Billedkunst

1. - 2. klasse

Eleverne arbejder i dette forløb med billeder på basis af fælles oplevelser, undersøgelser og erfaringer i de nære omgivelser. Billedarbejdet tager udgangspunkt i emner, som er aktuelle eller gøres aktuelle gennem oplevelse og samtale. Emnerne og temaerne kan tage udgangspunkt i elevernes egne og fælles oplevelser med klassen, og billedarbejdet kan udføres både individuelt og i samarbejde med andre.

Hovedvægten lægges på, at eleverne lærer de grundlæggende færdigheder i faget og udvikler deres billedsprog. Denne læring finder sted i forløb, hvor eleverne undersøger, eksperimenterer og afprøver fagets mange muligheder i forhold til et givent tema. I alle områder arbejder eleverne med at give udtryk for oplevelser, forestillinger, følelser eller tanker.

Det er centralt, at eleverne lærer at fremstille og samtale om billeder, mens de dygtiggør sig i at kommunikere med billeder. I begyndelsen fokuseres på elevernes umiddelbare oplevelser af billeder, men efterhånden kan læreren stille spørgsmål til forskellige elementer i billedet, og eleverne indføres efterhånden i fagterminologien. Det er vigtigt, at læreren præsenterer billeder fra den verden, der omgiver eleverne. Billedsamtalen kan anvendes som afsæt for billedfortællinger og selvstændigt billedarbejde.

Eleverne skal ligeledes arbejde med at udstille egne produktioner. Eleverne deltager i den praktiske del af udstillingsprocessen sammen med læreren. Eleverne kan sidst i dette trinforløb bidrage med skilte med korte forklaringer til egne billedproduktioner. 

Læs mere om kompetenceområderne i faget billedkunst

Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

Eleven kan samtale om egne og andres billeder

Eleven kan kommunikere gennem billeder

3. - 5. klasse

Eleverne arbejder i dette forløb med at videreføre og udbygge deres billedsproglige færdigheder. Eleverne udbygger tillige deres kendskab til billedkulturer og arbejder med at udtrykke sig visuelt i et bredt udsnit af de eksisterende udtryksformer. Billedarbejdet tager fortsat udgangspunkt i aktuelle emner.

I arbejdsprocesserne indgår skitser, teknikker, værktøjer og forskellige skildringsformer. Skildringsformerne kan eksempelvis være fantasi og forestilling, iagttagelse, form og struktur. Hovedvægten lægges på, at eleverne lærer at udtrykke sig i en tilsigtet form, og at de kan føre en samtale om deres billedarbejde, herunder forholde sig til, hvad billederne handler om, og hvem der skal se og bruge billederne.

I arbejdet med billedanalyse fokuseres på elevernes tilegnelse af faglige begreber, som skal anvendes i billedsamtaler lærer og elever imellem. I eget billedarbejde skal eleverne kunne anvende billedsamtalen til at korrigere billedkomposition og indhold i forhold til billedets funktion.

Læs mere om kompetenceområderne i faget billedkunst

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering

Eleven kan vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder

Eleven kan udtrykke ideer og betydninger visuelt

Faget i fokus

COLOURBOX6472432.jpg

Musæums foto

Kilder til billedkunsten

I billedkunstundervisningen er adgangen til kildemateriale en vigtig faktor for undervisningen. Inspirerende kilder gør undervisningen levende og nærværende. Her omtales kilder i bred forstand. Brug siden som afsæt til at finde nye kilder til din undervisning.

COLOURBOX3672932.jpg

moderne kunst

Kanon for billedkunst

Kulturkanonen består af 108 værker fordelt på forskellige kunstarter, en af disse er billedkunst. Det er oplagt at bruge nogle af værkerne i undervisningen. Læs her lidt om værkerne og find vej til udgivelsen.

Undervisningsforløb

farveprøver 1.jpg

Farvelærer
© Colourbox

Projekt farvelære

I forbindelse med billedarbejdet er det vigtigt at have overblik over anvendelsen af farver. Gennem dette undervisningsforløb, får eleverne en teoretisk og eksperimenterende gennemgang af de forskellige farveegenskaber.

Faglig inspiration

COLOURBOX3543166.jpg

COLOURBOX3543166.jpg

Klatværket - skab stemning i dine egne billeder

Klatværket er en gratis interaktiv ressource, som har til formål at lade eleverne arbejde eksperimenterende med en lang række af kunstneriske virkemidler. Aktiviteten er velegnet, fordi eleverne har mulighed for at eksperimentere med billeder forud for eller sideløbende med en mere fysisk anvendelse af virkemidlerne.

Guldalder.jpg

Søjle med engle

Dansk Guldalder - hvordan ser den ud i dag?

Formålet er at lade eleverne lave deres egne små digitale guldalderbilleder, som de efterfølgende bearbejder digitalt. Aktiviteten er velegnet til at fokusere på de elementer, som kendetegner billederne fra guldalderen.

portræt.jpg

portræt

Portræt - tegn dig selv

Formålet er at lade eleverne tegne sig selv ud fra iagttagelse af et halvt ansigt. Aktiviteten er velegnet til udover iagttagelse at arbejde med dimensioner og skygger i en tegning. Aktiviteten er udviklet af Anne Dorthe Veise.

COLOURBOX4591884.jpg

COLOURBOX4591884.jpg

Arkitektur - vi tager på byvandring

Aktiviteten handler om at foretage en byvandring med fokus på arkitektur i en af Danmarks fire største byer. Byvandringen kan planlægges med et digitalt værktøj, som er velegnet til at underbygge byvandringen både før og efterfølgende.

globus2.jpg

Globus

WebQuest om Leonardo da Vinci

Formålet er at lade eleverne undersøge en kunstner i relation til en kunstperiode. Eleverne arbejder to og to ved en computer og forbereder en fremlæggelse for klassen. Aktiviteten er blevet til på foranledning af tidligere fagkonsulent Helen Klavsen.

Indhold og metoder på tværs af fagene

wawe-people.jpg

Wawe-people

Trivsel og klasseledelse

Her er en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med trivsel, trivselsmålingen og klasseledelse.

hjertetrae.jpg

Hjertetræ

Inkluderende læringsmiljø

Her er inspirerende artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte jeres arbejde med at skabe stærke inkluderende læringsfællesskaber for alle børn og unge.