Historie

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i Historie. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

3. - 4. klasse

Undervisningen bygger på elevernes umiddelbare opfattelser af tid og rum og tager udgangspunkt i det nære. Eleverne kan placere begivenheder og personer med betegnelser som før, samtidig med og efter (relativ kronologi). Eleverne kan se sammenhænge mellem tid og forandring.

Hovedvægten i undervisningen lægges på det mundtlige arbejde, men eleverne skal øve sig i at udtrykke sig om historie på forskellige måder, fx ved at tegne og dramatisere.

Emneområderne tager udgangspunkt i det nære og skal appellere til elevernes egen hverdag og liv.

Eleverne skal præsenteres for forskellige kilder og udtryksformer med henblik på at opnå viden om fortiden. Eleverne opnår viden om fortiden gennem opsøgende arbejde med historiske spor i nærområdet, der bearbejdes og sprogliggøres.

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forståelse for, hvorledes historie bruges, samt hvordan eleverne oplever sig som historieskabte og historieskabende. Eleverne udvikler forståelse af samspil mellem fortidsfortolkninger og nutidsforståelser gennem arbejdet med konstruktion af historiske scenarier og fortællinger.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget historie

Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv

Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden

Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie

5. - 6. klasse

Kronologi og sammenhæng bygger videre på den forståelse af kronologi og sammenhænge, eleverne har opnået gennem undervisningen i 3.-4. klasse. Eleverne kan med stigende sikkerhed placere begivenheder og personer i absolut kronologisk rækkefølge samt forklare principper for inddeling af historien i perioder. Eleverne har kendskab til historiske perioder og kan gøre rede for brud og kontinuitet i historiske forløb. Eleverne har indsigt i samspil mellem Danmarks og omverdenens historie.

Undervisningen bygger videre på og udvikler de metodiske færdigheder, eleverne har opnået i arbejdet med historiske spor og forskellige kilder til at opnå viden om fortiden. Eleverne skal kunne svare på enkle problemstillinger ved at anvende kildekritiske begreber.

Elevernes forståelse, for hvorledes de og andre bruger og har brugt historie med forskellige sigter, styrkes – og dermed hvordan de og andre oplever sig og har oplevet sig som historieskabte og historieskabende. Eleverne udvikler deres forståelse af samspil mellem fortidsfortolkninger og nutidsforståelser gennem arbejdet med konstruktion af historiske scenarier og fortællinger.

Læs mere om kompetenceområderne i faget historie

Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder

Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden

Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum

7. - 9. klasse

Kronologi og sammenhæng bygger videre på den kronologiske forståelse, eleverne har fra undervisningen i de foregående trinforløb. Eleverne skal i stigende grad blive fortrolige med og kunne anvende absolut kronologi, herunder kunne diskutere principper for inddeling af historien i perioder. Eleverne kan analysere brud og kontinuitet i historiske forløb. Eleverne har indsigt i forskellige former for samspil mellem Danmarks og omverdenens historie.

Undervisningen bygger videre på og udvikler de metodiske færdigheder og sproglige kompetencer, eleverne har opnået i de tidlige faser i forhold til arbejder med forskellige kildetyper.

Undervisningen tager afsæt i og udvikler den forståelse, eleverne har opnået i tidligere faser af, hvorledes historie bruges og er brugt med forskellige sigter. Undervisningen skal lægge op til, at eleverne reflekterer over samspil mellem fortidsfortolkning, nutidsforståelse og fremtidsforventning på baggrund af arbejdet med konstruktion af historiske scenarier og fortællinger. Derved styrkes elevernes erkendelse af at være historieskabte og historieskabende.

Læs mere om kompetenceområderne i faget historie

 

 

 

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger

Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid

Faget i fokus

Tre elever ved bærbar

Webinarer om prøveformer

Læringskonsulenter har i samarbejde med prøvekontoret i ministeriet afholdt en række webinarer i forskellige fag med nye prøveformer fra maj-juni prøveterminen 2016.
Aargang 0
© Rigsarkivet

Aargang 0

Mød 7 børn der alle er født i år 1900 og fortæl selv historien om deres barndom og ungdom gennem originale kilder.
Italiensk middelalderborg i tåge
© Pexels.com

Viden og forskning - historie

Opsamlinger fra forskellige videns og forskningsprojekter og hovedresultater med relevans for historie.

Undervisningsforløb

Landbrug

Fra lille bonde til stor industri

Der er længe siden, at dansk landbrug var firelænget Morten Koch-idyl med køkkenhave, marker, køer, svin og heste. I dette modul kan du finde undervisningsideer til emnet om landbrug. Modulet kan også bruges til at arbejde med industrialisering.
Auschwitz

Folkedrab – ”de huskede og de glemte”

Igennem dette undervisningsforløb kommer eleverne til at lære om begrebet folkedrab, arbejde med FN´s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, samt gå i dybden med historiske eksempler på folkedrab.
besættelsen.jpg

Tendenser i kilder fra besættelsen

Forløbet er et eksempel på, hvordan man kan arbejde med elevernes forståelse af historiske kilder og disses belysning af en historisk problemstilling
793037_.jpg

At klæde sig på

Klæd dig ud som du kunne have set ud i forskellige epoker af danmarkshistorien. Interaktivt site lader dig klæde en mand eller kvinde på med autentisk tøj. Man kan også tegne selv.
Dansk Arkitektur Center
© Dansk Arkitektur Center

Magtens bolig

I undervisningsforløbet MAGTENS BOLIG sættes der fokus på arkitektur som udtryk for magtrelationer i samfundet. Eleverne arbejder med arkitekturen som kilde og som afsæt for et tidsperspektiv, når de placerer historiske personer med forskellige relationer til magt på en tidslinje.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter.

Jellingstenen.JPG
© natmus.dk

Jellingstenen – skab dit eget formidlingsprodukt

Formålet er at lade eleverne lave deres egen formidling af Jellingstenen, som efterfølgende kan anvendes i den historiefaglige sammenhæng. Aktiviteten præsenterer flere former for læringsstile og formidlingsprodukter. Aktiviteten er velegnet, fordi den på en enkel måde kan danne afsæt for at arbejde videre med brugen af kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse.
tegning af huse og biler

Mit nærområde

Eleverne skal planlægge, producere og formidle viden fra deres eget nærområde.
Magtens segl.JPG
© Danmarkshistorien.dk

Magtens segl - Få magten i middelalderen

Formålet i onlinespillet Magtens Segl er at give eleverne en forståelse af alle de aktører, der havde magten i middelalderen og som havde afgørende indflydelse på det enkelte menneskes liv og livsvilkår. Det handler om nutidspigen Bea, der ved et uheld bliver sendt tilbage til det Herrens år 1458. I middelalderbyen kæmper mange om magten og man skal hjælpe Bea med at sno sig mellem de stridende parter og finde Magtens Segl, så hun kan komme hjem igen. Aktiviteten er velegnet, da den på en levende og visuel måde engagerer eleven i at foretage historiske valg.
COLOURBOX2906964.jpg

Berlin-murens fald – find grinets grænser i humor og betonmur

Formålet er at lade eleverne arbejde med humorens magt og udtryk i et forløb, som efterfølgende kan anvendes til perspektivering af magt og censur. Aktiviteten er velegnet fordi den kan forklare forandringers påvirkning af samfund og dets mennesker.
Kildekritik

Kildekritik i faget historie– fyr eller frigiv betjent Knud Pedersen

Formålet er at lade eleverne arbejde med at vurdere og forstå kilder til historiefaget. Eleverne skal udfra kildemateriale fra Anden verdenskrig tage beslutning om, hvorvidt betjent Knud Pedersen skal fyres eller ej. Aktiviteten er velegnet, fordi den på en enkel måde overfører arbejdet med kilder til endnu andre områder i historiefaget.
COLOURBOX3957661.jpg

Reformationen – en del af historiekanonen

Reformationen i 1500-tallet ændrede Danmark på mange måder. Med reformationen som omdrejningspunkt kan behandles emner om tro, om modsætning mellem katolicisme og protestantisme, om indretning af kirker og om socialforsorg.

Indhold på tværs af fagene

Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Kartoffelplante

Skolehaver, Indhold på tværs

Interessen for skolehaver er stigende, og mange skoler har allerede gjort skolehaver til en fast del af skemaet. I introduktionen til skolehaver finder I viden og erfaringer fra ind- og udland, samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.
Til temaforsiden

Projektopgaven

Materialer: Krav til projektopgaven • Inspiration til vejledning af eleverne • Fokus på innovation og entreprenørskab

Seneste moduler

Postkort Butlers Bay

De dansk vestindiske øer

Den 31. marts 2017 er det 100 år siden, Danmark solgte De Dansk Vestindiske Øer til USA for 25 millioner dollar i guld. Få masser af faglig inspiration til undervisningen her.

Subscribe to Seneste moduler

Velkommen til historiesiderne i grundskolen på EMU.dk.

Jellingstenen.JPG

Som redaktør håber jeg du vil finde en masse inspiration til din historieundervisning. Du er velkommen til at kontakte mig på steen.juhl.moeller[snabel-a]skolekom.dk med spørgsmål og kommentarer.

Nye prøvevejledninger til historie og samfundsfag

Se den nye prøvevejledning og læs mere om den nye prøve her. Se også en fiktiv prøvecase, læs regler for folkeskolens prøver og få gode råd og inspiration fra andre undervisere.