App til undersøgelse af vandkvalitet i søer.

Et rigtigt godt elektronisk værktøj som kan understøtte elevernes egne undersøgelser af dyrelivet i vandløbet eller i søen/vandhullet, og som samtidig opfordrer eleverne til at tænke i udviklings og løsningsforslag i forhold til vandløbets eller søens/vandhullets fremtid.

Anvendelse af app'en

Det er vigtigt, at eleverne kommer ud og undersøge naturen på mange forskellige måder, og et af de forhold, som er rimeligt lette at gå til er undersøgelse af ferskvandsdyr i vandløbet eller vandhullet/søen. Her er det vigtigt at understrege, at man eksempelvis ikke behøver at have en stor og flot sø, når disse vandundersøgelser skal laves. En lille branddam, en skov- eller marksø er også rigtigt gode til at undersøge, hvilke fersvandsdyr der lever der. Det kan ofte være meget lærerigt, da eleverne ofte ikke tror, der kan være liv disse steder for så at opdage, at der faktisk lever mange forskellige dyr i vandet, som alle har en betydning for lokalitetens økosystem.

Denne app, som findes til Ipad, er et rigtigt godt som værktøj til at supplere disse undersøgelser. Der findes også en udgave til Smartphone med Android. Der findes to udgaver, en der hedder: ”Dyr i vand”, som bruges til undersøgelse af vandkvaliteten i rindende vand og ”Dyr i sø”, som bruges til undersøgelse af vandkvaliteten i søer. Den første koster et mindre beløb (49kr), mens den sidste er gratis.

Applikationen bruger en undersøgelsesmetode baseret på makroindex-metoden. De fundne dyr kan ved intastning indikere, hvordan vandkvaliteten er. Resultatet er ikke helt så nøjagtigt for søer/vandhuller som for rindende vand, men det kan give eleverne en ide om, at dyrene har forskellige livsbetingelser, og at søens/vandløbets tilstand også kan synliggøres ved dyrelivet.

Der er en fin vejledning til de metoder, der er bedst til at foretage denne type undersøgelse. 

Før besøget ved vandhullet

Inden man tager eleverne med til vandhullet/søen, vil det være en fordel at snakke med om, hvad man kan forvente at finde. Eleverne kan lave nogle hypoteser over, hvilken type af økologisk kvalitet de forventer af søen. App'en skal selvfølgelig også præsenteres for eleverne inden turen, så de kender funktionerne i den.

Undersøgelse ved søen

Når eleverne gå i gang, skal de selvfølgelig først finde de smådyr, som lever i søen, men når de først har set et dyr, kan applikationen hjælpe med at bestemme, hvilket dyr der kan være tale om. Det gøres ved flotte illustrationer af de mange forskellige makrodyr, man kan finde i vandet. Når eleverne  har fundet et dyr, de mener ligner et på billedet på skærmen, kan de trykke på skærmen og få meget mere at vide om dyret. Det er f.eks. detaljer om størrelse, farve mm., men også oplysninger om levevilkår som føde, levested i vandet, formering samt deres tolerancetærskel for vandets økologiske kvalitet.

Hver gang eleverne finder et eksemplar af dyret, skal de virtuelt tilføje det til ”bakken” i applikationen. Dette gøres ved at trække billedet af dyret ned i ”bakken”. Hver gang, de finder et eksemplar af dyret, skal dette gøres, også selvom det samme dyr allerede er lagt i "bakken", da antallet af de forskellige slags dyr også viser noget om vandets kvalitet.

Til sidst kan applikationen lave en samlet vurdering af søens vandkvalitet, ud fra de observationer og fangster eleverne har gjort. De kan tilføje billeder af søen, og de bliver opfordret til selv at skrive noget om søens tilstand, på hvilken måde den evt. kan forbedres, og hvordan søens mulige fremtid ser ud.

Undersøgelsen af vandhullet/søen bør også følges op af andre undersøgelser, som f.eks. sigtedybde, O2-indhold og vandplanter i og ved søen. Den samlede mængde undersøgelser, eleverne laver, kan tilsidst samles i en rapport om søens økologiske tilstand, og de kan i denne også komme med forslag til naturpleje/naturgenopretning.