Idræt

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i idræt. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

1. - 2. klasse

Idrætsundervisningen tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger og viden om fysisk aktivitet. Eleverne skal udvikle deres grundlæggende motoriske færdigheder og generelle kendskab til kroppen. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at opleve og opdage kroppens mange muligheder gennem en bred alsidig vifte af meningsfulde lege og spil. Gennem introduktion til alsidige idrætsaktiviteter skal eleverne udvikle deres forståelse for idrættens mangfoldighed. Eleverne skal gennem aktiv deltagelse i alsidige idrætsaktiviteter, som lege, spil, rytmik og gymnastiske bevægelser, udvikle forståelse for forskellige reaktioner på fysisk aktivitet. I undervisningen skal eleverne samtale om de følelser, der opstår i leg og ved fysisk udfoldelse, men også hvilke reaktioner kroppen har på fysisk aktivitet, og de refleksioner eleverne gør sig om samme.

Eleverne skal i arbejdet med fysisk træning dels træne deres fysiske form, dels øge deres kendskab til kroppens styrke og formåen og opnå færdigheder og viden om, at fysisk aktivitet kan styrke fysikken og den enkeltes sundhed og trivsel.

Det er centralt at arbejde med elevernes evner til at samarbejde og forstå regler og aftaler i idrætslige sammenhænge med udgangspunkt i socialisering og accept. Der arbejdes med grundlæggende samarbejdselementer og regler gennem alsidige bevægelser i leg og spil. Eksempelvis kan eleverne i arbejdet med området dans og udtryk samarbejde om at skabe figurer, hvor balance er i fokus, og hvor alle elever i en gruppe skal indgå.

Læs mere om kompetenceområderne i faget idræt

Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg

Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter og lege

Eleven kan beskrive reaktioner på fysisk aktivitet

3. - 5. klasse

Undervisningen skal tilrettelægges således, at der bruges tid på systematisk at tilegne sig viden om og opøve færdigheder i idrætsspecifikke aktiviteter. Der er stadig stor opmærksomhed på, at eleverne opnår sikkerhed i de motoriske færdigheder, så undervisningen fremmer udviklingen af elevernes kropslige koordination.

I andet trinforløb udvider arbejdsområderne i idræt sig og foruden inddragelse af vandaktiviteter, så vægtes også arbejdet med viden om idrætten i samfundet og idrætslige ord og begreber. Der er fokus på elevernes tilegnelse af viden og indsigt i alsidige idrætslige aktiviteter.

Gennem trinforløbet skal der arbejdes videre på den sikkerhed, eleverne har opnået i første forløb i eksperimenterende og udfordrende opgaveløsninger. På længere sigt skal eleverne selv tilrettelægge og gennemføre udvalgte idrætslige aktiviteter. Der arbejdes med udførelse af og kendskab til forskellige handlemåder inden for de enkelte idrætslige aktiviteter og discipliner. Gennem afprøvning og træning skal eleverne opnå færdigheder og viden, der gør dem i stand til at anvende bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis.

Forståelsen for fællesskabets udfordringer og kvaliteter prioriteres højt. Elevernes skal lære at deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab. Der fokuseres på, at eleverne skal opnå en indsigt i det fællesskab og de særlige samarbejdsformer, der gør arbejdet med idræt unikt. Der lægges vægt på opnåelse af en erfaring med og forståelse for, at idræt kan dyrkes på forskellige måder i forskellige sociale kontekster.

Læs mere om kompetenceområderne i faget idræt

Eleven kan anvende grundlæggende, sammensatte bevægelser i idrætspraksis

Eleven kan deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab

Eleven kan samtale om fysisk aktivitets betydning for kroppens grundform, sundhed og trivsel

6. - 7. klasse

Elevernes arbejde med udvikling af idrætsaktiviteter er centralt. Eleverne skal bl.a. eksperimentere med spiludvikling, planlægge et idrætsforløb og organisere friluftsaktiviteter med et idrætsfagligt udgangspunkt.

Undervisningen skal give eleverne dybere forståelse af fysiologi og træningslære, herunder viden om led, muskler, kredsløb og nervesystemets funktioner, således at de kan arbejde og træne med større kvalitet og effekt, fx i forhold til hensigtsmæssige løft, restitution og træningsplanlægning.  

Undervisningen skal give mulighed for, at eleverne kan diskutere og formulere handle- og reaktionsmønstre med henblik på at skabe sunde relationer. Der bygges således videre på fællesskabets udfordringer og kvaliteter ved, at eleverne gennem aktiv handling i større og større udstrækning skal vise ansvar for egen rolle i undervisningen.

Der sættes fokus på krop, identitet og trivsel i forhold til idræt og pubertet, herunder fysiske og psykiske ændringer. Undervisningen skal motivere eleverne til at reflektere over idrættens betydning for deres personlige udvikling. Der sættes endvidere fokus på idrættens forskellige kulturer og betydning i samfundet. 

Læs mere om kompetenceområderne i faget idræt

Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter

Eleven kan analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer

Eleven kan analysere samspil mellem krop, træning og trivsel

8. - 9. klasse

Undervisningen skal fokusere på, at elevernes beherskelse af tekniske og taktiske færdigheder videreudvikles gennem den varierede idrætsundervisning. Der stilles stadig større korrekthedskrav til de tekniske færdigheder hos eleverne. Fokus er på varierede handlemåder inden for de enkelte idrætslige aktiviteter, discipliner og temaer, herunder træning, afprøvning, konkurrence, samarbejde og vurdering.

Der arbejdes fortsat med normer, værdier og relationskompetence i idrætstimerne. Hovedvægten lægges på elevernes evne og vilje til at acceptere og erkende styrker og kvaliteter hos sig selv og andre og derigennem på at kunne udvikle samarbejdsrelationer.

Der forventes et bredt og indgående kendskab til idrætskultur, hvor etiske og moralske spørgsmål er i centrum.

Der arbejdes med sundhed og trivsel i et bredere samfundsmæssigt perspektiv både aktuelt og fremtidigt.

Læs mere om kompetenceområderne i faget idræt

Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis

Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv

Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i et aktuelt og fremtidigt perspektiv

10. klasse

Undervisningen skal fokusere på, at eleverne får en forståelse af idrættens rolle i samfundet nationalt og internationalt. Der arbejdes videre med elevernes evner til at indgå i, planlægge og vurdere idrætsaktiviteter i forhold til læringsmålene fra 1.-9. klasse. 

Fokus er på elevernes evne til at diskutere forskellige idrætslige aktiviteter og discipliner, i et historisk og kulturelt perspektiv med udgangspunkt i deres praksiserfaringer.

Der arbejdes med samspillet mellem idrættens og samfundets normer, værdier og etik. Der lægges vægt på fællesskabets betydning for motivation, læring og dannelse.

Der arbejdes med idræt, krop og sundhed i sammenhæng med livsstil og vurdering af egne handlemuligheder.

Eleven kan anvende idrættens kvaliteter og historiske udvikling i en alsidig idrætspraksis

Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et internationalt perspektiv

Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i forskellige idrætter

Faget i fokus

Tandhjul

Idræt - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget idræt. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
Ikon for vejledning

Vejledning for faget idræt

På denne side finder du læsevejledninger for faget idræt. Vejledningen indeholder blandt andet en beskrivelse af undervisningens tilrettelæggelse og indhold og en uddybning af fagets kompetenceområder.
Tre elever ved bærbar

Webinarer om prøveformer

Læringskonsulenter har i samarbejde med prøvekontoret i ministeriet afholdt en række webinarer i forskellige fag med nye prøveformer fra maj-juni prøveterminen 2016.
grejbank1200.jpg
© www.friluftsraadet.dk

UNO-depoter og grejbanker

Forskellige steder i landet findes der UNO-depoter og grejbanker. Her kan man låne/leje udstyr til friluftsliv og få vejledning.

Undervisningsforløb

Børn der danser

Laban med 1.-2. klasse

I forløbet ”Laban med 1.-2. klasse skal eleverne lege med kreativ bevægelse, der tager udgangspunkt i kroppens muligheder. Øvelserne er et mix af faste og givne bevægelsesrammer og mere frie og improviserende, hvor eleverne sætter sig selv i spil, som medkreatører.
Dreng står og holder balancen

Basis koordination

I forløbet ”Basis koordination” skal eleverne udfordres med kroppens grundlæggende koordinations muligheder, så der bliver skabt en god fælles base for de fremtidige forløb i alsidige idrætsudøvelse.
Barn dykker i vandet

AquaSafe – Livredning i folkeskolen

I forløbet AquaSafe prøver og øver eleverne forskellige bjærgnings- og livredningsteknikker så de bliver i stand til at hjælpe andre i og på vand.
Dreng der løber over målstregen

Atletikkens discipliner - løb, spring og kast

Eleverne skal mærke progression på egen krop, og derigennem motiveres til at træne de tekniske elementer der er en forudsætning for, at kunne udføre atletikkens discipliner.
to piger sidder og strækker musklerne ud

Kroppen i fokus (kropsbasis)

Eleverne skal trænes i at fordybe sig i de elementære kropsbasisfærdigheder som motorik, styrke, bevægelighed og smidighed, for herigennem at blive bevidst om og gå på opdagelse i kroppens mange muligheder.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Atletik

Bevægelsesanalyse via IT

Der er meget stor læring i, at se og analysere egne øvelser. Det giver en helt anden forståelse for, hvilke aspekter man skal arbejde med indenfor den disciplin man nu træner, samt en meget stor synlighed i forhold til forbedring. Der findes rigtigt mange forskellige programmer og app’s til bevægelsesanalyse. Eleverne kan anvende deres egne smartphones eller tablets.
Fra basket til ballet

Fra basket til ballet

Nogle gange kan det være svært at motivere, specielt drenge, til at arbejde med dans og udtryk. I denne aktivitet, tager vi udgangspunkt i en tryg ramme med kendte rekvisitter og regler, og gradvist ændres spillet til en dans. Formålet er, at lade eleverne tolke stemninger i musikken.
Skumtennis

Skumtennis og slagteknik

Skumtennis er en meget fin måde at arbejde med slagteknik i for hold til spil med forlænget arm. Ketcherne er relativ korte, bolden er blød og langsom. På den måde kan man i høj grad i mødekomme de elever, der har det svært med bolde.
Crosfit

Naturen som legeplads

Idræt flyttes ud i naturen. Eleverne skal samarbejde og være kreative, mens de arbejder målrettet med fysisk aktivitet.
Cricket

Cricket

Cricket er en god idrætsaktivitet til at træne grundlæggende teknikker i boldspil. I små træningslejre fordyber eleverne sig i kast, battræning og små spil. Fokus er altså på de tekniske færdigheder og resultaterne/evalueringen kan ses i de afsluttende småspil.

Indhold på tværs af fagene

Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Kartoffelplante

Skolehaver, Indhold på tværs

Interessen for skolehaver er stigende, og mange skoler har allerede gjort skolehaver til en fast del af skemaet. I introduktionen til skolehaver finder I viden og erfaringer fra ind- og udland, samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.
Til temaforsiden

Projektopgaven

Redskaber og ressourcer til at gennemføre projektopgaven med dine elever.

Fagredaktør idræt: Thomas Seiger Behrens

Foto af Thomas Seiger Behrens

Jeg er uddannet lærer samt Cand. Scient i idræt & psykologi fra KU og arbejder også som lektor i idræt på læreruddannelsen Campus Carlsberg. 

Har du viden om begivenheder, spændende undervisningsforløb, forslag til indhold på siden mv. så skriv endelig til mig. Jeg kommer gerne ud til skoler der laver gode initiativer i forhold vores idrætsfag.

Mail: idraetemu@gmail.com

Laban - din Laban

børn der danser

I forløbet ”Laban – din laban” for 8.-9. Klasse skal eleverne arbejde kreativt med at skabe dansekoreografi, der kan bruges i en performance / eksamenssammenhæng.

LINK - SE EVT. FORLØBET HER