Brug film til at lære om evolution

Brug fiktionsdokumentaren i serien ”I huleboernes verden” til at eksemplificere mange af de faglige aspekter i evolutionsteori.
menneskets evolution

I denne aktivitet bliver serien ”I huleboernes verden” anvendt til at eksemplificere flere af de faglige begreber i evolutionsteorien. Fiktionsdokumentaren er i fire dele á 30 minutters varighed og følger flere grupper af menneskeaber tilbage til de første menneskeaber, som levede i Afrika. Der bliver i filmen sat fokus på abernes levevilkår samt på de faktorer, som var med til at videreudvikle dem til mennesket, som vi kender det i dag.

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering. 

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

  • Eleverne kan med udgangspunkt i serien give eksempler på evolutionære fagbegreber
  • Eleverne kan give eksempler på, hvordan bl.a. miljøforandringer kan have betydning for evolutionen

Undervisningsaktivitet

Denne aktivitet kan ikke stå alene, men skal anvendes i et længere forløb omhandlende evolution. Det vil være oplagt at lægge denne aktivitet som afslutning på et forløb om evolution. Eleverne har inden denne aktivitet bl.a. tilegnet sig viden om de faglige begreber: selektion, variation, isolation, mutation, fødselsoverskud, konkurrence og tilpasning.

Hvad gør læreren?

Læreren finder serien: "I huleboernes verden" på CFU, der skal logges ind med Uni login. Hvert afsnit har en varighed af ca. 30 minutter. Eleverne introduceres til filmen. Der forklares bl.a. hvordan filmen er opbygget:
• en fiktionsdel – tidsrejse tilbage i tiden og aberne spillet af skuespillere
• dokumentardelen – forklaringerne på menneskeabernes levevilkår.

Efter eleverne har set den første del af serien, samles der op på, hvilke evolutionære mekanismer eleverne har set i filmen. Det diskuteres, hvilke af de observerede faktorer, der hører under evolution, og hvilke der ikke gør og hvorfor.

Hvad gør eleverne

Eleverne noterer enkeltvis de eksempler på evolutionære mekanismer, de kan finde i den første del af serien.

Eleverne fortæller i plenum efter første afsnit, hvilke evolutionære mekanismer de har fået øje på.

Hvad gør læreren?

De næste tre afsnit ses på samme måde, hvor der efter hvert afsnit følges op på, hvilke evolutionære mekanismer eleverne har fået øje på.

Hvad gør eleverne

Eleverne ser de enkelte afsnit af serien og noterer undervejs de evolutionære mekanismer, de får øje på.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

  • Eleverne kan med udgangspunkt i serien give eksempler på evolutionære fagbegreber

Tegn på læring

  1. Eleven identificerer enkelte evolutionære begreber i serien
  2. Eleven anvender de evolutionære begreber i sine forklaringer
  3. Eleven perspektiverer sine iagttagelser om de evolutionære begreber til andre områder fx andre dyregruppers evolution

Omsatte læringsmål

  • Eleverne kan give eksempler på, hvordan bl.a. miljøforandringer kan have betydning for evolutionen

Tegn på læring

  1. Eleven identificerer miljøforandringer, som kan have betydning for evolutionen
  2. Eleven beskriver, hvordan miljøforandringerne påvirker evolutionen
  3. Eleven sammenligner miljøforandringerne i serien med andre miljøforandringer, som kan påvirke evolutionen

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Denne aktivitet kan anvendes som en samlet evaluering for et forløb omkring evolution til at erfare, om eleverne har forstået de faglige begreber og kan genkende dem i forskellige sammenhænge. Der vil helt naturligt ligge en evaluering i, at klassen diskuterer de evolutionære mekanismer efter hvert afsnit af filmen. Det kan være en fordel, hvis eleverne sammen i små grupper fortæller hinanden om deres observationer inden den fælles opsamling. På den måde får flere elever muligheden for at komme til orde.

Forenklede Fælles Mål

Biologi
7. - 9. klasse
Undersøgelse (obligatorisk)
Evolution (obligatorisk område)
Fase 3
Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion på miljøforandringer (vejledende mål)
Eleven har viden om miljøforandringers påvirkning af organismers fænotyper og genotyper (vejledende mål)
Perspektivering (obligatorisk)
Evolution (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan diskutere konsekvenser af miljøpåvirkninger og genmanipulation i forhold til evolutionær udvikling (vejledende mål)
Eleven har viden om miljøpåvirkninger og genmanipulations mulige indflydelse på evolution (vejledende mål)