5. ledelsesfelt: Strategier og forandringsprocesser på skoleområdet

Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Sammenhæng mellem politisk vision og mål, arbejdet med mål og evaluering på alle niveauer, forandrings- og implementeringsprocesser, inddragelse af fagpersoner samt eksempler fra praksis.

Strategi og ledelse

Mål og planer

Mål og strategi - på skoleområdet

Få, fælles og klare mål samt en tydelig strategi for, hvordan kommunen vil arbejde med virkeliggørelse af reformen, er vigtige skridt på vejen mod at skabe en folkeskole, hvor alle elever lærer mere, uanset deres baggrund og forudsætninger.
Underviser og elever i rundkreds

Sæt få, klare og fælles mål

For mange mål på samme tid medvirker ofte til en stor spredning af indsatser og aktiviteter på flere områder. Det kan gøre det svært at se en tydelig effekt af de igangsatte indsatser og aktiviteter – og kan medføre, at både ledelse og medarbejdere kan miste fokus, ejerskab og opbakning til en forandrings- og udviklingsproces.

Værktøjer og eksempler fra praksis

Værkhøj

Gode råd når praksis skal ændres

Det kan være svært at gennemføre og planlægge en forandringsproces. En erfaringsopsamling fra tyve kommuner, der har samarbejdet med Undervisningsministeriets læringskonsulenter, giver gode råd til, hvordan en skole kan indlede en frugtbar forandringsproces i praksis.
Lærere og børn

Ledelse af forandringer smitter af på børnene

Al forskning og erfaring siger, at god ledelse er afgørende, når der skal skabes udvikling og forankring af ny adfærd i organisationer. Og folkeskolereformen har gjort ledelsesopgaven endnu mere central – effekten kan aflæses på børnenes læring og trivsel.
Ny praksis i folkeskolen
© Kommunernes Landsforening

Ny praksis i folkeskolen

Børne- og kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL har taget initiativ til at udarbejde et inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger.
Forside publikation: Læring i en varieret skoledag
© KL

Læring i en varieret skoledag

Ny praksis i folkeskolen II er det andet hæfte i en serie om, hvordan og på hvilke måder skoler og kommuner arbejder med at implementere folkeskolereformen.
Person på puslebrik

Implementering - udvikling af praksis

Der findes mange teorier om – og konkrete værktøjer til – implementering. Det vigtigste er, at I som chefer og ledere skaber jer et overblik over centrale ”håndtag”. Samtidig skal I sætte fokus på, hvordan I bedst får involveret alle de fagpersoner, som står i centrum af forandringerne.
Læringsmål for dansk

Milepælsplaner som redskab til projektstyring

Når man har formuleret mål og konkrete indsatser for et projekt, kan milepælsplanen skabe struktur over indsatser og aftaler undervejs. Milepælsplanen sikrer samtidig, at man styrer målrettet mod de mål, man har sat sig.
organisation

Staceys kompleksitetsteori

Ifølge Stacey’s kompleksitetsteori kan vi ikke forudsige resultatet af organisatoriske ændringer med sikkerhed. Og usikkerheden stiger med projektets størrelse og længde.
Leavitts diamantmodel
© Rand McNally

Leavitt’s diamantmodel

Leavitt's diamantmodel arbejder med fire organisatoriske hovedelementer, som relaterer sig til hinanden. Det er op til blandt andet ledelsen at forudsige og forstå samspillet mellem elementerne. Steen Hildebrandt har lagt ekstra vægt på mennesker og meningsfuldhed i sin videreudvikling af modellen.
Underviser gestikulerer i samtalesituation

Kotters ottetrinsproces

Kotters ottetrinsproces illustrerer otte hyppigt forekommende og fundamentale fejl i organisatorisk forandringsarbejde. Kotter giver et bud på, hvordan fejlene kan undgås, når man vil skabe store forandringer.