Artikel

Arabisk, japansk, kinesisk, russisk og tyrkisk - Inspiration til virtuel undervisning

Her finder du inspiration til planlægning af undervisning og digitale ressourcer.

Digitale ressourcer

Der findes en lang række relevante online og digitale ressourcer, som undervisere i begyndersprogene kan anvende i forbindelse med fjernundervisning. Nedenstående er blot eksempler. Valg af ressourcer såvel som didaktiske overvejelser vil afhænge af de forhold, der gør sig gældende for det konkrete undervisningsforløb, herunder de organisatoriske rammer (fx hvor længe det pågældende fjernundervisningsforløb forventes at vare, om timerne forventes afviklet synkront eller asynkront, etc.)  og karakteristika ved det pågældende hold (fx holdstørrelse, årgang, etc.). Det er med andre ord vigtigt at være opmærksom på, at valget af ressourcer skal understøtte elevernes læring bedst muligt.

Mange steder tager begyndersprogsundervisningen i forvejen udgangspunkt i e- og i-bøger, og det giver selvsagt god mening i forbindelse med fjernundervisning, men der er heller ikke noget til hinder for, at du kan anvende analogt materiale som grundlag for elevernes arbejde. Der er pt fri adgang til de fleste e- og i-bøger.

Herudover findes der en lang række digitale ressourcer, som kan have relevans for begyndersprogene i forskellige sammenhænge. Disse omfatter bl.a. følgende kategorier: (1) produktionsværktøjer, (2) kommunikationsværktøjer, (3) glosetræningsværktøjer, (4) netmedierede Q&A værktøjer samt (5) samarbejds- og delingsværktøjer:
    

 1. Produktionsværktøjer: PowerPoint, Word, Audactiy, Screencast-o-matic
   
 2. Kommunikationsværktøjer: Lectio, Ludus, Microsoft Teams, todaysmeet.com
   
 3. Glosetræningsværktøjer: Quizlet, Brainscape
   
 4. Netmedierede Q&A værktøjer: Socrative, Kahoot, ProProfs, Quizlet, Jeopardylabs, Google Forms, Microsoft Forms
   
 5. Samarbejds- og delingsværktøjer: OneNote, OneNote Class Notebook, Sway, Google.docs, Dropbox, Office Mix, Screencast-O-Matic.

Didaktisk planlægning 

Formen af et fjernundervisningsforløb afhænger af mange didaktiske overvejelser, valg og forudsætninger. Udgangspunktet bør altid være at tænke didaktik, før digitale ressourcer: Altså, hvilke ressourcer giver bedst mening for elevernes læring.
 

Særligt for sprogfagene arabisk, japansk, kinesisk, russisk og tyrkisk

Evaluering af elevernes arbejde

På alle årgange og niveauer er det muligt at afvikle bl.a. skriftlige afleveringer og mundtlige fremlæggelser som fjernundervisning. Evaluering af både skriftlige og mundtlige afleveringer kan ske gennem en fokuseret vejledning og præcise anvisninger af, hvordan både den enkelte og alle eleverne kan forbedre deres besvarelse jf. de faglige mål. Denne evaluering kan fx ske via Screencast-O-Matic, GoogleDocs eller skolens intra-system.

Elevernes træning af både mundtlig og skriftlig sprogproduktion kan planlægges virtuelt eleverne imellem på forskellige platforme via fx chat, sms og mail. Konkret træning af fx lytteforståelse og grammatik kan ske på diverse hjemmesider.

Eksamenstræning for elever, der skal afslutte sprogfaget 

For de elever, som står over for at skulle afslutte det pågældende sprogfag, kan det være relevant at have særligt fokus på eksamenstræning.

På vej mod mundtlig prøve

Repetition af fx kernestoffet, herunder de emner, der opgives til mundtlig prøve og konkret eksamenstræning, kan gennemføres via fjernundervisning. Både repetition og konkret eksamenstræning kan afvikles gennem konkrete opgaver såsom mundtlige fremlæggelser af bestemte områder. Det kan fx være resuméer af tekster, som eleverne har arbejdet med i undervisningen, billedbeskrivelser og samtale om billedmateriale samt formidling af viden om kulturelle, samfundsmæssige og historiske emner.

Det er også muligt at lade eleverne udarbejde individuelle eller kollektive gloselister og/eller mindmaps til de forskellige emner, der opgives til eksamen, ligesom de kan udarbejde glosetræningsopgaver til hinanden på de forskellige platforme. Evaluering og tilbagemelding kan fx ske via ovennævnte ressourcer. Mundtlige fremlæggelser kan også foregå virtuelt eleverne imellem og afrundes med gensidig feedback, peerfeedback, jf. klart aftalte feedbackområder. 

På vej mod skriftlig prøve

Repetition af fx kernestoffet, herunder konkret eksamenstræning af eksamenslignende opgavesæt, kan ligeledes gennemføres via fjernundervisning. Det kan afvikles gennem separat aflevering af delopgaver eller samlet aflevering af hele opgavesæt. Under udarbejdelse af opgaver svarende til den skriftlige prøves opgave 3 kan det evt. overvejes at opfordre eleverne til at skrive i Google Docs, så underviseren kan følge med i arbejdet og (i det omfang, det kan lade sig gøre) give løbende feedback.

For øvrige elever

For de elever, som ikke står over for at skulle afslutte det pågældende fag, anbefales det som udgangspunkt, at man stiller opgaver, som kræver mindre selvstændighed og disciplin af den enkelte elev,  hvor underviseren har god mulighed for at følge med i den enkelte elevs arbejde med opgaverne. Nedenstående er et eksempel på, hvordan man i begyndersprogsundervisningen kan anvende nogle af ovennævnte ressourcer i et konkret fjernundervisningsforløb af to gange (90 minutters) modulers varighed.
 

1. Modul

Forberedelse

Glosetræning i Quizlet

Eleverne øver et sæt ukendte gloser, som indgår i den tekst, som danner udgangspunkt for arbejdet i de(t) førstkommende undervisningsmodul(er).
 

Selve undervisningsmodulet

 1. Quizlet Live
  Holdkonkurrence i genkendelse af de øvede gloser. Forudsætter, at eleverne deltager synkront.
   
 2. Introduktion af ny grammatik
  Underviseren introducerer ny grammatik og øvelser hertil via PowerPoint. Hvis eleverne deltager i undervisningen synkront, kan det fx gøres live via mødefunktionen i Microsoft Teams eller Google Meet. Alternativt kan man, ved asynkron afvikling, optage lyd direkte i PowerPoint.
   
 3. Tekstlæsning/–lytning
  Eleverne læser eller lytter til en tekst, hvori de øvede gloser og den introducerede grammatik indgår.
   
 4. Test i Kahoot
  Modulet afsluttes med en individuel test i Kahoot. Testen kan omfatte spørgsmål og opgaver til både de øvede gloser, den introducerede grammatik og den læste tekst. (Kan evt. afvikles asynkront vha. funktionen ”Challenge”).

 

2. Modul

Forberedelse

Skriveøvelse

Hver elev skriver en kort tekst med krav om brug af gloser og grammatik fra den foregående blok.

 

Selve undervisningsmodulet

 1. (Peer) feedback
  Eleverne inddeles i små grupper, som læser hinandens tekster og giver hinanden feedback enten som tekst eller live, fx via mødefunktionen i Microsoft Teams eller Google Meet. Hvis eleverne følger undervisningen asynkront, kan man overveje, om underviseren i stedet skal give feedback.
   
 2. Gennemretning og udbygning af tekster
  Med udgangspunkt i den modtagne feedback, rettes og udbygges teksterne.
   
 3. Remediering af tekster som podcast
  De tilrettede tekster remedieres som podcast og afleveres til underviseren. Det kan gøres vha. Audacity eller evt. elevernes egne telefoner.

 

For yderligere inspiration til fjernundervisning, se nedenstående links

Erfaringer med virtuelt klasserum på Tårnby
Pædagogiske formater i DiDaK-projektet
Virtuel undervisning - organisering, understøttelse og vejledning

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Michael Tolstrup
E-mail: Michael.Tolstrup@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.