Idræt

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i idræt. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

1. - 2. klasse

Idrætsundervisningen tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger og viden om fysisk aktivitet. Eleverne skal udvikle deres grundlæggende motoriske færdigheder og generelle kendskab til kroppen. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at opleve og opdage kroppens mange muligheder gennem en bred alsidig vifte af meningsfulde lege og spil. Gennem introduktion til alsidige idrætsaktiviteter skal eleverne udvikle deres forståelse for idrættens mangfoldighed. Eleverne skal gennem aktiv deltagelse i alsidige idrætsaktiviteter, som lege, spil, rytmik og gymnastiske bevægelser, udvikle forståelse for forskellige reaktioner på fysisk aktivitet. I undervisningen skal eleverne samtale om de følelser, der opstår i leg og ved fysisk udfoldelse, men også hvilke reaktioner kroppen har på fysisk aktivitet, og de refleksioner eleverne gør sig om samme.

Eleverne skal i arbejdet med fysisk træning dels træne deres fysiske form, dels øge deres kendskab til kroppens styrke og formåen og opnå færdigheder og viden om, at fysisk aktivitet kan styrke fysikken og den enkeltes sundhed og trivsel.

Det er centralt at arbejde med elevernes evner til at samarbejde og forstå regler og aftaler i idrætslige sammenhænge med udgangspunkt i socialisering og accept. Der arbejdes med grundlæggende samarbejdselementer og regler gennem alsidige bevægelser i leg og spil. Eksempelvis kan eleverne i arbejdet med området dans og udtryk samarbejde om at skabe figurer, hvor balance er i fokus, og hvor alle elever i en gruppe skal indgå.

Læs mere om kompetenceområderne i faget idræt

Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg

Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter og lege

Eleven kan beskrive reaktioner på fysisk aktivitet

3. - 5. klasse

Undervisningen skal tilrettelægges således, at der bruges tid på systematisk at tilegne sig viden om og opøve færdigheder i idrætsspecifikke aktiviteter. Der er stadig stor opmærksomhed på, at eleverne opnår sikkerhed i de motoriske færdigheder, så undervisningen fremmer udviklingen af elevernes kropslige koordination.

I andet trinforløb udvider arbejdsområderne i idræt sig og foruden inddragelse af vandaktiviteter, så vægtes også arbejdet med viden om idrætten i samfundet og idrætslige ord og begreber. Der er fokus på elevernes tilegnelse af viden og indsigt i alsidige idrætslige aktiviteter.

Gennem trinforløbet skal der arbejdes videre på den sikkerhed, eleverne har opnået i første forløb i eksperimenterende og udfordrende opgaveløsninger. På længere sigt skal eleverne selv tilrettelægge og gennemføre udvalgte idrætslige aktiviteter. Der arbejdes med udførelse af og kendskab til forskellige handlemåder inden for de enkelte idrætslige aktiviteter og discipliner. Gennem afprøvning og træning skal eleverne opnå færdigheder og viden, der gør dem i stand til at anvende bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis.

Forståelsen for fællesskabets udfordringer og kvaliteter prioriteres højt. Elevernes skal lære at deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab. Der fokuseres på, at eleverne skal opnå en indsigt i det fællesskab og de særlige samarbejdsformer, der gør arbejdet med idræt unikt. Der lægges vægt på opnåelse af en erfaring med og forståelse for, at idræt kan dyrkes på forskellige måder i forskellige sociale kontekster.

Læs mere om kompetenceområderne i faget idræt

Eleven kan anvende grundlæggende, sammensatte bevægelser i idrætspraksis

Eleven kan deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab

Eleven kan samtale om fysisk aktivitets betydning for kroppens grundform, sundhed og trivsel

6. - 7. klasse

Elevernes arbejde med udvikling af idrætsaktiviteter er centralt. Eleverne skal bl.a. eksperimentere med spiludvikling, planlægge et idrætsforløb og organisere friluftsaktiviteter med et idrætsfagligt udgangspunkt.

Undervisningen skal give eleverne dybere forståelse af fysiologi og træningslære, herunder viden om led, muskler, kredsløb og nervesystemets funktioner, således at de kan arbejde og træne med større kvalitet og effekt, fx i forhold til hensigtsmæssige løft, restitution og træningsplanlægning.  

Undervisningen skal give mulighed for, at eleverne kan diskutere og formulere handle- og reaktionsmønstre med henblik på at skabe sunde relationer. Der bygges således videre på fællesskabets udfordringer og kvaliteter ved, at eleverne gennem aktiv handling i større og større udstrækning skal vise ansvar for egen rolle i undervisningen.

Der sættes fokus på krop, identitet og trivsel i forhold til idræt og pubertet, herunder fysiske og psykiske ændringer. Undervisningen skal motivere eleverne til at reflektere over idrættens betydning for deres personlige udvikling. Der sættes endvidere fokus på idrættens forskellige kulturer og betydning i samfundet. 

Læs mere om kompetenceområderne i faget idræt

Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter

Eleven kan analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer

Eleven kan analysere samspil mellem krop, træning og trivsel

8. - 9. klasse

Undervisningen skal fokusere på, at elevernes beherskelse af tekniske og taktiske færdigheder videreudvikles gennem den varierede idrætsundervisning. Der stilles stadig større korrekthedskrav til de tekniske færdigheder hos eleverne. Fokus er på varierede handlemåder inden for de enkelte idrætslige aktiviteter, discipliner og temaer, herunder træning, afprøvning, konkurrence, samarbejde og vurdering.

Der arbejdes fortsat med normer, værdier og relationskompetence i idrætstimerne. Hovedvægten lægges på elevernes evne og vilje til at acceptere og erkende styrker og kvaliteter hos sig selv og andre og derigennem på at kunne udvikle samarbejdsrelationer.

Der forventes et bredt og indgående kendskab til idrætskultur, hvor etiske og moralske spørgsmål er i centrum.

Der arbejdes med sundhed og trivsel i et bredere samfundsmæssigt perspektiv både aktuelt og fremtidigt.

Læs mere om kompetenceområderne i faget idræt

Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis

Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv

Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i et aktuelt og fremtidigt perspektiv

10. klasse

Undervisningen skal fokusere på, at eleverne får en forståelse af idrættens rolle i samfundet nationalt og internationalt. Der arbejdes videre med elevernes evner til at indgå i, planlægge og vurdere idrætsaktiviteter i forhold til læringsmålene fra 1.-9. klasse. 

Fokus er på elevernes evne til at diskutere forskellige idrætslige aktiviteter og discipliner, i et historisk og kulturelt perspektiv med udgangspunkt i deres praksiserfaringer.

Der arbejdes med samspillet mellem idrættens og samfundets normer, værdier og etik. Der lægges vægt på fællesskabets betydning for motivation, læring og dannelse.

Der arbejdes med idræt, krop og sundhed i sammenhæng med livsstil og vurdering af egne handlemuligheder.

Eleven kan anvende idrættens kvaliteter og historiske udvikling i en alsidig idrætspraksis

Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et internationalt perspektiv

Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i forskellige idrætter

Faget i fokus

Læsebånd
© Colourbox

Ordkendskab - sprog og skriftssprog

Faget idræt skal ligesom skolens andre fag understøtte elevens sproglige udvikling. Læring gennem fysisk aktivitet er bærende i faget, men læringen skal understøttes af samtale, lytning, læsning og skrivning. Undervisningen skal sigte mod, at eleverne kan anvende ord og begreber i relation til krop og idræt.
KinBall

Inklusion i idrætsundervisningen

Handicapidrættens Videnscenter samler, udvikler og formidler viden om, hvordan man tilrettelægger idræt og bevægelse, så alle kan deltage.
Parkour roles2

Video i idræt

Brug video i idræt. Video kan med fordel bruges både til undervisning i idrætsaktiviteter og temaer, men også til at øge elevernes egen kropsforståelse. Læs også om apps og evaluering.
Tre elever ved bærbar

Webinarer om nye prøveformer

Læringskonsulenter har i samarbejde med prøvekontoret i ministeriet afholdt webinarer i fag med nye prøveformer ved maj-juni prøveterminen 2016.

Undervisningsforløb

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Atletik

Bevægelsesanalyse via IT

Der er meget stor læring i, at se og analysere egne øvelser. Det giver en helt anden forståelse for, hvilke aspekter man skal arbejde med indenfor den disciplin man nu træner, samt en meget stor synlighed i forhold til forbedring. Der findes rigtigt mange forskellige programmer og app’s til bevægelsesanalyse. Eleverne kan anvende deres egne smartphones eller tablets.
Fra basket til ballet

Fra basket til ballet

Nogle gange kan det være svært at motivere, specielt drenge, til at arbejde med dans og udtryk. I denne aktivitet, tager vi udgangspunkt i en tryg ramme med kendte rekvisitter og regler, og gradvist ændres spillet til en dans. Formålet er, at lade eleverne tolke stemninger i musikken.
Skumtennis

Skumtennis og slagteknik

Skumtennis er en meget fin måde at arbejde med slagteknik i for hold til spil med forlænget arm. Ketcherne er relativ korte, bolden er blød og langsom. På den måde kan man i høj grad i mødekomme de elever, der har det svært med bolde.
Crosfit

Naturen som legeplads

Idræt flyttes ud i naturen. Eleverne skal samarbejde og være kreative, mens de arbejder målrettet med fysisk aktivitet.
Cricket

Cricket

Cricket er en god idrætsaktivitet til at træne grundlæggende teknikker i boldspil. I små træningslejre fordyber eleverne sig i kast, battræning og små spil. Fokus er altså på de tekniske færdigheder og resultaterne/evalueringen kan ses i de afsluttende småspil.

Indhold på tværs af fagene

Hjertetræ

Inkluderende læringsmiljø

Her er inspirerende artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte jeres arbejde med at skabe stærke inkluderende læringsfællesskaber for alle børn og unge.
Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Kartoffelplante

Skolehaver, Indhold på tværs

Interessen for skolehaver er stigende, og mange skoler har allerede gjort skolehaver til en fast del af skemaet. I introduktionen til skolehaver finder I viden og erfaringer fra ind- og udland, samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.
Til temaforsiden

Projektopgaven

Temasiden giver inspiration og hjælp til at arbejde med projektopgaven i grundskolen.

Seneste moduler

Springbræt

3. Station til redskabsbane - tilløb, afsæt og spring på springbræt

Her finder du inspiration til, hvordan du kan inddrage springbræt på en station ved undervisning i redskabsgymnastik. Dette er eet eksempel på en station, som indgår i række forskelligartede forslag til stationer.

Subscribe to Seneste moduler

Fagredaktør for idræt: Thomas Seiger Behrens

Foto Thomas Seiger Behrens

Jeg er uddannet folkeskolelærer samt cand. scient i idræt & psykologi fra KU og arbejder til dagligt som lektor i idræt på læreruddannelsen Campus Carlsberg, UCC. 

Har du viden om begivenheder, spændende undervisningsforløb mv. så skriv til mig. Jeg kommer gerne ud og besøger skoler der laver initiativer i forhold idræt.

Mail: idraetemu@gmail.com

Badminton for begyndere

Badminton

Eleverne prøver en række små øvelser og vænner sig til både ketsjer, fjerbold og net. Forløbet indeholder både introduktionsøvelser, lege med ketsjer/fjerbold og småspil.