Billedkunst

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i Billedkunst. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

1. - 2. klasse

Eleverne arbejder i dette forløb med billeder på basis af fælles oplevelser, undersøgelser og erfaringer i de nære omgivelser. Billedarbejdet tager udgangspunkt i emner, som er aktuelle eller gøres aktuelle gennem oplevelse og samtale. Emnerne og temaerne kan tage udgangspunkt i elevernes egne og fælles oplevelser med klassen, og billedarbejdet kan udføres både individuelt og i samarbejde med andre.

Hovedvægten lægges på, at eleverne lærer de grundlæggende færdigheder i faget og udvikler deres billedsprog. Denne læring finder sted i forløb, hvor eleverne undersøger, eksperimenterer og afprøver fagets mange muligheder i forhold til et givent tema. I alle områder arbejder eleverne med at give udtryk for oplevelser, forestillinger, følelser eller tanker.

Det er centralt, at eleverne lærer at fremstille og samtale om billeder, mens de dygtiggør sig i at kommunikere med billeder. I begyndelsen fokuseres på elevernes umiddelbare oplevelser af billeder, men efterhånden kan læreren stille spørgsmål til forskellige elementer i billedet, og eleverne indføres efterhånden i fagterminologien. Det er vigtigt, at læreren præsenterer billeder fra den verden, der omgiver eleverne. Billedsamtalen kan anvendes som afsæt for billedfortællinger og selvstændigt billedarbejde.

Eleverne skal ligeledes arbejde med at udstille egne produktioner. Eleverne deltager i den praktiske del af udstillingsprocessen sammen med læreren. Eleverne kan sidst i dette trinforløb bidrage med skilte med korte forklaringer til egne billedproduktioner. 

Læs mere om kompetenceområderne i faget billedkunst

Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

Eleven kan samtale om egne og andres billeder

Eleven kan kommunikere gennem billeder

3. - 5. klasse

Eleverne arbejder i dette forløb med at videreføre og udbygge deres billedsproglige færdigheder. Eleverne udbygger tillige deres kendskab til billedkulturer og arbejder med at udtrykke sig visuelt i et bredt udsnit af de eksisterende udtryksformer. Billedarbejdet tager fortsat udgangspunkt i aktuelle emner.

I arbejdsprocesserne indgår skitser, teknikker, værktøjer og forskellige skildringsformer. Skildringsformerne kan eksempelvis være fantasi og forestilling, iagttagelse, form og struktur. Hovedvægten lægges på, at eleverne lærer at udtrykke sig i en tilsigtet form, og at de kan føre en samtale om deres billedarbejde, herunder forholde sig til, hvad billederne handler om, og hvem der skal se og bruge billederne.

I arbejdet med billedanalyse fokuseres på elevernes tilegnelse af faglige begreber, som skal anvendes i billedsamtaler lærer og elever imellem. I eget billedarbejde skal eleverne kunne anvende billedsamtalen til at korrigere billedkomposition og indhold i forhold til billedets funktion.

Læs mere om kompetenceområderne i faget billedkunst

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering

Eleven kan vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder

Eleven kan udtrykke ideer og betydninger visuelt

Faget i fokus

L.A. Ring giftede sig i 1896, året før han maler portrættet af hustruen Sigrid Kähler
© L. A. Ring (1854-1933), I havedøren. Kunstnerens hustru, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Links og apps

Find links og apps, som på forskellig vis inddrager it i undervisningen i billedkunst.
Tør maling på kunstnerens palette

Kurser, debat og info

Bliv inspireret af det billedkunstfaglige miljø. Her kan du finde faglig viden, kurser og efteruddannelse, rapporter, relevante blogs og meget mere.
Som noget helt nyt i dansk kunst begyndte Eckersberg at male ude i det fri i Rom, og han har fuldført maleriet på stedet foran motivet.
© C.W. Eckersberg (1783-1853), Udsigt gennem tre buer i Colosseums tredje stokværk, 1815 el. 1816, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Kanon for billedkunst

Kulturkanonen består af 108 værker fordelt på forskellige kunstarter. En af kunstarterne er billedkunst, og tolv kunstværker er udvalgt til kulturkanonen. Det er oplagt at bruge værkerne i billedkunst.
Street art

Billedskole og folkeskole - et samarbejde

Med skolereformen er der øget fokus på den åbne skole. Find inspiration til at inddrage lokale billedskoler, kunstskoler og kulturinstitutioner i billedkunstundervisningen.
Du kan opleve skulpturen Mennesket ved havet i Esbjerg med det interaktive materiale Kunsten er din

Kunsten er din

"Kunsten er din" er et undervisningssite om kunst i det offentlige rum til landets 5.-10. klasser.

Undervisningsforløb

Nomerne
© Jan Kjær

Tegneserie

Forløbet tager afsæt i elevernes kendskab til og interesse for tegneserien som genre. I forløbet får eleverne viden om tegneseriemediet og mediets virkemidler. Eleverne producerer striber og tegneserier med afsæt i deres egen hverdag.
COBRA -kunstneren Carl-Henning Pedersen har udsmykket Ribe Domkirke med glasmosaikker, og han har gengivet de bibelske fortællinger i sin egen tolkning.

Cobra og kunst

Forløbet tager udgangspunkt i Cobra-bevægelsens moderne danske kunstnere. Forløbet indeholder klassesamtaler om kunstværker og elevernes selvstændige bearbejdning af et udvalgt værk.
Et fotografi af Skolegade i Nykøbing Falster

Kortlæg din vej

Forløbet tager afsæt i elevernes umiddelbare kendskab til og interesse for vejen Skolegade, som deres skole ligger på.
Børn ved bord med tegnematerialer
© Dansk Arkitektur Center

Børn bygger bolig

I undervisningsforløbet "Børn bygger bolig" benyttes boligen som et eksempel på arkitektur. Boligen kender eleverne fra deres hverdag, og med udgangspunkt i børnenes egne erfaringer præsenteres eleverne for nye måder at se og undersøge boligen på.
Farvelærer
© Colourbox

Projekt farvelære

I forbindelse med billedarbejdet er det vigtigt at have overblik over anvendelsen af farver. Gennem dette undervisningsforløb får eleverne en teoretisk og eksperimenterende gennemgang af de forskellige farveegenskaber.
flise alhambre.jpg

Masser af mønstre

I dette forløb bliver der lagt vægt på at arbejde med masser af mønstre. Traditionelle danske og udenlandske mønstre vil blive præsenteret. Eleverne vil gennem deres eget billedarbejde få indblik i den omgivende visuelle kultur, hvorigennem de kan forme deres eget bud på mønstre i deres egen tid, omgivelser og verden.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Søjle med engle

Dansk Guldalder - hvordan ser den ud i dag?

Formålet er at lade eleverne lave deres egne små digitale guldalderbilleder, som de efterfølgende bearbejder digitalt. Aktiviteten er velegnet til at fokusere på de elementer, som kendetegner billederne fra guldalderen.
På klippet har H. C. Andersen skrevet: Fra H.C. Andersens Sax / Sprang et Eventyr strax / Du Klipningen fik / Du er den milde Kritik!
© Det originale papirklip er på Det Kongelige Bibliotek

Papirklip med H.C. Andersen

Lad eleverne skabe smukke papirklip med mønstre i forskellige materialer med inspiration fra H.C. Andersen.
Cirkus plakat

Cirkus, leg og inspiration

Hent her inspiration og litteratur til at arbejde med emnet cirkus i billedkunst eller på tværs af fag.
Hus i have

Linnea i malerens have

En kort kunstfilm for børn "Linnea i malerens have", som giver en visuel flot tilgang, i at beskrive Claude Monets liv og malerier. Filmen rummer en god historie, som tager eleverne i hånden og lader dem blive deltagere i filmen.
COLOURBOX3543166.jpg

Klatværket - skab stemning i dine egne billeder

Klatværket er en gratis interaktiv ressource, som har til formål at lade eleverne arbejde eksperimenterende med en lang række af kunstneriske virkemidler. Aktiviteten er velegnet, fordi eleverne har mulighed for at eksperimentere med billeder forud for eller sideløbende med en mere fysisk anvendelse af virkemidlerne.

Indhold på tværs af fagene

Hjertetræ

Inkluderende læringsmiljø

Her er inspirerende artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte jeres arbejde med at skabe stærke inkluderende læringsfællesskaber for alle børn og unge.
Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Kartoffelplante

Skolehaver, Indhold på tværs

Interessen for skolehaver er stigende, og mange skoler har allerede gjort skolehaver til en fast del af skemaet. I introduktionen til skolehaver finder I viden og erfaringer fra ind- og udland, samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.
Til temaforsiden

Projektopgaven

Temasiden giver inspiration og hjælp til at arbejde med projektopgaven i grundskolen.

Seneste moduler

COBRA -kunstneren Carl-Henning Pedersen har udsmykket Ribe Domkirke med glasmosaikker, og han har gengivet de bibelske fortællinger i sin egen tolkning.

Cobra og kunst

Forløbet tager udgangspunkt i Cobra-bevægelsens moderne danske kunstnere. Forløbet indeholder klassesamtaler om kunstværker og elevernes selvstændige bearbejdning af et udvalgt værk.

Subscribe to Seneste moduler

Velkommen til billedkunst på EMU.dk

Fagredaktør på Billedkunst

Mit håb er, at du kan finde en masse inspiration til billedkunst. Du er velkommen til at skrive til mig, hvis du har ideer, du vil dele med andre eller om mangler:

Charlotte.Erichsen3@skolekom.dk

Fagformål

Art Logo

Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere billeder.