Bestemmelse af forureningsgraden i et vandløb vha. dyrelivet

Gør økologiundervisningen virkelighedsnær og sansbar ved at tage udgangspunkt i et konkret vandløb.

Omfang

2-3 moduler á 90 minutter.

Formål

- at gennemføre en systematisk kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af dyrelivet i et vandløb.

- at koble viden om dyrenes tilpasninger til iltoptagelse sammen med viden om vandkvalitet.

- at anvende biologiske fagudtryk og viden til besvarelse af en konkret problemstilling om vandkvalitet.

- at vække nysgerrighed overfor naturen hos eleverne/kursisterne.

Forberedelse

Udstyr:

  • Waders 
  • Fangstketsjer eller ‐net
  • Plastbakker
  • Pincetter eller skeer til at håndtere dyrene
  • Syltetøjsglas eller petriskåle til at anbringe dyrene i
  • Bestemmelseslitteratur 
  • Evt. lupper
  • Resultatskemaer, notatpapir og blyant   

Gennemførelse

Eleverne/kursisterne arbejder sammen i par; en på brinken og en ude i vandløbet. Undersøgelsen gennemføres efter følgende instruktion;

Stil dig med ryggen mod strømmen. Sæt ketsjeren foran din fod. Spark op i bunden, så strømmen fører bundmateriale op i ketsjeren. Før ketsjeren op til vandoverfladen. Ryst den i vandoverfladen så sand og mudder vaskes ud og bank indholdet ud i en plastbakke med lidt vand i bunden. Når prøven falder til ro og dyrene begynder at bevæge sig, bestemmes de og resultaterne noteres i skemaet. Dyrene overføres til syltetøjsglas eller petriskåle, når de er bestemt. Prøver indsamles forskellige steder i vandløbet. Træk også ketsjeren gennem grøden (vandplanterne) og gennem den øverste centimeter af bundlaget. Bestem dyrene vha. bestemmelseslitteratur og bestemmelsesnøgler. Bestem gruppetal og vandkvalitet som beskrevet i skemaerne. Fotografer dyrene til rapporten. Dyr skal så vidt muligt udsættes igen på findestedet. 

Efter undersøgelsens afslutning ryddes op så vandløb og omgivelser efterlades intakte.

Opfølgning

Undersøgelsen kan indgå i et tværfagligt forløb i nf. I så fald kan undersøgelsen kombineres med kemiske undersøgelser af vandkvaliteten (fx pH, nitrat, ammonium og fosfat) og målinger af strømhastighed, temperatur og dybde (naturgeografi).

Kreditering

Emneord