Øget samspil mellem skole og fritidsliv – rapport og eksempelkatalog

Her kan du finde gode ideer og råd til, hvordan du kan gribe et samarbejde med aktører fra fritidslivet an og et udsnit af eksempler på konkrete samarbejder.
Øget samspil mellem skole og fritidsliv

Når skole og fritidsliv arbejder sammen har det en synergieffekt, som er større end hvad de enkelte parter kan opnå alene. Samtidig skabes der nye læringsrum, som appellerer bredere og dermed kan styrke elevernes faglige, sociale og personlige udvikling.

Eksempler
I Holstebro uddanner Nr. Felding Skole, SFO’en og en lokal idrætsforening eleverne til at være idrætsledere for SFO’ens børn og på Frederiksberg udnytter den lokale skole pædagogernes særlige kompetencer i forbindelse med linjefag i udskolingen. Det er bare et par eksempler på, hvordan lærere og andet pædagogisk personale bidrager til et godt samspil mellem skole og fritidsliv.

I eksempelkataloget, kan du finde flere gode eksempler på samspil mellem skole og fritidsliv.

De konkrete anbefalinger
Lærere og andet pædagogisk personale spiller en vigtig rolle i det gode samspil mellem skole og fritidsliv. Det er blandt andet vigtigt, at lærere og pædagogisk personale har fokus på samarbejdets pædagogisk-didaktiske merværdi for eleverne, afprøver forskellige modeller for samarbejdet, sikrer klare aftaler for det enkelte samarbejde, der rummer en klar rollefordeling og forventningsafstemning og arbejder for at inddrage eleverne i planlægning, gennemførelse og evaluering af samarbejdsforløbene.

Du kan læse de konkrete anbefalinger i rapporten eller læse opsamlingen i pixieudgaven.

Fakta

Regeringen ønsker at styrke samspillet mellem skole og fritidstilbud, jf. regeringsgrundlaget. På baggrund heraf blev Udvalget om øget samspil mellem skole og fritidsliv nedsat primo 2016.
Udvalget fik til opgave, at bidrage til et samlet overblik på området og komme med konkrete anbefalinger til, hvordan samspillet mellem skole og fritidsliv både i og udenfor skoletiden kan understøttes bedre. Udvalget er kommet frem til fire overordnede anbefalinger:
Skab en fælles visionFokuser på organisering og forankringØget viden og fokus på formidling Skab samarbejde, der skaber samspil

Udvalget bestod af:

Skole og Forældre
Kommunernes Landsforening (KL)
Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)
Danske Skoleelever
Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL)
Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbunds Lederforening
Danmarks Lærerforening (DLF)
Skolelederforeningen
Forening af børne- og ungekulturkonsulenter (FABUK)
Ungdomsskoleforeningen
Ungdomsringen
FOA
Kulturministeriet
Danmarks Idrætsforbund (DIF)
DGI
Dansk Skoleidræt
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
Danske Musik- og KulturskoleLedere (DMKL)
Dansk Musikskolesammenslutning (DAMUSA)
Forældrenes Landsforening (FOLA)
Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst
Nationalt Netværk af Skoletjenester
Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)
Organisationen Danske Museer (ODM)
Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig
Efterskoleforeningen
Foreningen af Kristne Friskoler
Dansk Friskoleforening
Danmarks Privatskoleforening
Foreningen for Katolske Friskoler
Foreningen af Frie Fagskoler
Frie Skolers Lærerforening (FSL)
Afdelingschef Arne Eggert fra Undervisningsministeriet var formand for udvalget.