Modersmålsundervisning

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i Modersmålsundervisning. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

1. - 3. klasse

Eleverne skal arbejde med sproget i mange forskellige situationer ved at tale med og lytte til andre, ved at læse og skrive og ved at udforske sproget, bl.a. gennem leg og eksperimenter.

Hovedvægten lægges på at videreudvikle elevernes funktionelle talesprog og på deres møde med skriftsproget. Der arbejdes med konkrete emner, der udspringer af elevernes hverdag, herunder kultur- og samfundsforhold. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes individuelle sproglige forudsætninger,

 

Læs mer om kompetenceområderne i faget modersmålsundervisning

Eleven kan samtale om egne oplevelser og kendte emner

Eleven kan forstå og skrive enkle tekster

Eleven kender til forskelle og ligheder i kultur- og samfundsforhold i hverdagen i Danmark og målsprogets land(e)

4. - 6. klasse

Sproget som mundtligt og skriftligt kommunikationsmiddel er i centrum. Der arbejdes med mange forskellige teksttyper, og der veksles mellem individuelt, par-, gruppe- og klassearbejde.

Eleverne opøves i at samtale, diskutere, argumentere, stille spørgsmål og fremlægge emner med relevans for deres skole og hverdag, herunder kultur og samfundsforhold.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget modersmålsundervisning

Eleven kan deltage i samtaler og diskussioner om kendte og ukendte emner

Eleven kan forstå og anvende skriftsprog i forskellige tekstformer

Eleven kan sammenligne kultur- og samfundsmæssige forskelle og ligheder mellem Danmark og målsprogets lande

7. - 9. klasse

Hovedvægten lægges på den præcise og nuancerede brug af sproget. Eleverne skal møde et varieret og mangfoldigt udbud af aldersvarende tekster og emner, der relaterer sig til hverdag og skole, kultur- og samfundsforhold.

Der arbejdes målrettet med samtalen som redskab og genstand for undervisningen og med, at eleverne udvikler deres evne til at forstå modersmålet i forskellige varianter, såvel i naturlig tale som i it-baserede medier.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget modersmålsundervisning

Eleven kan tale et nuanceret og præcist modersmål med andre modersmålstalende

Eleven kan forstå og anvende et præcist og nuanceret skriftsprog i forskellige tekstformer

Eleverne kan reflekteret sammenligne kultur- og samfundsforhold i Danmark og målsprogslande(t)

Faget i fokus

Tandhjul

Modersmålsundervisning - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget modersmålsundervisning. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Læsebånd
© Colourbox

Læs fagtekster

Formålet med aktiviteten er, at eleverne gennem læsning af en kort fagtekst om fx hovedstaden i modersmålslandet får gennemgået, hvilke strategier, der kan bruges, når man læser forskellige genrer.
Børn leger tovtrækning
© Britannica Image Quest

Lyt og leg

Formålet med aktiviteten er, at eleverne gennem lytning i forskellige lege lærer at lytte på forskellige måder, så eleverne også efterfølgende kan bruge lyttestrategierne for at understøtte sprogudviklingen.
Pige læser på PC

Læs og diskuter

Formålet med aktiviteten er, at eleverne gennem læsning af en kort artikel fra målsprogslandet kan sammenligne et konkret samfundsfagligt emne med danske forhold for at lære eleverne dels fagligt at argumentere og sammenligne dels være opmærksomme på forskelle og ligheder de to lande imellem.

Indhold på tværs af fagene

Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Kartoffelplante

Skolehaver, Indhold på tværs

Interessen for skolehaver er stigende, og mange skoler har allerede gjort skolehaver til en fast del af skemaet. I introduktionen til skolehaver finder I viden og erfaringer fra ind- og udland, samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.
Til temaforsiden

Projektopgaven

Redskaber og ressourcer til at gennemføre projektopgaven med dine elever.