Øget samspil mellem skole og fritidsliv

Rapporten peger på en række tiltag der kan styrke den åbne skole. Under relaterede filer findes både hele rapporten, en pixi udgave samt et eksempelkatalog

Den åbne skole bidrager til den lokale sammenhængskraft

Øget samspil rapport

Med folkeskolereformen blev der sat tydeligt fokus på, at folkeskolen skal orientere sig mod omverdenen. Med indførelse af den åbne skole blev folkeskolerne forpligtede til at inddrage det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv og fritids- og klubtilbud i skoledagen. Denne nye mulighed for øget samspil mellem skole og fritid skal bidrage til, at opfyldelsen af folkeskolens formålsparagraf bliver realiseret. Den kontakt, som skolen kan skabe til det omgivende samfund, bidrager til den lokale sammenhængskraft, men forståelsen for foreningslivet og den danske tradition for deltagelse og engagement bidrager ydermere til, at alle børn og unge kan se sig selv som en del af fællesskabet. Bruges samspillet mellem skole og fritid rigtigt, kan det altså være demokratisk og fagligt dannende.

Folkeskolens formelle forpligtelse til at åbne sig er kun det ene ben i samspillet mellem skole og
fritid. Alle aktører omkring børnene skal sammen bidrage til at give alle børn en god start og en solid almen dannelse. Skolen er naturligvis fundamentet for dette, men fritidstilbuddene, fritidslivet, foreningerne og de lokale institutioner er også helt centrale aktører. Uden dette andet ben kan vi ikke indfri det potentiale, som samarbejdet mellem skole og fritid indbefatter. Arbejder disse aktører sammen, har de en styrke til at fremme børns og unges faglige, sociale og personlige udvikling – og nogle gange netop nå de børn og unge, som det formelle system måske ikke formår at nå.
Samarbejdet mellem folkeskolen og det omgivende samfund er et af de elementer, som ifølge
regeringen kræver ekstra opmærksomhed for at sikre, at folkeskolereformens intentioner føres ud i livet. Herudover er et tæt samspil mellem folkeskole og det lokale foreningsliv vigtigt. Dette samspil skal derfor understøttes til gavn for børnene og de lokale foreninger”.

Dette samspil kan kun ske gennem interaktion og vekselvirkning mellem forskellige aktører i børnenes liv, der sammen skaber en helhed, som de ikke kan opnå hver for sig. Derfor kræver arbejdet med at udløse samspillets potentialer, at aktørerne sammen sætter retning og forpligter sig selv og hinanden.
Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling, Ellen Trane Nørby, nedsatte derfor i marts 2016 et bredt udvalg, der fik til opgave at bidrage til et overblik over det eksisterende samarbejde mellem skole og fritidsliv og komme med anbefalinger til, hvordan samspil mellem skole og fritidsliv kunne understøttes i endnu højere grad.

Relaterede filer

Hele rapporten med uddybende tekst
Pixi udgave af rapporten med væsentlige pointer
Eksempelkatalog der ligger til grund for rapporten Øget samspil mellem skole og fritidsliv

Emneord