Boost en bog

Sæt elevernes læsning på spil i klassen, og lad dem skiftes til at fremlægge en selvlæst roman. Arbejdsark med opgaver til romanens indhold og form, vurdering og perspektivering, samt oplæsning af et udvalgt tekststykke.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

Læringsmål for aktiviteten opstillet på baggrund af Fælles Mål:

  • Eleverne kan beskrive og vurdere synsvinkel og sprog i en fortælling
  • Eleverne kan læse et udvalgt tekststykke højt med passende betoning og tempo

Undervisningsaktivitet

Bog med flyvende bogstaver

Aktiviteten inspirerer til læselyst og træner færdigheder og viden, som læner sig op ad den mundtlige afgangsprøve.

Eleverne skiftes til at fremlægge en selvlæst roman. Det kan fx ske ved, at 2 elever fremlægger i en bestemt undervisningslektion hver uge - således at det samlede forløb kører hen over nogle uger.

Til elevernes forberedelse af fremlæggelserne benyttes arbejdsarket (se Relaterede filer).

Hvad gør læreren?

Læreren laver en oversigt over, hvilke elever der skal fremlægge hvornår.

Læreren udleverer arbejdsarket (se Relaterede filer) til eleverne. Læreren gennemgår arket sammen med eleverne og igangsætter aktiviteteten.

Hvad gør eleverne?

Eleverne vælger en roman, de vil booste i klassen. Ved hjælp af opgaverne på arbejdsarket forbereder eleverne sig på at præsentere bogen for klassen.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

Eleverne kan beskrive og vurdere synsvinkel og sprog i en fortælling

Tegn på læring

Niveau 1

Eleven nævner eksempler på fortællerens synsvinkel og sprog.

Niveau 2

Eleven nævner eksempler på og beskriver fortællerens synsvinkel og sprog.

Niveau 3

Eleven nævner eksempler på og beskriver fortællerens synsvinkel og sprog og vurderer, hvilken virkning synsvinkel og sprog har på læseren.

Omsatte læringsmål

Eleverne kan læse et udvalgt tekststykke højt med passende betoning og tempo

Tegn på læring

Niveau 1

Eleven eksperimenterer med at læse med betoning og tempo.

Niveau 2

Eleven læser med passende betoning og tempo.

Niveau 3

Eleven viser sin personlige tolkning af teksten gennem betoning og tempo.

Evaluering

Når eleven præsenterer den selvvalgte bog, anvendes tegnene på læring til at vurdere præstationen.

Forenklede Fælles Mål

Dansk
7. - 9. klasse
Fortolkning (obligatorisk)
Vurdering (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan vurdere teksters form (vejledende mål)
Eleven har viden om vurderingskriterier vedrørende form (vejledende mål)
Kommunikation (obligatorisk)
Krop og drama (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen (vejledende mål)
Eleven har viden om kropslige og retoriske virkemidler (vejledende mål)

Relaterede filer

Arbejdsark til eleverne