Billedkunst

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i Billedkunst. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

1. - 2. klasse

Eleverne arbejder i dette forløb med billeder på basis af fælles oplevelser, undersøgelser og erfaringer i de nære omgivelser. Billedarbejdet tager udgangspunkt i emner, som er aktuelle eller gøres aktuelle gennem oplevelse og samtale. Emnerne og temaerne kan tage udgangspunkt i elevernes egne og fælles oplevelser med klassen, og billedarbejdet kan udføres både individuelt og i samarbejde med andre.

Hovedvægten lægges på, at eleverne lærer de grundlæggende færdigheder i faget og udvikler deres billedsprog. Denne læring finder sted i forløb, hvor eleverne undersøger, eksperimenterer og afprøver fagets mange muligheder i forhold til et givent tema. I alle områder arbejder eleverne med at give udtryk for oplevelser, forestillinger, følelser eller tanker.

Det er centralt, at eleverne lærer at fremstille og samtale om billeder, mens de dygtiggør sig i at kommunikere med billeder. I begyndelsen fokuseres på elevernes umiddelbare oplevelser af billeder, men efterhånden kan læreren stille spørgsmål til forskellige elementer i billedet, og eleverne indføres efterhånden i fagterminologien. Det er vigtigt, at læreren præsenterer billeder fra den verden, der omgiver eleverne. Billedsamtalen kan anvendes som afsæt for billedfortællinger og selvstændigt billedarbejde.

Eleverne skal ligeledes arbejde med at udstille egne produktioner. Eleverne deltager i den praktiske del af udstillingsprocessen sammen med læreren. Eleverne kan sidst i dette trinforløb bidrage med skilte med korte forklaringer til egne billedproduktioner. 

Læs mere om kompetenceområderne i faget billedkunst

Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

Eleven kan samtale om egne og andres billeder

Eleven kan kommunikere gennem billeder

3. - 5. klasse

Eleverne arbejder i dette forløb med at videreføre og udbygge deres billedsproglige færdigheder. Eleverne udbygger tillige deres kendskab til billedkulturer og arbejder med at udtrykke sig visuelt i et bredt udsnit af de eksisterende udtryksformer. Billedarbejdet tager fortsat udgangspunkt i aktuelle emner.

I arbejdsprocesserne indgår skitser, teknikker, værktøjer og forskellige skildringsformer. Skildringsformerne kan eksempelvis være fantasi og forestilling, iagttagelse, form og struktur. Hovedvægten lægges på, at eleverne lærer at udtrykke sig i en tilsigtet form, og at de kan føre en samtale om deres billedarbejde, herunder forholde sig til, hvad billederne handler om, og hvem der skal se og bruge billederne.

I arbejdet med billedanalyse fokuseres på elevernes tilegnelse af faglige begreber, som skal anvendes i billedsamtaler lærer og elever imellem. I eget billedarbejde skal eleverne kunne anvende billedsamtalen til at korrigere billedkomposition og indhold i forhold til billedets funktion.

Læs mere om kompetenceområderne i faget billedkunst

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering

Eleven kan vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder

Eleven kan udtrykke ideer og betydninger visuelt

Faget i fokus

Farvepalet

Ideer fra eksterne aktører

Her kan der findes relevante links og kilder til arbejdet med at inddrage eksterne aktører i billedkunstundervisningen. Gode kilder er med til at gøre billedkunstfaget nærværende og levende.
moderne kunst

Kanon for billedkunst

Kulturkanonen består af 108 værker fordelt på forskellige kunstarter, en af disse er billedkunst. Det er oplagt at bruge nogle af værkerne i undervisningen. Læs her lidt om værkerne og find vej til udgivelsen.

Undervisningsforløb

Børn ved bord med tegnematerialer
© Dansk Arkitektur Center

Børn bygger bolig

I undervisningsforløbet BØRN BYGGER BOLIG benyttes boligen som et eksempel på arkitektur. Boligen kender eleverne fra deres hverdag, og med udgangspunkt i børnenes egne erfaringer præsenteres eleverne for nye måder at se og undersøge boligen på.
Farvelærer
© Colourbox

Projekt farvelære

I forbindelse med billedarbejdet er det vigtigt at have overblik over anvendelsen af farver. Gennem dette undervisningsforløb får eleverne en teoretisk og eksperimenterende gennemgang af de forskellige farveegenskaber.
papirsklip

Papirklip med H.C. Andersen

Ideer og aktiviteter til et forløb om fremstilling af papirklip, hvilket især H.C. Andersen er kendt for at have arbejdet med. Det kan fx kombineres med et forløb i dansk, hvor der arbejdes med H.C. Andersens liv. I billedkunstundervisningen arbejde med mange forskellige typer klip. Her er nævnt nogle af disse.
flise alhambre.jpg

Masser af mønstre

I dette forløb bliver der lagt vægt på at arbejde med masser af mønstre. Traditionelle danske og udenlandske mønstre vil blive præsenteret. Eleverne vil gennem deres eget billedarbejde få indblik i den omgivende visuelle kultur, hvorigennem de kan forme deres eget bud på mønstre i deres egen tid, omgivelser og verden.
mennesker.jpg

Manipulation

Et forløb om statuer. Mange børn flirter med tanker om at være en anden person. For mange elever vil det således være vedkommende at arbejde med manipulation. Ideen om at være en anden for en dag har alle dage været forbundet med noget filosofisk, spændende og eventyrligt.
Sild

Tegn og mal friskfanget sild

I dette undervisningsforløb skal eleverne arbejde med sild gennem tegning, maleri og collage. For at skabe motivation hos eleverne er det vigtigt, at det ikke bare er et foto af en sild, der tegnes efter, men at det er ægte døde sild, der ligger foran dem. Dette forløb er udviklet af billedkunstlærer Mette Bundgaard.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Søjle med engle

Dansk Guldalder - hvordan ser den ud i dag?

Formålet er at lade eleverne lave deres egne små digitale guldalderbilleder, som de efterfølgende bearbejder digitalt. Aktiviteten er velegnet til at fokusere på de elementer, som kendetegner billederne fra guldalderen.
Malerpalet

Vi ser - en verden i farver

Formålet med aktiviteten er at kunne blande farver ud fra en forhåndsviden om den harmoniske farvecirkel. Eleverne introduceres for farvelære via en film på 20 minutter og eksperimenterer efterfølgende med egne farveblandinger.
Cirkus plakat

Cirkus, leg og inspiration

Hent her inspiration og litteratur til at arbejde med emnet cirkus i billedkunst eller på tværs af fag.
Hus i have

Linnea i malerens have

En kort kunstfilm for børn "Linnea i malerens have", som giver en visuel flot tilgang, i at beskrive Claude Monets liv og malerier. Filmen rummer en god historie, som tager eleverne i hånden og lader dem blive deltagere i filmen.
COLOURBOX3543166.jpg

Klatværket - skab stemning i dine egne billeder

Klatværket er en gratis interaktiv ressource, som har til formål at lade eleverne arbejde eksperimenterende med en lang række af kunstneriske virkemidler. Aktiviteten er velegnet, fordi eleverne har mulighed for at eksperimentere med billeder forud for eller sideløbende med en mere fysisk anvendelse af virkemidlerne.

Indhold på tværs af fagene

Hjertetræ

Inkluderende læringsmiljø

Her er inspirerende artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte jeres arbejde med at skabe stærke inkluderende læringsfællesskaber for alle børn og unge.
Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Kartoffelplante

Skolehaver, Indhold på tværs

Interessen for skolehaver er stigende, og mange skoler har allerede gjort skolehaver til en fast del af skemaet. I introduktionen til skolehaver finder I viden og erfaringer fra ind- og udland, samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.
Til temaforsiden

Projektopgaven

Temasiden giver inspiration og hjælp til at arbejde med projektopgaven i grundskolen.

Seneste moduler

Betragter

Impressionisme - Ordrupgaard

Som introduktion til Impressionismen er det værd at tage et besøg på museet Ordrupgaard, som både har en samling af danske og udenlandske kunstner, og løbende udstillinger med impressionistiske værker.

Subscribe to Seneste moduler

Velkommen til billedkunst på ny EMU

Helena Notkin

Som redaktør i faget Billedkunst, vil jeg gøre alt for at du fortsat vil kunne finde inspiration og hjælp til den daglige undervisning i Billedkunst.

Jeg håber du, som bruger, vil anvende de mange muligheder, du finder på EMU - Jeg vil bestræbe mig på, at være på forkant med faget og de mange fagspecifikke ting, der sker omkring faget Billedkunst

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til mig.

Helena.Notkin@skolekom.dk

 

Fagformål

Art Logo

Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative og innovative processer.