AT-2018: "Alternativer – ideer til forandring og fornyelse" (For stx-elever)

Find inspiration til emnet og viden om kravene til årets AT-emne. Kig også lærerne over skulderen og se fagsiderne.

Vejledning 2018

Synopsen

Synopsen skal have et omfang på 3-5 sider, og den skal indeholde:

 • titel og angivelse af fagkombination 

 • problemformulering 

 • præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med 

 • diskussion af, hvilke materialer, metoder og teorier der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene 

 • konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål 

 • en sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse 

 • litteraturliste 

 • en perspektivering til studierapporten


Det skal fremgå af synopsen, om du har besvaret opgave A eller B. Den mundtlige prøve

Prøven består af en præsentation med udgangspunkt i synopsen og en uddybende dialog. I dialogen kan der yderligere stilles spørgsmål med udgangspunkt i din studierapport. Studierapporten skal foreligge ved prøven. Bedømmelseskriterier

Der gives én karakter på baggrund af den mundtlige præstation. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang du lever op til de faglige mål for almen studieforberedelse. Faglige mål

De faglige mål med almen studieforberedelse er, at du skal kunne:

 • tilegne dig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder 

 • foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf 

 • perspektivere sagen 

 • vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag 

 • demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre dig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag


De ovennævnte krav vedr. synopsis, mundtlig prøve og bedømmelseskriterier gælder både for opgave A og B. 

 

Bag en computer signalerer to hænder, at alt er ok (thumbs up)

Begynd tankeprocessen i god tid

Opgaven indeholder

 • Overordnede problemstillinger og opgaveformuleringer til opgave A og B. Du skal vælge opgave A eller opgave B.
 
 • Et ressourcerum, som du med fordel kan orientere dig i for at indkredse den sag, du vil arbejde med. Det er et ressourcerum, der kan hjælpe dig på vej, men du er ikke forpligtet til at bruge det omtalte materiale. 
  Redaktionen af ressourcerummet er afsluttet 15. december 2017. Efter denne dato kan der være links, der er døde, og titler, der ikke længere er tilgængelige på de steder, der henvises til.

Du skal vælge opgave A eller opgave B. 


Opgave A

Du skal undersøge et problem, hvor det centrale er, at et eksisterende alternativ til den fremherskende praksis ikke er slået bredt igennem. Du skal gøre rede for både den fremherskende praksis og alternativet samt udarbejde og vurdere et forslag til en innovativ løsning af problemet. 

Du skal anvende viden og metoder fra to fag til besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau. 


Opgave B

Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor det centrale er forskellen mellem en fremherskende opfattelse eller praksis og et alternativ. Du skal vurdere, i hvilken grad alternativet har ført til eller kan føre til ændringer og diskutere konsekvenserne af alternativet. 

Du skal anvende viden og metoder fra to fag til besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau. 

Læs mere...

Medalje skammel

AT-synopsis med og uden innovation (For stx-elever)

Ministeriet giver råd om synopsis og præciserer kravene: Hvad skal en AT-synopsis indeholde? Hvad skal man tænke på, hvis opgaven har krav om innovativt løsningsforslag. Læs også om idégenerering, problemformulering og se synopsiseksempler.
Hinkerude, pronominet hic i neutrum
© Elisabeth Nedergaard

Synopsiseksamen i AT (For stx-elever)

Hent en forklaring på de hele tre ting, du skal gøre til eksamen i AT: Skriftlig synopsis, mundtlig præsentation og dialog. 
 Hent generelle råd om synopsiseksamen!
 Bedømmelsen er en vurdering af, i hvor grad du lever op til de faglige mål for AT. Læs målene her!

Teori og metode

pressefoto minitex14
© Helle Trolle

Teori og metode - hvad er forskellen?

Hjælp eleverne til at forstå forskellen mellem teori og metode. Metoder henter de fra fagene som fx litterære analysemetoder. Teori er det de tænker, når de vælger en metode.
Bunsenbrænder-1.jpg

Naturvidenskabelige fags empiri, teori og metoder

De naturvidenskabelige fags empiri omfatter alle fænomener, der kan iagttages enten direkte med de menneskelige sanser eller gennem forsøgsapparatur og eksperimentelle opstillinger. Se de naturvidenskabelige fags sider med fagenes metoder!
Blodtrykket tages på godschauffør.
© Tina Zimmermann

Samfundsvidenskabs empiri, teori og metoder

Ifølge læreplanen skal eleverne fx bedømmes på deres evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder. Det er derfor vigtigt at vide, hvad der kendetegner fx de samfundsvidenskabelige fags empiri, teorier og metoder. Her er links til fagsider med de samfundsvidenskabelige fags metoder!
Ulla Krogh
© Ulla Krogh

Humanioras empiri, teori og metoder

Et af de faglige mål i SRP er, at eleven skal kunne udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder. Her får du et overblik over empiri, teori og metoder i det humanistiske hovedområde og links til fagenes sider om metode..

Eksamen i AT

vurdering1200_0.png
© Nana Michelsen

AT-SRP: Hvad er forskellen? (For stx-elever)

Her er en forklaring på forskellen mellem SRP og AT. Bag den mundtlige præstation i AT ligger der et arbejde, som svarer til det, du præsterede til SRP. Læs mere i filen!
Gylden Buddha i meditation, Koh Samui øen, Thailand

Spørgsmål til AT-eksamen (For stx-elever)

Læs hvilke spørgsmål du kan forvente til din eksamen i AT! Hvordan vil du besvare dem? Der gives én karakter til eksamen i AT. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang du lever op til de faglige mål. Herudover lægges der vægt på, hvordan du udvælger, strukturerer og formidler det faglige stof.
Evaluering

AT-eksamen: Bedømmelsesark (For stx-elever)

Se dette eksempel på et bedømmelsesark, som er blevet brugt til eksamen i AT. Det kan give dig et indtryk af, hvad man ser på til eksamen. (Der er til opgaver uden krav om innovativt løsningsforslag).

Emneord