Arbejdskendskab valgfag - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for valgfaget arbejdskendskab. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.

Fagformål

Eleverne skal i faget arbejdskendskab opnå kompetencer til at kunne vurdere karriereveje og – muligheder.

Stk. 2. Eleven skal gennem konkrete oplevelser og fordybelse tilegne sig alsidig viden om arbejdsmarkedet og arbejdslivet.

Stk. 3. Faget skal give eleverne viden om betingelserne på et foranderligt arbejdsmarked og i et foranderligt arbejdsliv.

Introduktion

Faget arbejdskendskab som valgfag er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne kan efter eget ønske vælge valgfaget på flere årgange, hvorved undervisningen skal tilrettelægges således, at den enkelte elev udfordres i et passende omfang. Såfremt valgfaget læses på 9. klassetrin, skal faget indgå i den obligatoriske projektopgave.

Formålet med undervisningen i arbejdskendskab er, at den enkelte elev gennem konkrete oplevelser og fordybelse får mulighed for at tilegne sig erfaringer og viden til forståelse af arbejdslivet og de kvalifikationer, som er nødvendige for at begå sig på arbejdsmarkedet.

Valgfaget arbejdskendskab er kendetegnet ved, at undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning og konkrete oplevelser i og med det lokale arbejdsmarked.

I sin helhed kan undervisningen i arbejdskendskab have én til flere lokale virksomheder som sit omdrejningspunkt. Besøg fra og på virksomhederne vil bidrage til, at eleverne får et konkret kendskab til og viden om aktuelle og relevante forhold, som de kan relatere til egne karrieremuligheder.

Hvis arbejdskendskab tilrettelægges som et flerårigt valgfag, er det vigtigt, at undervisningen koordineres med forløbene i emnet uddannelse og job. Der kan fx planlægges et forløb, hvor eleverne arbejder med muligheder og forudsætninger for at starte egen virksomhed og vurderer deres erfaringer hermed i et uddannelses- og jobperspektiv.

Kompetenceområderne i arbejdskendskab har mange paralleller til kompetenceområderne i emnet uddannelse og job. Valgfaget skal betragtes som en overbygning på de færdigheds- og vidensmål, som den enkelte elev har opnået gennem undervisningen i uddannelse og job. Arbejdskendskab har et særligt fokus på læring om arbejdsmarked, brancher, arbejdsliv og karriere i et lokalt, nationalt og internationalt perspektiv.

Valgfaget arbejdskendskab vil med fordel kunne anvendes som en del af de særlige undervisningsforløb, som grundskolen skal tilrettelægge for de elever, som ikke er uddannelsesparate. Skolens mulighed for at tilbyde eleverne at komme i erhvervspraktik i virksomheder kan kombineres med undervisningen i arbejdskendskab.

Undervisningen i arbejdskendskab tilrettelægges i et tæt samarbejde med Ungdommens uddannelsesvejledning.

I arbejdskendskab arbejdes der med to kompetenceområder:

Virksomhed og arbejdsmarked. 

Job og karriere.

Undervisningen skal tilrettelægges således, at eleverne kan vurdere sammenhængen mellem de forhold, som er karakteristiske for arbejdsmarkedet og virksomhederne og de vilkår og muligheder, som det giver for job og karriere. 

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kompetenceområderne. Læseplanen beskriver undervisningens progression i fagets trinforløb og danner grundlag for en helhedsorienteret undervisning.

Det er væsentligt, at der i det enkelte undervisningsforløb arbejdes med flere færdigheds- og vidensmål på tværs af kompetenceområderne. Det skal endvidere tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges, så den vekselvirker mellem den enkeltfaglige fordybelse og det tværfaglige arbejde.

Undervisningen skal tilrettelægges, så den imødekommer målsætningerne om en længere og mere varieret skoledag, jf. lov nr. 1640, heriblandt varieret og anvendelsesorienteret undervisning, bevægelse, åben skole og understøttende undervisning.

Læs mere i vejledningen for faget arbejdskendskab under relaterede moduler.