Artikel

Fysik, kemi og naturfag

Her finder du fagkonsulentens forslag til digitale ressourcer og inspiration til planlægning af virtuel undervisning i grundfagene fysik, kemi og naturfag på eud og eux.

Denne vejledning giver anvisninger og inspiration til fjernundervisning i fysik, kemi og naturfag på eud og eux, jf. bekendtgørelse om grundfag. Vejledningen er anvendelig, uanset hvilke digitale platforme eleverne forventes at arbejde på. Erhvervsskolernes platforme har forskellige faciliteter, og man udnytter naturligvis de muligheder, der er relevante for kernestof og mål i fysik, kemi og naturfag.

 

Didaktisk planlægning og tilrettelæggelse

Formen af et fjernundervisningsforløb afhænger af en række didaktiske valg og forudsætninger. Udgangspunktet er altid at tænke didaktik, før man tænker digitale ressourcer.

 

Klar rammesætning, når du gennemfører virtuel undervisning:

 • Formål, indhold og afsat tid
  Vær særlig tydelig i formuleringen af opgaver til eleverne. Der skal være tydelig kommunikation om formål og indhold og hvor lang tid, der er afsat til de forskellige opgaver. Forsøg at gøre opgaveformuleringerne så tydelige og enkle som muligt. Dette kan evt. gøres virtuelt som korte videosekvenser, hvor du også kommer ind på, hvordan eleven kan arbejde med opgaven, på hvilken måde eleven kan få hjælp og vejledning, samt hvornår eleven skal have løst/afleveret opgaven.
   
 • Produktkrav og dokumentation
  Formuler korte, tydelige og afgrænsede krav til, hvad eleverne skal producere, dokumentere og aflevere. Dette kan differentieres. Overvej, om elevernes præsentationer og resultater alene skal deles med underviseren, eller om der kan være en gevinst ved at lave delinger/peer feedback mellem eleverne. Det kan også være en ide at lade eleverne/grupperne give feedback på hinandens arbejde inden de afrapporterer/præsenterer/afleverer til underviseren.
   
 • Evaluering
  Beskriv for eleverne, hvordan du evaluerer deres præsentationer, resultater og afleveringer. Evaluering kan fx. ske gennem en fokuseret vejledningssession, hvor underviseren giver eleverne respons på afleveringer og præcise anvisninger med fokus på den faglige formidling, den faglige argumentation og de faglige mål.
   
 • Koordinering, kontakt og tidsfrister
  Med virtuel undervisning er det afgørende, at elever løbende dokumenterer deres faglige arbejde og udbytte af undervisningen. Ligeså afgørende er det imidlertid, at man som underviser melder klart ud:
  • hvornår man er tilgængelig for spørgsmål o.l.,
  • at de aftalte tidsfrister skal overholdes,
  • hvornår man retter/kigger på deres opgaver. Det er vigtigt at være kontant, så man sikrer så faste og tydelige rammer om undervisningen som muligt.

 

Virtuel undervisning i fysik, kemi og naturfag

Emner og opgaver i virtuel undervisning behøver ikke at adskille sig væsentligt fra de emner og opgaver, der ellers arbejdes med på skolerne. Det vigtigste er, at opgaverne bliver gjort tilgængelige for eleverne, så de nemt kan tilgå dem, og at eleverne har mulighed for at få hjælp og vejledning. Hvis det er muligt, er det oplagt at gå videre med sit allerede planlagte forløb og lade eleverne arbejde hjemme. Nedenfor er eksempler på websider med interaktive forsøg, som eleverne kan udføre, når de ikke kan udføre forsøg på traditionel vis i undervisningen.

Du kan fx. starte hver undervisningssession med at samle eleverne i en fælles chat eller webmøde, enten via din skoles LMS eller relevante værktøjer og programmer (se links nedenfor). Herefter kan eleverne gå ud i deres vante grupper og samarbejde om at læse og løse opgaver. Som underviser kan du vælge at blive tilbage i den originale virtuelle klasse, så eleverne kan gå derind og stille spørgsmål.

 

Råd og digitale ressourcer, der kan indgå i emner i forhold til kernestof og supplerende stof i fysik, kemi og naturfag

 • Interaktive laboratorier Inspiration på emu.dk til, hvordan du kan sætte eleverne til at arbejde og udføre forsøg med interaktive laboratorier i fysik
   
 • PhET Interaktive forsøg og fremvisninger inden for bl.a. fysik og kemi, hvoraf en del er oversat til dansk. Du kan overføre en del af ressourcerne til skolens eget LMS samt linke direkte ind på siden. Hvis I fx har et forløb om atomer, kan eleverne bygge deres eget atom interaktivt. Eleverne kan også arbejde med simulationer af lys.
   
 • Biotech Academy Virtuelt laboratorium med elementer fra gamebased learning
   
 • Labster EUD Fire gratis virtuelle laboratoriesimulationer til erhvervsuddannelserne
   
 • Labster GYM Fire gratis virtuelle laboratoriesimulationer til gymnasiale uddannelser, som kan inpirere undervisningen på erhvervsuddannelserne
   
 • Google Meet, Discord (brugt af gamere og derfor kendt af mange elever) eller Microsoft Teams til kommunikation i undervisningen
   

Ovenfor gives der forslag til en række konkrete programmer og redskaber. Det er tænkt som en hurtig hjælp til de travle undervisere. Men der findes andre ressourcer, der kunne være lige så egnede.
Se desuden eksempler på ressourcer fra forlag under skolelukningen.
 

GDPR

Det er vigtigt, at du som underviser sikrer dig, at de digitale værktøjer, du anvender til virtuel undervisning overholder databeskyttelsesforordningen (GDPR), så du ikke uforvarende kommer til at dele elevernes personoplysninger med tredjeparter. Er du i tvivl, så kontakt skolens it-ansvarlige eller din leder. 

 

Generel inspiration til virtuel undervisning

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Morten Hansen Suhr
Direkte tlf.: +45 30719971
E-mail: morten.hansen.suhr@stukuvm.dk

 

Siden er opdateret 18. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.