Børnehaveklassen – Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for børnehaveklassen. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.

Download Fælles Mål og læseplan nedenfor

Opmærksomhedspunkter

Opmærksomhedspunkter er en beskrivelse af det forventede beherskelsesniveau af grundlæggende færdigheder, udvalgte mål, som er en forudsætning for, at eleverne kan få tilstrækkeligt udbytte af de efterfølgende klassetrin og alle fag.

Læreren skal være særligt opmærksom på, om eleverne opnår grundlæggende viden og færdigheder. Opmærksomhedspunkterne skal danne et naturligt grundlag for den løbende dialog mellem lærer og skoleledelse om, hvordan skolens samlede beredskab kan støtte op om elevernes læring fremadrettet med henblik på, at eleverne opnår grundlæggende viden og færdigheder.

Læs mere om opmærksomhedspunkter i vejledning for børnehaveklassen.

Fagformål

Eleverne skal i børnehaveklassen have lagt fundamentet for deres alsidige udvikling ved at give den enkelte elev udfordringer, der udvikler elevens nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære mere og gør eleven fortrolig med skolen. Eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder, som undervisningen i skolens grundlæggende fag kan bygge videre på.

Stk. 2. Børnehaveklassens pædagogiske profil skal skabe sammenhæng både mellem elevernes overgang fra hjem og dagtilbud til skolen og mellem børnehaveklassen og de efterfølgende klassetrin og skolefritidsordning/fritidshjem. Leg skal udgøre et centralt element i undervisningen med vægt på legens egenværdi og læring gennem leg og legelignende aktiviteter. Børnehaveklassen skal tage udgangspunkt i og videreudvikle færdigheder, viden og erfaringer, som eleverne har tilegnet sig i familie og dagtilbud og fritid.

Stk. 3. Eleverne skal i børnehaveklassen udvikle lyst og engagement til og motivation for at beskæftige sig med skolens indhold, sociale fællesskab og særlige arbejdsformer og herved bidrage til grundlaget for elevernes videre skolegang.

Introduktion

Børnehaveklassen er obligatorisk.

I børnehaveklassen skal undervisningen tilrettelægges og udføres således, at eleven opnår kompetencer inden for sprog, matematisk opmærksomhed, naturfaglige fænomener, kreative og musiske udtryksformer, krop og bevægelse samt engagement og fællesskab.

Kompetenceområderne dækker såvel faglige kompetencer som sociale og personlige kompetencer således, at undervisningen i børnehaveklassen bygger bro mellem dagtilbuddets læreplanstemaer og videre til kompetenceområder i skolens fag.

De seks kompetenceområder skal ses som seks dele af en større helhed og ikke som seks isolerede kompetenceområder. Undervisningen skal derfor være kendetegnet ved, at kompetenceområderne overlapper og supplerer hinanden og især sprog samt engagement og fællesskab skal være centrale områder i hele undervisningens opbygning.

Der er for alle kompetenceområder i børnehaveklassen et særligt fokus på en legende tilgang til de faglige aktiviteter. Da leg skal udgøre et centralt element i børnehaveklassens aktiviteter skal undervisningen i faglige aktiviteter tage udgangspunkt i funktionelle sammenhænge og ikke udgøre et løsrevet træningselement i formelle færdigheder.

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kompetenceområderne og under hensyntagen til de tværgående temaer. Endvidere medtænkes den obligatoriske sprogvurdering især med henblik på at undervisningsdifferentiere.

Læseplanen beskriver undervisningens progression i fagets trinforløb og danner grundlag for en helhedsorienteret undervisning. Det er væsentligt, at der i det enkelte undervisningsforløb arbejdes med flere færdigheds- og vidensmål på tværs af kompetenceområderne. Det skal endvidere tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges, så den vekselvirker mellem den enkeltfaglige fordybelse og det tværfaglige arbejde.

Undervisningen skal tilrettelægges, så den imødekommer målsætningerne om en længere og mere varieret skoledag, jf. lov nr. 1640, heriblandt varieret og anvendelsesorienteret undervisning, bevægelse, åben skole og understøttende undervisning.

Læs mere i vejledning for børnehaveklassen under relaterede moduler.

 

Tværgående emner

Sproglig udvikling

Sproglig udvikling er medtænkt og særligt styrket i kompetenceområdet om sprog. Sprog er styrket med hensyn til fokus på lytteforståelsen, udvikling af ordforråd samt øget fokus på sproglig bevidsthed, herunder regler for sætningsdannelse - ordkendskab og teksters formål og struktur.

Endvidere skal arbejdet med sprog indgå som en dimension i de øvrige kompetenceområder. Eleverne skal udvikle kendskab til kompetenceområdernes særlige sprog - fagsprog, hvilket muliggør, at eleverne kan forstå forskellige grader af præcision. Undervisningen skal sigte mod, at elevernes sprog udvikles så eleverne kan beskrive, navngive og tale om oplevelser, iagttagelser, genstande og fænomener inden for hvert kompetenceområde.

Læs mere om sprog

 

 It og medier

Når eleverne begynder i børnehaveklassen, har eleverne allerede et godt kendskab til digitale medier. Eleverne vil derfor have nemt ved at bruge spil og diverse digitale medier ud fra en erfaringsmæssig praksis. Fokus i børnehaveklassen skal være på en bevidstgørelse af praksiserfaringer og en didaktisk tilgang til at bruge digitale medier samtidig med, at børnenes legende og innovative tilgang til digitale medier skal bibeholdes.

Derfor skal digitale medier både inddrages som værktøjer i undervisningen, hvor der arbejdes med andre færdigheds- og vidensmål, men der skal også være fokus på at give eleverne grundlæggende basale færdigheder i forhold til leg med it og digitale medier.

It- og mediekompetencerne kan udskilles i fire elevpositioner, som i praksis vil have store overlap og sammenfald:

 

Eleven som kritisk undersøger 

Der arbejdes med eleverne som kritiske undersøgere i naturfaglige fænomener.

Eleven som analyserende modtager

Der arbejdes med eleverne som analyserende modtagere i kreative og musiske udtryksformer.

Eleven som målrettet og kreativ producent

Der arbejdes med eleverne som målrettede og kreative producenter i sprog, matematisk opmærksomhed og i kreative og musiske udtryksformer.

Eleven som ansvarlig deltager

Der arbejdes med eleverne som ansvarlige deltagere i krop og bevægelse og i engagement og fællesskab.

 

Innovation og entreprenørskab

Innovation og entreprenørskab i børnehøjde handler meget om nysgerrighed og om at tænke ud af boksen. Dette har eleverne i børnehaveklassen gode forudsætninger for, og undervisningen i børnehaveklassen skal derfor tilrettelægges, således at eleverne kan bibeholde denne nysgerrighed og evnen til at tænke i kreative løsninger. Dette sikres i høj grad ved at lade eleverne eksperimentere med sin viden, og det gælder viden inden for sprog, matematik, natur m.m., hvilket også er beskrevet i mange af færdigheds- og vidensmålene for børnehaveklassen.

Børnehaveklassens seks kompetenceområder tilgodeser de fire dimensioner i udvikling af innovation og entreprenørskab på følgende måde:

Handling og personlig indstilling bliver der arbejdet meget med under kompetenceområdet engagement og fællesskab, hvor især målparret for engagement refererer direkte til handling og personlig indstilling.

Kreativitet og omverdensforståelse bliver der arbejdet med i naturfaglige fænomener. Det konkretiseres i målparrene bæredygtighed, men også i naturnysgerrighed, hvor viden og erfaringer bliver udfordret til at finde nye muligheder og løsninger.

Kreativitet bliver desuden bragt i spil i flere andre sammenhænge, hvor færdigheds- og vidensmålet er formuleret således, at eleverne skal eksperimentere med en opnået viden.

 

Emneord