Billedkunst - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget billedkunst. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.

 

Download Fælles Mål og læseplan nedenfor

Fagformål

Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative og innovative processer.

Stk. 2. Eleverne skal i arbejdet med plane, rumlige og digitale billeder tilegne sig færdigheder i og viden om kunst, medier og andre visuelle udtryks- og kommunikationsformer som grundlag for at udtrykke sig gennem billeder og andre visuelle former.

Stk. 3. I faget billedkunst skal eleverne som deltagere i og medskabere af kultur og som del af deres kreative udvikling og æstetiske dannelse udvikle deres kundskaber om kunstens og mediekulturens billedformer, som de fremstår i lokale og globale kulturer.

Introduktion

Faget billedkunst er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 5. klasse. Undervisningen er opdelt i to trinforløb: 1.-2. klasse og 3.–5. klasse.

I faget billedkunst skal eleverne lære at producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog som et kommunikations- og udtryksmiddel. Billedkunst er et kunstnerisk-æstetisk fag, hvor eleverne giver visuelt udtryk for oplevelser, holdninger, følelser og fantasier og opnår dermed erkendelse af sig selv og forståelse af omverdenen.

Fælles Mål omfatter tre kompetenceområder: Billedfremstilling, Billedanalyse og Billedkommunikation.

I faget billedkunst dækker ordet billeder over menneskeskabte visuelle forekomster, såsom tegninger, modeller, malerier, fotos, internettet, skulpturer, arkitektur og vores visuelle omgivelser generelt.

Faget billedkunst forbereder eleverne til deltagelse i de visuelle kulturer, der omgiver dem. Elevernes stigende brug af digitale billedmedier aktualiserer behovet for almene kompetencer i at kunne kode og afkode visuelle udtryk. Arbejdet med billedsproget indgår som en del af elevernes personlige og sociale udvikling og har bl.a. stor betydning for deres identitetsdannelse. Der tages udgangspunkt i emner og temaer, der er af betydning for eleverne og samfundet. Der arbejdes med skiftende skildringsformer, der er karakteriseret ved forskellige måder at opleve og udtrykke sig på. I billedkunst vælges forskellige materialer, værktøjer og teknikker i relation til billedets indhold og elevernes forudsætninger og udvikling. Der arbejdes hen imod, at eleverne gennem det praktiske arbejde opnår solide erfaringer med billedsprogets, materialernes og teknikkernes muligheder.

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kompetenceområderne og under hensyntagen til de tværgående temaer. Læseplanen beskriver undervisningens progression i fagets trinforløb og danner grundlag for en helhedsorienteret undervisning.

Det er væsentligt, at der i det enkelte undervisningsforløb arbejdes med flere færdigheds- og vidensmål på tværs af kompetenceområderne. Det skal endvidere tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges, så den vekselvirker mellem den enkeltfaglige fordybelse og det tværfaglige arbejde.

Undervisningen skal tilrettelægges, så den imødekommer målsætningerne om en længere og mere varieret skoledag, jf. lov nr. 1640, heriblandt varieret og anvendelsesorienteret undervisning, bevægelse, åben skole og understøttende undervisning.

Læs mere i vejledningen for faget billedkunst under relaterede moduler.

 

Tværgående emner

Sproglig udvikling

Sproglig udvikling er en central del af elevernes arbejde med billedkunst. Sproglig udvikling har fokus på fire dimensioner af det talte og det skrevne sprog: Samtale, lytte, læse og skrive.

Ordkendskab

Eleverne skal opnå kendskab til faglige begreber inden for billedkunst, som fx collage, lag og kunst. Dette kan bl.a. ske gennem samtale og praktiske billedopgaver. I kompetenceområdet billedanalyse er det centralt i undervisningen, at eleverne skal lære at deltage i en samtale om egne og andres billeder både i henhold til billeders indhold, opbygning og funktion.

Teksters formål og struktur

Billedsproget er en sproglig udtryksform i lighed med tale og skriftsprog, og billeder understøtter og understøttes af tale og skriftsprog i det multimodale udtryk, som præger de tekster, eleverne præsenteres for i og udenfor skolen. Eleverne skal begynde at kunne se forskelle og ligheder imellem ord og billeders måde at formidle et budskab på, ligesom de skal udvikle forståelse for et bredt tekstbegreb.

Arbejdet med billedsprog gennemsyrer fagets kompetenceområder, ligesom eleverne i stigende grad udvikler deres skriftlighed i relation til billedprocesserne. Dette kan eksempelvis være i form af skitser og portfolio.

 It og medier

It og medier er en stor ressource for billedkunstundervisningen og anvendes metodisk i forbindelse med mange sider af faget.

It- og mediekompetencerne kan udskilles i fire elevpositioner, som i praksis vil have store overlap og sammenfald. I billedkunst arbejdes med alle fire elevpositioner.

 

Eleven som kritisk undersøger

Eleverne skal tilegne sig viden om fremstillingsteknikker og herigennem opnå færdigheder i at skelne mellem forskellige billedkategorier- og genrer. Dette gør sig gældende i forhold til analoge billeder og digitale billeder, som eleverne kan møde på internettet. I forbindelse med især de indledende og undersøgende faser i planlægningen af et projekt kan eleverne anvende internettet til at indsamle og udvælge information.

Eleven som analyserende modtager

Gennem analyse af egne og andres visuelle udtryk kan eleverne tilegne sig viden om billedgenrer og virkemidler. Tilbagevendende analyse af egne billedproduktioner kan styrke en målrettet progression i den samlede billedkommunikation. Analyse af andres billeder kan i denne proces bidrage til at perspektivere nye muligheder i egne billeder.

Eleven som målrettet og kreativ producent

I billedkunst skal eleverne fremstille digitale billeder som en del af kompetenceområdet billedfremstilling, og de skal arbejde med at skabe en udstilling i et digitalt miljø som en del af kompetenceområdet billedkommunikation. Eleverne skal benytte digitalt optageudstyr til produktionen, og materialet herfra indgår alene eller sammen med andre digitale billeder i den færdige produktion.

Eleven som ansvarlig deltager

Under produktionen kan eleverne samarbejde ved brug af kollaborative værktøjer som eksempelvis wikier. I forbindelse med publicering eller udstillinger kan eleverne udgive deres billeder på sociale medier, hvor kommentarfunktioner, chatkanaler og vurderingstilkendegivelser kan skabe kommunikation og videreudvikling af det færdige produkt. Det er centralt, at eleverne arbejder med sociale medier på baggrund af samtaler omkring etiske retningslinjer for eksempelvis gensidig sparring og vurderingstilkendegivelser.  

 

 Innovation og entreprenørskab

Innovation og entreprenørskab er en forudsætning for at kunne gennemføre en billedproduktion i alle dens faser.

Innovation og entreprenørskab kan udskilles i fire komplementære og indbyrdes afhængige dimensioner: Handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling.

Undervisningen i billedkunst har fokus på elevernes arbejde med at tænke kreativt og handle innovativt på baggrund af egne ideer. Billedkunst er bygget op omkring en række fremstillingsforløb med et klart fokus på procesforløb, hvor en idé bliver realiseret fra tanke til virkelighed. Eleverne skal arbejde med at udvikle mange ideer, som løbende skal prioriteres og realiseres.

Gennem det kontinuerlige arbejde med visuelle udtryk opnår eleverne tillid til egne såvel verbale som visuelle kommunikationsevner. Dette kan eksempelvis være i arbejdet med mindre projekter henvendt til andre mennesker i og uden for skolen. Ved eksempelvis at udstille egne billeder uden for skolen arbejder eleverne med en begyndende omverdensforståelse.

Arbejdet med visuelle udtryk giver mange muligheder for at involvere skolen, forældre og lokalmiljøet. Eleverne skal opnå visuelle handlekompetencer ved at opleve, hvorledes deres billedarbejde gennem planlægning, udførelse og evaluering kan komme andre mennesker til nytte. Ved at henvende sig til andre mennesker med deres billedarbejde får eleverne udfordringer, som fremmer deres evner til at finde kreative problemløsninger. En af udfordringerne er at sætte sig ind i modtagerens behov, hvad enten der er tale om en udsmykning eller fremstilling af visuel skiltning. Dette kræver ofte, at eleverne skal forstå forskellige kulturelle sædvaner og koder. I arbejdet med billedkommunikation skal eleverne inddrage og udvikle deres omverdensforståelse ved bl.a. at vurdere egne visuelle udtryks bæredygtighed og relevans.