Billedkunst

1. - 2. klasse

Eleverne arbejder i dette forløb med billeder på basis af fælles oplevelser, undersøgelser og erfaringer i de nære omgivelser. Billedarbejdet tager udgangspunkt i emner, som er aktuelle eller gøres aktuelle gennem oplevelse og samtale. Emnerne og temaerne kan tage udgangspunkt i elevernes egne og fælles oplevelser med klassen, og billedarbejdet kan udføres både individuelt og i samarbejde med andre.

Hovedvægten lægges på, at eleverne lærer de grundlæggende færdigheder i faget og udvikler deres billedsprog. Denne læring finder sted i forløb, hvor eleverne undersøger, eksperimenterer og afprøver fagets mange muligheder i forhold til et givent tema. I alle områder arbejder eleverne med at give udtryk for oplevelser, forestillinger, følelser eller tanker.

Det er centralt, at eleverne lærer at fremstille og samtale om billeder, mens de dygtiggør sig i at kommunikere med billeder. I begyndelsen fokuseres på elevernes umiddelbare oplevelser af billeder, men efterhånden kan læreren stille spørgsmål til forskellige elementer i billedet, og eleverne indføres efterhånden i fagterminologien. Det er vigtigt, at læreren præsenterer billeder fra den verden, der omgiver eleverne. Billedsamtalen kan anvendes som afsæt for billedfortællinger og selvstændigt billedarbejde.

Eleverne skal ligeledes arbejde med at udstille egne produktioner. Eleverne deltager i den praktiske del af udstillingsprocessen sammen med læreren. Eleverne kan sidst i dette trinforløb bidrage med skilte med korte forklaringer til egne billedproduktioner. 

Læs mere om kompetenceområderne i faget billedkunst

Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

Eleven kan samtale om egne og andres billeder

Eleven kan kommunikere gennem billeder

3. - 5. klasse

Eleverne arbejder i dette forløb med at videreføre og udbygge deres billedsproglige færdigheder. Eleverne udbygger tillige deres kendskab til billedkulturer og arbejder med at udtrykke sig visuelt i et bredt udsnit af de eksisterende udtryksformer. Billedarbejdet tager fortsat udgangspunkt i aktuelle emner.

I arbejdsprocesserne indgår skitser, teknikker, værktøjer og forskellige skildringsformer. Skildringsformerne kan eksempelvis være fantasi og forestilling, iagttagelse, form og struktur. Hovedvægten lægges på, at eleverne lærer at udtrykke sig i en tilsigtet form, og at de kan føre en samtale om deres billedarbejde, herunder forholde sig til, hvad billederne handler om, og hvem der skal se og bruge billederne.

I arbejdet med billedanalyse fokuseres på elevernes tilegnelse af faglige begreber, som skal anvendes i billedsamtaler lærer og elever imellem. I eget billedarbejde skal eleverne kunne anvende billedsamtalen til at korrigere billedkomposition og indhold i forhold til billedets funktion.

Læs mere om kompetenceområderne i faget billedkunst

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering

Eleven kan vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder

Eleven kan udtrykke ideer og betydninger visuelt

Faget i fokus

Undervisningsforløb

DAC_ikonbillede_BK_EMU.jpg

Børn ved bord med tegnematerialer
© Dansk Arkitektur Center

Børn bygger bolig

I undervisningsforløbet BØRN BYGGER BOLIG benyttes boligen som et eksempel på arkitektur. Boligen kender eleverne fra deres hverdag, og med udgangspunkt i børnenes egne erfaringer præsenteres eleverne for nye måder at se og undersøge boligen på.

farveprøver 1.jpg

Farvelærer
© Colourbox

Projekt farvelære

I forbindelse med billedarbejdet er det vigtigt at have overblik over anvendelsen af farver. Gennem dette undervisningsforløb, får eleverne en teoretisk og eksperimenterende gennemgang af de forskellige farveegenskaber.

Papirklip med H.C. Andersen

Ideer og aktiviteter til et forløb om fremstillingen af papirklip som H.C.Andersen har gjort det længe før os.Det kan være i forbindelse med et forløb i dansk, hvor der arbejdes med H.C. Andersens liv. I billedkunstundervisningen arbejde med mange forskellige typer klip. Her er nævnt nogle af disse.

Masser af mønstre

I dette forløb bliver der lagt vægt på, at arbejde med masser af mønstre. Traditionelle danske og udenlandske mønstre vil blive præsenteret. Eleverne vil gennem deres eget billedearbejde, få indblik i den omgivende visuelle kultur hvorigennem de kan forme deres eget bud på mønstre, i deres egen tid, omgivelser og verden.

Manipulation

Et forløb om statuer. Mange børn flirter med tanker om at være en anden person. For mange elever vil det således være vedkommende at arbejde med manipulation. Ideen om at være en anden for en dag har alle dage været forbundet med noget filosofisk, spændende og eventyrligt.

Faglig inspiration

COLOURBOX3543166.jpg

COLOURBOX3543166.jpg

Klatværket - skab stemning i dine egne billeder

Klatværket er en gratis interaktiv ressource, som har til formål at lade eleverne arbejde eksperimenterende med en lang række af kunstneriske virkemidler. Aktiviteten er velegnet, fordi eleverne har mulighed for at eksperimentere med billeder forud for eller sideløbende med en mere fysisk anvendelse af virkemidlerne.

Guldalder.jpg

Søjle med engle

Dansk Guldalder - hvordan ser den ud i dag?

Formålet er at lade eleverne lave deres egne små digitale guldalderbilleder, som de efterfølgende bearbejder digitalt. Aktiviteten er velegnet til at fokusere på de elementer, som kendetegner billederne fra guldalderen.

COLOURBOX5474011-2.jpg

Malerpalet

Vi ser - en verden i farver

Formålet med aktiviteten er at kunne blande farver ud fra en forhåndsviden om den harmoniske farvecirkel. Eleverne introduceres for farvelære via en film på 20 minutter og eksperimenterer efterfølgende med egne farveblandinger.

Linnea i malerens have

En kort kunstfilm for børn "Linnea i malerens have", som giver en visuel flot tilgang, i at beskrive Claude Monets liv og malerier. Filmen rummer en god historie, som tager eleverne i hånden og lader dem blive deltagere i filmen.

Indhold og metoder på tværs af fagene

wawe-people.jpg

Wawe-people

Trivsel og klasseledelse

Her er en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med trivsel, trivselsmålingen og klasseledelse.

hjertetrae.jpg

Hjertetræ

Inkluderende læringsmiljø

Her er inspirerende artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte jeres arbejde med at skabe stærke inkluderende læringsfællesskaber for alle børn og unge.

Indhold på tværs af fagene

wawe-people.jpg

Wawe-people

Trivsel og klasseledelse

Her er en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med trivsel, trivselsmålingen og klasseledelse.

hjertetrae.jpg

Hjertetræ

Inkluderende læringsmiljø

Her er inspirerende artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte jeres arbejde med at skabe stærke inkluderende læringsfællesskaber for alle børn og unge.

Seneste moduler

Moderne danske kunstnere

Her kan du hente forskellige bud på undervisningsforløb, som knytter sig til nogle af de klassiske danske moderne kunstner. Måden de har arbejdet med lys og skygge, maleteknikker, motiver og farver. Disse billedstudier kan give dig viden om vores samfund. Kunst er et sprog, som man må lære, før man kan forstå det.

Subscribe to Seneste moduler

Velkommen til billedkunst på ny EMU

Som redaktør i faget Billedkunst, vil jeg gøre alt for at du fortsat vil kunne finde inspiration og hjælp til den daglige undervisning i Billedkunst.

Jeg håber du, som bruger, vil anvende de mange muligheder, du finder på EMU - Jeg vil bestræbe mig på, at være på forkant med faget og de mange fagspecifikke ting, der sker omkring faget Billedkunst

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til mig.

Helena.Notkin@skolekom.dk

 

Fagformål

Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative og innovative processer.