Antibiotika

Her trænes eleverne i at anvende naturfaglig viden til at argumentere for og formulere påstande omkring anvendelse af antibiotika.
Billede af forskellige piller

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering. 

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

 • Eleverne kan debattere om fordele og ulemper ved forskellige anvendelse af antibiotika
 • Eleverne kan skelne mellem fakta og holdninger

Undervisningsaktivitet

Denne aktivitet kan ikke stå alene, men fx anvendes til evaluering af et længere forløb omkring anvendelse af antibiotika i landbruget og sundhedssystemet. Her får eleverne trænet deres mundtlige argumentation, samt bliver bedre til at skelne imellem fakta og holdninger. Samtidig får de anvendt den faglige viden, de har opnået i det før liggende forløb, så denne viden bliver konsolideret.

Hvad gør læreren?

Læreren præsenterer eleverne for læringsmålet. Læreren inddeler eleverne i tre grupper: patienter, læger, landmænd. Det forklares, at hver gruppe skal forberede et 5 minutters fagligt oplæg om anvendelsen af antibiotika, samt efterfølgende debat. Oplægget skal bære tydeligt præg af den faggruppe, de repræsenterer.

Oplægget skal bl.a. indeholde oplysninger om:

 • omfanget af antibiotikaforbrug
 • virkemåder
 • forhold mellem forebyggelse og behandling
 • bakterieinfektioner
 • MRSA-bakterier
 • resistensproblematik 

Læreren er behjælpelig med at strukturere arbejdet i de forholdsvist store grupper, så alle får en opgave at gå i gang med.

Hvad gør eleverne

Eleverne forbereder deres oplæg ved først at lave en brainstorm over, hvad de tror, den udvalgte faggruppe har af meninger, både de der er baseret på fakta, og de der er baseret på holdninger.

Det undersøges nærmere vha. af Internettet, hvordan den enkelte faggruppe forholder sig til anvendelse af antibiotika. De relevante interesseorganisationer til denne undersøgelse kunne fx være ”Patientforeningen”, ”Sundhedsstyrelsen”, ”Landbrug og Fødevarer”, ”Landsforeningen af Danske Svineproducenter” og ”Økologisk landsforening”.

Eleverne fordeler arbejdet med at finde de relevante oplysninger mellem gruppens medlemmer.

Hvad gør læreren?

Læreren opfordrer grupperne til undervejs eller i slutningen af deres arbejde til at finde på kritiske spørgsmål til de andre grupper. Det kan være en fordel at sætte et minimum antal spørgsmål på fx 3 stk. til hver faggruppe. 

Hvad gør eleverne

Eleverne finder på kritiske spørgsmål til de andre faggrupper.

Hvad gør læreren?

Læreren styrer rækkefølgen af oplæggende og den efterfølgende debat.

Hver gruppe har 5 minutters taletid, derefter åbnes der for debat og spørgsmål. Læreren er ordstyrer for debatten. Det er stadig vigtigt, at grupperne holder fokus på deres egen faggruppe og dens interesser.

Hvad gør eleverne

Eleverne udvælger en ”talsmand” for gruppen som skal holde det 5 minutters oplæg.

Resten af gruppen skal have fokus på de andre gruppers oplæg og finde eksempler på, hvor der bliver anvendt fakta, og hvor det er holdninger. Samtidig skal de være klar til modspørgsmål i den efterfølgende debat.

Hvad gør læreren?

Læreren afrunder debatten og opfordrer eleverne til hver især at fortælle, om der er noget, de er blevet klogere på eller evt. har ændret holdning til.

Hvad gør eleverne

Eleverne fortæller, hvor de er blevet klogere eller har ændret holdning i forhold til før debatten.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

 • Eleverne kan debattere om fordele og ulemper ved forskellige anvendelse af antibiotika

Tegn på læring

 1. Eleven finder fordele og ulemper ved anvendelse af antibiotika
 2. Eleven anvender sin viden om antibiotika til at finde argumenter for og imod
 3. Eleven er i stand til at drage paralleller mellem de enkelte argumenter

Omsatte læringsmål

 • Eleverne kan skelne mellem fakta og holdninger

Tegn på læring

 1. Eleven giver eksempler på holdninger og fakta
 2. Eleven anvender både holdninger og fakta
 3. Eleven argumenter for holdninger gennem anvendelse af fakta

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Aktiviteten er en evaluering i sig selv, men man kan evt. få hver elev til at nedskrive tre dilemmaer/problematikker omkring anvendelsen af antibiotika. På den måde kan læreren bedre vurdere, om den enkelte elev har nået læringsmålene. Samtidig er det en god træning for eleven at kunne se en sag fra flere vinkler. Denne kompetence er gavnlig, når de skal finde problemstillinger til fx fællesfaglige forløb.

Forenklede Fælles Mål

Biologi
7. - 9. klasse
Perspektivering (obligatorisk)
Celler, Mikrobiologi og bioteknologi (obligatorisk område)
Fase 3
Eleven kan forklare mulige fordele og risici ved anvendelse af bioteknologi (vejledende mål)
Eleven har viden om interessemodsætninger i relation til bioteknologi (vejledende mål)
Kommunikation (obligatorisk)
Argumentation (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation (vejledende mål)
Eleven har viden om kvalitetskriterier for forskellige typer af argumenter i naturfaglig sammenhæng (vejledende mål)