Økonomiske modeller til brug for samarbejde mellem samfundsfag og matematik

Her får du links til økonomiske modeller, simulationsmodeller. ADAM, EMMA, MONA, SMEC og DREAM mf.

Baggrund

Matematik og samfundsfag skal arbejde mere sammen i fremtiden. Læreplanen og vejledningen åbner op for at lærerne i fællesskab kan udvælge materialer til brug for undervisningen. Økonomiske makromodeller indeholder alegoritmer som kan inddrages i undervisningen.

Det er op til lærerne selv at "botanisere"  i materialet

Introduktion til materialet under de relaterede links

Økonomiske modeller er abstraktioner, der på forenklet vis beskriver en eller flere økonomiske sammenhænge. En økonomisk model er opbygget ud fra nogle forudsætninger (erfaringsbaserede eller ideologisk funderede) vis konsekvenser findes gennem logiske slutninger og nogle matematiske formler. Materialet kan indgå i SRP-opgaver fx sammen med matematik.

ADAM (Annual Danish Aggregate Model) er en makroøkonomisk model af dansk økonomi. ADAM repræsenterer den traditionelle syntese mellem keynesiansk og neo-klassisk teori 

EMMA er en Energi- og MiljøModeller til ADAM og fungerer som sattelitmodel til ADAM på både data- og softwareside. (ADAM er en makroøkonometrisk model af den danske økonomi, der udvikles på Danmarks Statistik og bruges bl.a. af ministerier, banker og interesseorganisationer). EMMA er et velegnet værktøj til at foretage miljømæssige vurderinger af økonomiske tiltag og kan bl.a. bruges til at vurdere effekter på miljøet af finanslovsforslag. Fremskrivninger med EMMA kan f.eks. give en vurdering af, om Danmark vil opfylde sin målsætning for nedbringelse af CO2-emissionerne, og konsekvensberegninger kan derefter give et bud på, hvor meget energiafgifter (eller andre) kan bidrage hertil.

DREAM-gruppen er en uafhængig institution, der har som hovedformål at foretage langsigtede strukturanalyser af den danske økonomi - herunder især samspillet mellem den offentlige sektor og den resterende økonomi. Det samlede DREAM-modelsystem består af en befolkningsfremskrivning, en uddannelsesfremskrivning, et befolkningsregnskab og den økonomiske model DREAM (Danish Rational Economic Agents Model).

SMEC er en makroøkonomisk model, der består af ca. 600 ligninger og ca. 1000 variabler. SMEC anvendes til prognoser og beregninger af konsekvensen af ændringer i den økonomiske politik eller ændringer i andre størrelser, der bestemmes uden for modellen (væksten i udlandet, renten osv.). Afhængig af formål anvendes modellen til beregninger for fra et enkelt år op til 20-30 år. 

Produceret i samarbejde med

Center for Strategisk Byforskning (CSB)

Center for Strategisk Byforskning (CSB) har eksisteret siden 2004 og består af tre partnere: Københavns Universitet, Arkitektskolen Aarhus og Aalborg Universitet. Siden centrets oprettelse er der produceret og publiceret meget viden om byudvikling og – planlægning i og på tværs af de deltagende institutioner.

 

Centre for  strategisk byforskning

Relaterede links

ADAM var oprindelig tænkt som en kortsigtet konjunkturmodel, hvor den økonomiske udvikling trækkes af efterspørgslen, mens udbudssiden spiller en mindre rolle. Beskrivelsen af de kortsigtede udsving i økonomien spiller fortsat en betydelig rolle i ADAM. Over årene har der imidlertid været fokus på at udvikle modellens langsigtede egenskaber, hvor udbudssiden er afgørende, og der lægges i dag vægt på, at ADAM har en tolkelig ligevægtsløsning.
EMMA står for Energi- og MiljøModeller til ADAM, og er en makroøkonomisk model. Energistyrelsen bruger EMMA til at lave fremskrivninger af energiforbruget, og til at foretage vurderinger af økonomiske tiltag på klima- og energiområdet.
DREAM-gruppen er en uafhængig institution, der har som hovedformål at foretage langsigtede strukturanalyser af den danske økonomi - herunder især samspillet mellem den offentlige sektor og den resterende økonomi
SMEC er en makroøkonometrisk model, som De Økonomiske Råds sekretariat har udviklet. Den første version af SMEC var klar i starten af 1970'erne, og sekretariatet vedligeholder og videreudvikler løbende modellen. SMEC er det centrale værktøj ved udarbejdelsen af prognoser for dansk økonomi.
Den økonomiske model Mona blev opstillet i slutningen af firserne. Det er en samlet redegørelse for Mona-modellen. Analogt til Nationalbankens working papers beskriver publikationen resultatet af et udviklingsarbejde for at bidrage til en faglig debat omkring modellering af dansk økonomi.