Matematik

1. - 3. klasse

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at bygge videre på de forskellige færdigheder, de har med sig fra børnehaveklassen, hvor der var fokus på tal, antal, figurer og mønstre, sprog og tanke samt it. Undervisningen skal også bygge videre på de erfaringer og den viden, eleverne har med sig fra deres liv uden for skolen.

Matematikundervisningen skal planlægges og gennemføres, så den tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger og potentialer og samtidig sigter på de læringsmål, der er knyttet til forløbet. I de enkelte undervisningsforløb skal der indgå mål fra både de matematiske kompetencer og fra de tre stofområder.

Læs mere om kompetenceområderne i faget matematik.

 

Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik

Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal

Eleven kan anvende geometriske begreber og måle

Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser

4. - 6. klasse

Hverdagserfaringer og de erfaringer, eleverne får i skolen, er fortsat udgangspunktet for undervisningen.

Eleverne bygger med lærerens støtte videre på deres forskellige matematikrelevante erfaringer, bl.a. ved at engagere sig i undersøgelser, opgaver og spil, hvor der arbejdes både mundtligt og skriftligt. Det er lærerens opgave at planlægge og gennemføre en undervisning, der sigter på, at de enkelte elever gradvist udvikler deres intuitive matematikforståelse til matematisk begrebsdannelse. I de enkelte undervisningsforløb skal der indgå mål fra både de matematiske kompetencer og fra de tre stofområder.

Læs mere om kompetenceområderne i faget matematik

 

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik

Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål

Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder

7. - 9. klasse

I dette trinforløb bygger undervisningen i stadigt stigende grad på den viden og kunnen, som eleverne har opnået i skolesammenhæng, men elevernes matematikrelevante erfaringer fra hverdagen skal stadig have mulighed for at spille en rolle i undervisningen.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget matematik

Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik

Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser

Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål

Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed

Faget i fokus

Dreng ved tavle.jpg

Dreng ved tavle

Talblindhed - Grundskolen

Matematik er abstrakt, og konkrete aktiviteter er et forsøg på at visualisere abstrakte begreber. Læs her, hvordan det kan være med til at understøtte elever med talblindhed.

COLOURBOX548622.jpg

Fagteamet arbejder.

Det lærende fagteam

Dette modul sætter gennem artikler, forskning, videooplæg m.m. fokus på bl.a. mødekultur, det gode møde og udvikling af fagteamet. Du finder læsestof og konkrete idéer til bl.a. strukturering af, ledelse af og indhold på fagteamets møder med udgangspunkt i faget matematik.

Geogebra.jpg

Geogebra.jpg
© Troels Gannerup Christensen

GeoGebra i grundskolen

GeoGebra er et dynamisk matematikværktøj, som både kan arbejde med algebra og geometri. GeoGebra har modtaget flere internationale anerkendelser og både europæiske og tyske undervisningspriser.

Undervisningsforløb

Lærkokken-dk.PNG

Lærkokken-dk.PNG
© Troels Gannerup Christensen

Tid til at lære klokken?

At eleverne kan beskrive, anslå og måle tid er et af målene for matematikundervisningen. Det kan dog være en udfordring at finde ud af, hvordan man kan arbejde med tid. Her finder man inspiration til arbejdet med klokken gennem konkrete undervisningsaktiviteter, online øvelser, spil, værktøjer m.m.

Faglig inspiration

Problembehandling.jpg

Problembehandling

Problembehandling

Denne aktivitet har fokus på problembehandling gennem matematiske problemer fra tidligere indledende runder i Nordisk matematikkonkurrence

Gæt en tid.jpg

Gæt en tid
© Troels Gannerup Christensen

Gæt en tid!

Giv eleverne en fornemmelse for og forståelse af minutter og sekunder ved at lade dem anslå tider for forskellige aktiviteter.

Indhold på tværs af fagene

wawe-people.jpg

Wawe-people

Trivsel og klasseledelse

Her er en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med trivsel, trivselsmålingen og klasseledelse.

hjertetrae.jpg

Hjertetræ

Inkluderende læringsmiljø

Her er inspirerende artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte jeres arbejde med at skabe stærke inkluderende læringsfællesskaber for alle børn og unge.