Kristendomskundskab

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i kristendomskundskab. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

1. - 3. klasse

Undervisningen skal fremme og imødekomme elevernes åbenhed og spørgelyst om tilværelsen og skal tage udgangspunkt i elevernes interesser og umiddelbare erfaringer. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at samtale om almene tilværelsesspørgsmål.

Eleverne skal kende til og kunne gengive centrale fortællinger i Det Gamle og Nye Testamente samt kende til enkle faglige begreber, symboler og ritualer.

Slutteligt skal eleverne opnå forståelse af, hvad kristendom er, og hvad kristendommen har betydet for dansk og vestlig kultur og samfund i historisk og nutidig belysning.

 Læs mere om kompetenceområderne i faget kristendomskundskab

Eleven kan udtrykke sig om den religiøse dimension ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper

Eleven kan udtrykke sig om centrale bibelske fortællinger

Eleven kan udtrykke sig om, hvad kristendom er og om centrale begivenheder i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark

4. - 6. klasse

Der arbejdes hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at se tilværelsen i et bredere perspektiv.

Eleverne skal kunne gengive sammenhænge og modsætninger mellem Det Gamle og Nye Testamente samt forholde sig til centrale fortællinger i et nutidigt og historisk perspektiv.

Der arbejdes videre med ritualer og symboler samt andre genstande, ligesom sang og samtale om salmer og sange videreudvikles.

Elevernes forståelse kvalificeres gennem bl.a. samtale, diskussion, problemløsning samt bevægelse og andre praktisk/musiske aktiviteter. 

Læs mere om kompetenceområderne i faget kristendomskundskab

Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper

Eleven kan genkende temaer fra centrale bibelske fortællinger i kulturelle udtryk

Eleven kan forklare, hvad kristendom er og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark

7. – 9. klasse

Livsspørgsmål belyses gennem etiske og filosofiske problemstillinger. Arbejdet med grundlæggende tilværelsesspørgsmål udvikler sig til at få et mere alment og generelt perspektiv. Det skal lede hen mod, at eleverne kan diskutere og forholde sig til grundlæggende tilværelsesspørgsmål på et fagligt grundlag.

Eleverne skal arbejde med ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser. Der arbejdes hen mod, at eleverne får kendskab til centrale grundbegreber inden for udvalgte religioner og andre livsopfattelser og bliver i stand til at diskutere og sammenholde værdierne bag disse og deres betydning for danske forhold.

Læs mere om kompetenceområderne i faget kristendomskundskab

Eleven kan forholde sig til den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper

Eleven kan tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger

Eleven kan forholde sig til, hvad kristendom er og til hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark

Eleven kan forholde sig til hovedtanker og problemstillinger i de store verdensreligioner og livsopfattelsers oprindelse, historie og nutidige fremtrædelsesformer

10. klasse

I kristendomskundskab/religion skal eleverne bygge oven på deres færdigheder og viden. Emnerne skal være virkelighedsnære og tilpasses aldersgruppen på det relevante klassetrin.

Eleven kan forholde sig til relationer mellem religiøsitet og etik i tilværelsesspørgsmål, der angår individ og samfund

Eleven kan forholde sig til bibelske motiver og temaer i tydningen af centrale tilværelsesspørgsmål og i kulturelle udtryk

Eleven kan forholde sig til kristendommens betydning for menneske- og samfundsliv før og nu

Eleven kan forholde sig til ikke-kristne religioner og livsopfattelsers betydning i Danmark og i verden, samt deres udlægninger af centrale tilværelsesspørgsmål

Faget i fokus

links

Links og apps

Find Links og apps til kristendomskundskabsundervisningen
Pige læser

Faglig læsning af bibelske fortællinger

Ved eksplicit at arbejde med genrer i den faglige læsning i kristendomskundskab, bliver eleverne bevidste om hvilke genrer, der hører til faget og de strukturer, der er i hver enkelt genre. Det er vigtigt for forståelsen af de læste tekster, at netop genrekendetegnene er en viden, som eleverne kan bruge til bedre at forstå, det de læser.
Højtider
© Foreningen Nydansker

Højtidskalenderen

Foreningen Nydansker har udgivet Højtidskalenderen hvert år siden 2005. Højtidskalenderen indeholder datoer for og beskrivelser af kristne, jødiske, muslimske, buddhistiske, hinduistiske og sikhiske højtider samt en række internationale mærkedage.

Undervisningsforløb

Paraply
© Michael Hjardgaard Andresen

Retfærdighed, tilgivelse og barmhjertighed

Alle elever har førstehåndsoplevelser med retfærdighed og tilgivelse. I dette forløb undersøges begrebernes betydning og udtryk i religioner og andre livsopfattelser.
nicoline 2.jpg
© Michael Hjardgaard Andresen

Den fortabte søn

Med udgangspunkt i lignelsen om Den fortabte søn arbejdes der med begreberne retfærdighed, synd og frelse. Undervisningens udgangspunkt er tegningen af en særlig fortællestruktur: Den kristne grundfortællings treklang.
post it

Bibelske fortællinger og Jesu etik

Forløbet tager afsæt i bibelske fortællinger, Jesu etik og spørgsmålet om hævn i forskellige tekster og elevernes eget liv.
Skabelsen af Michelangelo

Skabelsen og syndefaldet i bibelen

Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i skabelsesberetningen og sætter fokus på bibelens fortælling om verdens opståen og de kristne grundbegreber skabelse og synd.
Godt og ondt

Etik: Godt, ondt og det midt imellem

Forløbet indeholder en række aktiviteter omkring etiske spørgsmål og hvor der lægges op til at eleverne reflekterer over godt og ondt.
tikitoki.jpg
© Michael Hjardgaard Andresen

Online tidslinjer om kristendommens historie

Det er ofte videns- og færdighedsområdet for kristendommens historie, som er svagest repræsenteret i opgivelserne til prøven. Her er en mulighed for at arbejde med kristendommens historie. Dyk ned i kristendommens historie med din egen online tidslinje.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Farver

Tegn bibelen

I denne aktivitet arbejder eleverne med at tegne og farvelægge billeder fra udvalgte bibelske fortællinger, og danner til sidst deres egen bibel.
Salme

På jagt i salmen

I denne aktivitet arbejder eleverne med to salmer og disses begreber. Aktiviteten retter sig imod udskolingen og berører kompetenceområdet ”Kristendom”. Varighed: Ca. 2-3 lektioner.
De omvendte

De omvendte

Med udgangspunkt i et indslag fra DR2 serien "De omvendte”, arbejder eleverne med begreberne tro, viden og tvivl. Aktiviteten henvender til udskolingen og passer til kompetenceområdet Livsfilosofi og etik og færdigheds-og vidensområdet tro og tvivl. Varighed: ca. 4 lektioner.
aarhusbuddhister
© Michael Hjardgaard Andresen

Religioner på besøg

En aktivitet, som er optakten til mødet med en buddhist. Igennem aktiviteten møder lærer eleverne den buddhistiske livsopfattelse, og oplever hvordan den kan danne grundlag for vurdering og tolkning af tilværelsen, samt deltager som aktive medspillere i en dialog omkring religiøsitet. Aktiviteten tilgodeser kompetenceområdet ”ikke-kristne religioner og livsopfattelser”, samt tanken om, at eleverne også kan lære uden for skolen. Aktiviteten kan evt. gentages med repræsentanter for andre religiøse grupper.
me.jpg
© Michael Hjardgaard Andresen

Etik: Giv det videre

Med filmen ”Pay it forward” kan eleverne få en forståelse for sammenhængen mellem etiske principper og moralsk praksis i relation til hverdagslivet. Skyld, tilgivelse og kærlighed spiller en central rolle i filmen, og målet er, at eleverne får en mere nuanceret viden om disse begreber. Aktivteten tilgodeser kompetenceområdet ” Livsfilosofi og etik” og egner sig fint til det øvre mellemtrin. Varighed: ca. 4-6 lektioner. Aktiviteten kan sagtens udvides til et længere forløb om etik.

Indhold på tværs af fagene

Hjertetræ

Inkluderende læringsmiljø

Her er inspirerende artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte jeres arbejde med at skabe stærke inkluderende læringsfællesskaber for alle børn og unge.
Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Kartoffelplante

Skolehaver, Indhold på tværs

Interessen for skolehaver er stigende, og mange skoler har allerede gjort skolehaver til en fast del af skemaet. I introduktionen til skolehaver finder I viden og erfaringer fra ind- og udland, samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.
Til temaforsiden

Projektopgaven

Temasiden giver inspiration og hjælp til at arbejde med projektopgaven i grundskolen.

Seneste moduler

kaj_.jpg

Aktiv dødshjælp

Hvorfor er spørgsmålet om aktiv dødshjælp så kontroversielt? I dette modul sættes fokus på aktiv dødshjælp i forhold til grundlæggende tilværelsesspørgsmål.

Subscribe to Seneste moduler

Velkommen til kristendomskundskab på EMU

Astrid Danielsen

Har du spørgsmål eller ideer til siderne, er du meget velkommen til at skrive til redaktøren. Astrid Danielsen

 

Ved vi instinktivt, hvordan vi bør handle?

Mette ser et førerløst tog komme buldrende med kurs mod fem mennesker, som vil blive ramt og dræbt. Mette kan imidlertid trække i et håndtag og sende toget ind på et sidespor.