Biologisk argumentation

Eleverne diskuterer og underbygger påstande med biologiske argumenter.
elever diskuterer

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering. Aktiviteten kan med fordel anvendes som led i et egentligt forløb.

I denne aktivitet er det vigtigt, at eleverne arbejder på grundlag af et forløb, de har været igennem. Denne aktivitet kan evt. bruges som afslutning på et forløb, hvor aktiviteten samtidig med at evaluere på elevernes læring, også træner dem i at kommunikere og argumentere om biologifaglige emner.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

 • Eleverne kan formulere påstande, som er underbygget med biologiske argumenter
 • Eleverne kan skelne mellem fakta og holdninger

Undervisningsaktivitet

Eleverne diskuterer en naturfaglig problemstilling med biologisk indhold og skelner mellem fakta- og holdningsargumenter. Eleverne skal tilegne sig færdigheder til at formulere argumenter, som kan understøtte påstande og kunne modbevise andre elevers påstande.

Eleverne får træning i at kunne skelne mellem fakta og holdning samt at kunne argumentere for og imod disse herunder også at  kunne forholde sig til mediers information. Aktiviteten kan tage udgangspunkt i en aktuel naturfaglig problemstilling med biologisk indhold, som klassen har arbejdet med, og som optager eleverne.

Hvad gør læreren?

Læreren fremlægger en aktuel problemstilling og lader eleverne komme med argumenter for eller imod. Samtidig lægges der op til, at eleverne skal give eksempler på, hvad der er holdninger, og hvad der er fakta.

Hvad gør eleverne

Eleverne argumenterer for og imod et af læreren fremsagt påstand/problemstilling.

Eleverne finder eksempler på fakta- og holdningsargumenter

Hvad gør læreren?

Læreren inddeler eleverne i grupper af tre elever. Læreren formulerer og nedskriver to eller tre påstande til at forklare et fænomen eksempelvis om arvelighed:

 1. En tillært egenskab kan arves af afkommet.
 2. Et barn kan arve en egenskab, som moderen ved gensplejsning har fået tilført en kropscelle.
 3. Det er kun arvelige egenskaber i kønsceller, som kan videreføres til afkommet.

Eller om bakterier, antibiotika og resistens:

 1. Alle bakterieinfektioner kan altid bekæmpes med antibiotika.
 2. Bakterier kan blive resistente overfor antibiotika.
 3. Mennesker kan blive resistente over for antibiotika.

Der skal inden afsættes et bestemt tidsrum til opgaven. Sørg også for at alle elever prøver alle roller.

Læreren fungerer i elevernes diskussioner vejledende.

Hvad gør eleverne

Eleverne læser de udleverede påstande.

Den ene elev skal nu med faglige begreber gøre rede over for de to andre elever om, hvilken forklaring vedkommende tror mest på. Den anden elev skal stille uddybende spørgsmål til eleven, mens den tredje elev skal observere og opsummere de argumenter, som eleven brugte til at underbygge sin forklaring (påstand) på fænomenet.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

Eleverne kan formulere påstande, som er underbygget med biologiske argumenter

Tegn på læring

 1. Eleven formulerer påstande med relevant biologisk indhold
 2. Eleven benytter relevante fagudtryk i sin argumentation og i sin formulering af spørgsmål
 3. Eleven anvender sammenligninger og relaterer til andre biologiske emner/områder i sin argumentation

Omsatte læringsmål

Eleverne kan anvende fakta og holdninger hensigtsmæssigt i en debat

Tegn på læring

 1. Eleven identificerer fakta og holdninger i en debat
 2. Eleven gennemfører en debat med anvendelse af både holdninger og fakta
 3. Eleven sammenligner forskelle i holdninger og fakta

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Forenklede Fælles Mål

Biologi
7. - 9. klasse
Kommunikation (obligatorisk)
Argumentation (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag (vejledende mål)
Eleven har viden om påstande og begrundelser (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation (vejledende mål)
Eleven har viden om kvalitetskriterier for forskellige typer af argumenter i naturfaglig sammenhæng (vejledende mål)