Børn i udsatte positioner

Gode pædagogiske læringsmiljøer har særligt stor betydning for børn i udsatte positioner. Det pædagogiske personale har et ansvar for at støtte børn med forskellige udfordringer og sikre, at alle deltager i fællesskabet.
Børn i udsatte positioner
© Jonathan Weiss/Unsplash

Hvem er børn i udsatte positioner?

Børn i udsatte positioner er en sammensat gruppe. Det kan være børn fra familier med en svag socioøkonomisk baggrund, børn med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse eller børn, der i bestemte situationer befinder sig uden for fællesskabet. At være i en udsat position er dynamisk og kontekstbestemt.

Det er en vigtig opgave for det pædagogiske personale at have øje for børn, som er i risiko for at stå uden for fællesskabet. Kvaliteten i samspillet mellem netop disse børn og det pædagogiske personale har stor betydning.

Gode pædagogiske læringsmiljøer

At understøtte læring hos børn i udsatte positioner handler som udgangspunkt ikke om at trække et enkelt barn ud af det almene børnefællesskab for at lave en særlig aktivitet. Det handler derimod om at møde barnet med passende udfordringer og positive forventninger i gode pædagogiske læringsmiljøer og i børnefællesskabet.

Der skal derfor være fokus på inkluderende fællesskaber og pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter læringen hos alle børn – også dem, der har behov for ekstra støtte.

Børn i udsatte positioner skal opleve sig som en betydningsfuld del af fællesskabet, ligesom deres forældre er tilsvarende betydningsfulde i forældrefællesskabet.

Målrettede indsatser

Det kan være en fordel indimellem at give et barn, der befinder sig i en udsat position, plads og rum til at være i en mindre gruppe. Her kan den voksne i højere grad arbejde målrettet med barnets særlige udfordringer; sociale, motoriske, sproglige osv.

Dette kræver stor opmærksomhed på alle børns trivsel, læring, dannelse og udvikling gennem tilrettelæggelse af gode læringsmiljøer og evaluering af det pædagogiske arbejde.

Ministeriets udgivelser

Barn på legepladsen
© Rambøll Management Consulting

Styrket fokus på børns læring

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring blev igangsat i 2017 af Undervisningsministeriet i samarbejde med Børne- og Socialministeriet. På denne side kan I bl.a. finde de inspirationsmaterialer og redskaber, der blev udviklet på baggrund af projektet.
Målrettede sociale indsatser i dagtilbud
© VIVE

Målrettede sociale indsatser i dagtilbud

Særligt børn i udsatte positioner har stor gavn af at gå i dagtilbud af høj kvalitet. Tiltag på et tidligt tidspunkt kan understøtte en positiv udvikling for børnene. I denne rapport kan I finde 13 eksempler på lovende praksis mellem dagtilbud og sundhedspleje, forældre, socialrådgivere eller frivillige aktører.
Guide til tidlig opsporing
© Socialstyrelsen

Model for tidlig opsporing

Opsporing af børn i udsatte positioner har afgørende betydning i det tidligt forebyggende arbejde. Her kan I læse om Opsporingsmodellen, som er udviklet for at opkvalificere den tidlige opsporing og indsats over for børn i udsatte positioner.

Inspiration

Inklusion
© Ard Jongsma/Ejerslykke Vuggestue

Et inkluderende grundsyn i praksis

Hvor Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård tidligere indrettede sig ud fra, hvad der var mest praktisk set ud fra et voksenperspektiv, har de i dag fokus på at skabe inkluderende læringsmiljøer med udgangspunkt i børneperspektiver.
40 veje til bedre trivsel for børn i dagtilbud - metoder fra praksis
© DCUM - Dansk Center for Undervisningsmiljø

40 veje til bedre trivsel for børn i dagtilbud – metoder fra praksis

Ifølge dagtilbudsloven skal dagtilbud fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer. I denne metodehåndbog kan I læse eksempler på metoder, der kan få fællesskaberne, de fysiske rammer og andet, der fremmer trivselsarbejdet, til at lykkes.
Film

Tværfagligt samarbejde

Børn i udsatte positioner er en fælles opgave, hvor flere fagligheder skal samarbejde for at sikre en rettidig indsats. Denne film henvender sig bl.a. til pædagogiske ledere og viser eksempler på tværfagligt samarbejde, der fungerer.

Viden og forskning

Forside Værd at vide om underretninger
© FOA

Værd at vide om underretninger

Som ansatte i dagtilbud har I skærpet underretningspligt. Det betyder, at I hver især har en personlig forpligtelse til at handle på bekymring og tegn på mistrivsel hos børn. Denne guide er en håndsrækning til jer, der skal underrette.
Vidensportalen
© Socialstyrelsen

Vidensportalen på det sociale område

Vidensportalens målgruppe på dagtilbudsområdet er de fagpersoner, som træffer beslutninger om, tilrettelægger og arbejder med indsatser for børn i udsatte positioner.
Fri for mobberi vuggestuen
© Fri for Mobberi

Fri for Mobberi

Når I støtter børn i tolerante og positive børnefællesskaber, skaber I det bedste grundlag for at undgå mobning og social eksklusion. Som pædagogisk personale spiller I en afgørende rolle som guides og rollemodeller i forhold til børnenes sociale liv.

Emneord