekt som har fokus på elevernes faglige læsning og læring.
spoergsmaal_0.jpg

Kilder til historie

I historieundervisningen er adgangen til kildemateriale vigtig for undervisningen. Gode kilder er med til at gøre undervisningen mere nærværende for eleverne. De væsentligste kilder på EMU Historie er nævnt under de enkelte forløb og menupunkter. Her omtales kilder af mere generel karakter.
Historisk kort Danmark 1585
© historiskatlas.dk

Historiske kort

Man kan altid bruge et kort - og i særdeleshed et historisk kort. Her er henvisninger til netbaserede historiske kort over Danmark og verden. Find link til kortene under "relateret indhold".
Kildekritik

Kildekritik i faget historie– fyr eller frigiv betjent Knud Pedersen

Formålet er at lade eleverne arbejde med at vurdere og forstå kilder til historiefaget. Eleverne skal udfra kildemateriale fra Anden verdenskrig tage beslutning om, hvorvidt betjent Knud Pedersen skal fyres eller ej. Aktiviteten er velegnet, fordi den på en enkel måde overfører arbejdet med kilder til endnu andre områder i historiefaget.
Tidslinjespillet fra historielab.dk
© historielab.dk

Tidslinjespillet - få styr på de historiske perioder

Hvornår var det nu det var?. Hvad kom før og hvad kom efter?. Hvilken periode snakker vi om? I dette onlinespil fra Nationalt Videnscenter for Historie og Kulturarvsformidling arbejder eleverne med at få det kronologiske overblik gennem forskellige tidstypiske kortsæt.

Undervisningsforløb

Landbrug

Fra lille bonde til stor industri

Der er længe siden, at dansk landbrug var firelænget Morten Koch-idyl med køkkenhave, marker, køer, svin og heste. I dette modul kan du finde undervisningsideer til emnet om landbrug. Modulet kan også bruges til at arbejde med industrialisering.
6593_.jpg

Historiske steder - gå en tur med streetview

Hvordan ser der egentlig ud? Et almindeligt - og ikke helt dårligt - spørgsmål fra mange elever. Og selvfølgelig vil man gerne kunne visualisere sin undervisning - sætte billeder på ord og fortællinger. Ofte kan man finde billeder eller filmklip, men der er også andre muligheder.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter.

541_.jpg

Landboreformerne

Formålet er at samle viden om arbejds-, familie-, og boligforhold i tiden omkring udflytningen. Kvostedgårdens historie følges til den i dag står på Hjerl Hedes Frilandsmuseum. Aktiviteten sker gennem et interaktivt spil, film, tekst og interviews, og er velegnet, fordi den på en enkel måde kan danne afsæt for at arbejde videre med konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden.
COLOURBOX1214176.jpg

Vikingetiden – Kend vikingernes sande ansigt

Formålet er at lade eleverne arbejde med en webguest, der giver forståelse for, hvordan synet på vikinger og –tiden har ændret sig. Gennem opgaver og links til udvalgte hjemmesider, føres eleverne på handels- og opdagelsesrejser, hvor de møder andre bosættelser. Kong Haralds Blåtand inviterer på togt for at øge folkets viden om vikingerne. Efter hjemkomsten skal runesten rejses over togtet og dets bedrifter. Aktiviteten er velegnet, fordi den på en enkel måde opstiller kriterier for valg af historiske scenarier.
Magtens segl.JPG
© Danmarkshistorien.dk

Magtens segl - Få magten i middelalderen

Formålet i onlinespillet Magtens Segl er at give eleverne en forståelse af alle de aktører, der havde magten i middelalderen og som havde afgørende indflydelse på det enkelte menneskes liv og livsvilkår. Det handler om nutidspigen Bea, der ved et uheld bliver sendt tilbage til det Herrens år 1458. I middelalderbyen kæmper mange om magten og man skal hjælpe Bea med at sno sig mellem de stridende parter og finde Magtens Segl, så hun kan komme hjem igen. Aktiviteten er velegnet, da den på en levende og visuel måde engagerer eleven i at foretage historiske valg.
Jellingstenen.JPG
© natmus.dk

Jellingstenen – skab dit eget formidlingsprodukt

Formålet er at lade eleverne lave deres egen formidling af Jellingstenen, som efterfølgende kan anvendes i den historiefaglige sammenhæng. Aktiviteten præsenterer flere former for læringsstile og formidlingsprodukter. Aktiviteten er velegnet, fordi den på en enkel måde kan danne afsæt for at arbejde videre med brugen af kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse.
COLOURBOX2906964.jpg

Berlin-murens fald – find grinets grænser i humor og betonmur

Formålet er at lade eleverne arbejde med humorens magt og udtryk i et forløb, som efterfølgende kan anvendes til perspektivering af magt og censur. Aktiviteten er velegnet fordi den kan forklare forandringers påvirkning af samfund og dets mennesker.

Indhold på tværs af fagene

Hjertetræ

Inkluderende læringsmiljø

Her er inspirerende artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte jeres arbejde med at skabe stærke inkluderende læringsfællesskaber for alle børn og unge.
Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Kartoffelplante

Skolehaver, Indhold på tværs

Interessen for skolehaver er stigende, og mange skoler har allerede gjort skolehaver til en fast del af skemaet. I introduktionen til skolehaver finder I viden og erfaringer fra ind- og udland, samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.
Til temaforsiden

Projektopgaven

Temasiden giver inspiration og hjælp til at arbejde med projektopgaven i grundskolen.

Seneste moduler

besættelsen.jpg

Tendenser i kilder fra besættelsen

Forløbet er et eksempel på, hvordan man kan arbejde med elevernes forståelse af historiske kilder og disses belysning af en historisk problemstilling

Subscribe to Seneste moduler

Velkommen til historiesiderne i grundskolen på EMU.dk.

Jellingstenen.JPG

Som redaktør håber jeg du vil finde en masse inspiration til din historieundervisning. Du er velkommen til at kontakte mig på steen.juhl.moeller[snabel-a]skolekom.dk med spørgsmål og kommentarer.

Nye prøvevejledninger til historie og samfundsfag

Se den nye prøvevejledning og læs mere om den nye prøve her. Se også en fiktiv prøvecase, læs regler for folkeskolens prøver og få gode råd og inspiration fra andre undervisere.