AT-2019: "Havet - livgivende, dødbringende, legendeskabende"

Emnet i 2019 er "Havet"- med den fascinerende undertitel "livgivende, dødbringende, legendeskabende". Hjælp eleverne med fagenes teori og metode. Vis dem målet, så de forstår, hvad de skal arbejde med.

Vis målet for eleverne

Om materialet

Materialet på denne side er til inspiration. 

Materialet er ikke en del af ministeriets officielle ressourcerum

Vis eleverne den gode mundtlige fremlæggelse. Gør opmærksom på, hvordan elevernes kompendium, synopsis og talepapir bruges til den endelige eksamen - afspil to filmatiseringer af AT-eksamen.(Fredricia Gymnasiums Skrivemetro).

Hovedområdernes teori, empiri og metode med links til fagenes sider med teori og metode finder du nedenfor.

Teori og metode

Grafisk fremstilling af videnskabelige overvejelser

Hvilke metoder kan give svar på hvilke spørgsmål?

Valg af metode

Elevene skal kunne forklare, hvorfor den valgte metode kan give svar på det spørgsmål, de vil undersøge. Det kan være, de har brug for noget hjælp her.

Fagenes metoder kan groft opdeles i to: Empiriske metoder (fremstilling af egne data) og teoretiske metoder (spekulative overvejelser samt brug af andres data).

Elevernes valg af metode afhænger af, hvilke typer viden de har brug for:

  • Fortolkninger af meningssammenhæng (hermeneutiske metoder)
  • Beskrivelser af kendsgerninger (kvalitative og kvantitative data)
  • Forklaringer på kendsgerninger (fx årsagssammenhænge, strukturer)
  • Vurderinger (fx af et etisk eller hypotetisk forhold) 

Fejlkilder

Eleverne skal kunne redegøre for, hvilke svagheder og fejlkilder der er forbundet med de enkelte metoder.

Dels overordnede fejlkilder:

  • Dvs. teoriladethed, forforståelse, manglende repræsentativitet, bekræftelsesbias, utilstrækkelig information

Dels fejlkilder forbundet specifikt med bestemte metoder, fx:

  • Betydningen af luftmodstand i forhold til bestemmelse af tyngdeaccelerationen
  • Kemiske stoffers manglende renhed
  • Den specifikke retning af en historisk kildes tendentiøsitet
  • Årsager til lav svarprocent i spørgeskemaundersøgelse

(Kilde: Esben Nedenskov Petersen, Filosofi, Syddansk Universitet på Gribskov Gymnasium d.2/2 2018)

 

 

Overordnede problemstillinger

71% af Jordens overflade er dækket af hav. Ingen steder i Danmark er man mere end 50 km fra havet. Havet er en udfordring, og hvad gemmer der sig egentlig under overfladen? 

Havet som ressource

Mennesker har altid udnyttet havet som ressource fx ved fiskeri. Folk har rejst over havet i forbindelse med handel, migration og rekreation, og havet har ofte været krigsskueplads. Havet har altid udfordret, og de store opdagelsesrejser omkring år 1500 skabte forbindelser mellem kontinenterne. I dag er havet omdrejningspunkt for en enorm transport og udveksling af varer og mennesker, hvilket spreder sprog, kultur og kunst. Men havet koster også menneskeliv. 

Havet som symbol

Havet fascinerer. Som symbol på det ukendte har havet inspireret vores fantasi og nysgerrighed. I litteraturen og kunsten fremstilles havet som farligt og overvældende, men også som tillokkende og eventyrligt. Kystnationernes identitet, sprog, kunst og kultur er påvirket af havet. Den grønlandske myte om Havets Moder fortæller om havet som kilde til liv, mens syndflodsmyten rummer advarsler om havets apokalyptiske naturkraft. 

Rekreation

I moderne tid inddrager vi havet som rekreativt område, idet vi søger til havet for at få mental og kropslig velvære. Sports- og idrætsudfoldelser på havet udvider rummet for den menneskelige livsudfoldelse. 

At tæmme havet

Vi prøver at overvinde udfordringer, som havet repræsenterer, ved at bygge skibe, broer og tunneller for at øge vores mobilitet. Vi bygger diger for at indvinde land og for at beskytte os mod oversvømmelse og havstigning. Men havets kræfter kan være svære at tæmme, og stormfloder og tsunamier vil stadig hærge. 

Havets system

Havet er et uhyre kompliceret system. For at forstå havet undersøger vi havstrømme, ilt- og saltindhold, temperaturer samt livet i havet. Havet har også stor betydning for livet på landjorden. Golfstrømmen sørger fx for, at vi har et meget mildt klima i vores del af verden, men menneskers indgreb og ændringer i naturens processer kan betyde, at vores klima ændres radikalt. På verdensplan vil global opvarmning føre til store havstigninger. Et afledt problem af opvarmningen er havforsuring, der er en trussel for havmiljøet. 

Forurening

Den internationale skibstrafik er voldsom, og hvaler, som bruger hørelsen til at navigere efter, har store problemer med skibstrafikkens motorstøj. Vi bruger havet som losseplads. Affald og spildevand, der udledes i havet, giver miljømæssige problemer. Mikroplast er nu til stede i mange led af havets net af fødekæder. Det kan ende i menneskers føde og påvirke os på måder, som vi endnu ikke kender. Udledning af næringsstoffer i havet kan medføre iltsvind med efterfølgende konsekvenser for fiskeriet. 

Hvem tilhører havet?

Grænsedragning på havet kan være årsag til internationale problemer og konflikter. Nationer har strategiske og ressourcemæssige interesser i at sikre sig adgang til havet og kontrol over farvande. Tildeling af fiskekvoter kan give konflikter mellem lande. Udnyttelsen af havets ressourcer skaber konfrontationer mellem virksomheder og miljøorganisationer. 

Vi ved meget om havet, men der er stadig mange uløste gåder. I havet finder vi de mest ugæstfri miljøer, hvor vi mod forventning har fundet levende organismer og fået udfordret vores forståelse af mulighed for liv. 

Opgaver til AT 2019

Opgave A:

Du skal undersøge en sag, der rummer et problem, hvor havet har afgørende betydning. Du skal udarbejde og vurdere et innovativt løsningsforslag på problemet. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.

eller

Opgave B

Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor havet har afgørende betydning. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.

Læs mere Vis mindre

Hovedområdernes teori, empiri og metode

Bunsenbrænder-1.jpg

Naturvidenskabelige fags empiri, teori og metoder

De naturvidenskabelige fags empiri omfatter alle fænomener, der kan iagttages enten direkte med de menneskelige sanser eller gennem forsøgsapparatur og eksperimentelle opstillinger. Se de naturvidenskabelige fags sider med fagenes metoder!
Ulla Krogh
© Ulla Krogh

Humanioras empiri, teori og metoder

Et af de faglige mål i SRP er, at eleven skal kunne udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder. Her får du et overblik over empiri, teori og metoder i det humanistiske hovedområde og links til fagenes sider om metode..
Blodtrykket tages på godschauffør.
© Tina Zimmermann

Samfundsvidenskabs empiri, teori og metoder

Ifølge læreplanen skal eleverne fx bedømmes på deres evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder. Det er derfor vigtigt at vide, hvad der kendetegner fx de samfundsvidenskabelige fags empiri, teorier og metoder. Her er links til fagsider med de samfundsvidenskabelige fags metoder!
pressefoto minitex14
© Helle Trolle

Teori og metode - hvad er forskellen?

Hjælp eleverne til at forstå forskellen mellem teori og metode. Metoder henter de fra fagene som fx litterære analysemetoder. Teori er det de tænker, når de vælger en metode.

Se også...

Vejledning til Intra

Fagenes teori og metoder belyser sagen

Det er den samme sag, der belyses og undersøges for at opnå indsigt og erkendelse, men fagene anlægger hver deres synsvinkel og går til sagen med forskellige teorier og metoder.
Våde blade.jpg
© Hanne Heimbürger

Hvordan du får eleven til at kombinere faglige metoder og metodiske refleksioner

"Problemet opstår, fordi eleven kan belyse sin sag alene ved hjælp af sine fag-faglige metoder, så de meta-metodiske refleksioner for den enkelte elev kommer til at fremstå som irrelevante og vanskelige at integrere i arbejdet med sagen. For at modvirke denne situation har vi udviklet den videnskabelige basismodel som en ramme, eleverne kan arbejde ud fra i forbindelse med deres projekter", skriver Esben Nedenskov Petersen og Caroline Schaffalitzky de Muckadell.
Foredrag

Teori, metode og videnskabsteori i AT - Begynd her!

Eleven skal arbejde med sagen ved hjælp af fagene. Fagene kommer med al deres viden, med deres særlige terminologi og med et beredskab af teorier og metoder som værktøjer til at belyse sagen og opnå indsigt. Hent inspiration fra fagenes sider med metode.
Innovationsmodel

AT-håndbog med kapitel om innovation fra Egaa Gymnasium

Find inspiration til, hvordan man forbereder lærere og elever på innovation i AT i denne håndbog fra Egaa Gymnasium! Læs også det PowerPoint, som blev brugt på skolens PR-møde: Her er de helt centrale pointer opsummeret.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede moduler

Emneord