Natur/teknologi

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i Natur/teknologi. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar. 

1. - 2. klasse

Undervisningen tager udgangspunkt i den nære omverden. Undervisningen koncentreres om elevernes interesse for natur og teknologi i deres hverdag, og den bygger videre på den viden og kunnen eleverne har opnået om naturen, organismer, årets rytme og vejrfænomener i løbet af deres liv hidtil, herunder i børnehaveklassen. Glæden ved at gå på opdagelse, undersøge og skabe noget alene eller i fællesskab har en vigtig plads.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget natur/teknologi

 

Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

Eleven kan anvende naturtro modeller

Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag

Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

3. - 4. klasse

Kompetenceområdet undersøgelse omfatter fem  færdigheds- og vidensområder: 

Undersøgelser i naturfag er naturfaglige mål og fokuserer på sortering af data samt forventninger til undersøgelsesresultater og -konklusioner. 

Teknologi og ressourcer fokuserer på materialekendskab, sortering og enkel produktudvikling. 

Mennesket sætter fokus på dissektion til sammenligning af anatomi og fysiologi. 

Naturen lokalt og globalt fokuserer på indsamling, bestemmelse, klassifikation  af organismer og geologisk materiale, samt organismers tilpasning. 

Vand, luft og vejr sætter fokus på undersøgelser af atmosfærisk luft, lys og målinger af nedbør, vind og temperatur. 

Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

Eleven kan anvende modeller med stigende abstraktionsgrad

Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster

Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger

5. - 6. klasse

Der lægges vægt på, at eleverne får større sammenhæng og perspektiv i deres viden. Elevernes evne til at arbejde med komplekse forhold og abstrakte modeller udvikles gennem undervisningen samtidig med, at der fortsat arbejdes med undersøgelser samt oplevelser i natur og nærmiljø. 

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget natur/teknologi

Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse

Eleven kan designe enkle modeller

Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser

Eleven kan kommunikere om natur og teknologi

Faget i fokus

praktikplus.jpg

It i natur/teknologi

Brug links og apps, som på forskellig vis inddrager it i natur/teknologiundervisningen.
7186_.jpg

Metodelaboratoriet

Undervisning med fokus på at lære eleverne at bruge forskellige naturvidenskabelige metoder.
pincet_skovl.png
© Bjarne Thostrup

Materialevalg - Natur/teknologi

Læringscentret sparrer med fagudvalget for natur/teknologi omkring valg af læremidler og udarbejdelse af handleplaner.
Løb

Sæt bevægelse i naturfagene

En temaside og et inspirationshæfte fra NTSnet om hvordan bevægelse kan inddrages i naturfagene.
Læsning
© Styrelsen for It og Læring / Lise Thomsen

Faglig læsning i naturfag

Forskellige vinkler på hvordan der kan arbejdes med faglig læsning i naturfagene.

Undervisningsforløb

Granit.jpg

Sten og bjergarter i naturen

Eleverne undersøger forskellige stentyper i felten eller klasselokalet, og lærer om bjergarternes oprindelse. Forløbet dækker 4 kompetenceområder for natur/teknologi.
Ukrudt i trillebør

Ukrudt i skolehaven

I dette forløb lærer eleverne at ukrudt konkurrerer med de planter der dyrkes i skolehaven. Eleverne lærer desuden at perspektivere betegnelsen ukrudt.
Kartoffelspirer

Vækst i skolehaven

I dette forløb oplever eleverne hvad vækst-vilkårene betyder for fremspirede planter. Og de lærer hvordan planter gives de bedste betingelser for vækst.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Indhold på tværs af fagene

Hjertetræ

Inkluderende læringsmiljø

Her er inspirerende artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte jeres arbejde med at skabe stærke inkluderende læringsfællesskaber for alle børn og unge.
Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Kartoffelplante

Skolehaver, Indhold på tværs

Interessen for skolehaver er stigende, og mange skoler har allerede gjort skolehaver til en fast del af skemaet. I introduktionen til skolehaver finder I viden og erfaringer fra ind- og udland, samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.
Til temaforsiden

Projektopgaven

Temasiden giver inspiration og hjælp til at arbejde med projektopgaven i grundskolen.

Velkommen til natur/teknik i grundskolen på EMU.dk.

Redaktør for natur/teknologi

Jeg håber, at du vil finde noget brugbart indhold i modulerne på siderne.

Med venlig hilsen

Michael Fryd, redaktør på Natur/teknologi på EMU

Zoom ind og ud på verden

Galaksen M101

Prøv det interaktive værktøj The Scale of the Universe.

Giv eleverne en fornemmelse af størrelsesforholdet mellem forskellige objekter i universet.