Cellerne livets byggesten

Cellerne er grundlaget for livet, og derfor er det også vigtigt at lære om de forskellige typer af celler samt at forstå cellens funktioner. I denne aktivitet bliver der set nærmere på, hvordan der konkret kan arbejdes med cellerne i undervisningen.
Dyrecelle

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering. 

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

  • Eleverne kan anvende mikroskop til at undersøge dyre- og planteceller
  • Eleverne kan lave modeller af plante- og dyreceller og forklare cellernes primære funktioner.

Undervisningsaktivitet

Aktiviteten bør ikke stå alene, men anvendes i et længere forløb fx som en del af et fællesfagligt forløb eller som indgang til et forløb om fx celledeling og arvelighed.

Aktiviteten har fokus på elevernes modelleringskompetence. Eleverne skal bl.a. stifte bekendtskab med cellerne gennem små teoretiske animationsfilm. De skal selv undersøge celler i mikroskop og tilsidst lave modeller af cellerne med anvendelse af stopmotionfilm. Aktiviteten tager ca. 4 lektioner alt efter, hvor meget eleverne i forvejen ved om at skulle lave stopmotion. Til stopmotion skal eleverne anvende en app på telefonen eller tablet, der ligger flere gratis versioner, som er enkle at anvende.

Når eleverne skal undersøge cellerne i mikroskop anvendes et løg, dækglas, jod-jodkalium samt selvfølgelig et mikroskop.

Arbejdet foregår i små grupper, hvor eleverne selvstændigt undersøger, hvilke typer af celler der findes, hvordan cellerne er opbygget, samt hvilke funktioner de enkelte celler har.

Klassetrin 7.-9.

Hvad gør læreren?

Læreren præsenterer eleverne for aktivitetens læringsmål. Der laves et fælles mindmap over elevernes forhåndsviden om cellerne. Dette laves enten elektronisk, hvor eleverne selv skriver ind, eller hvor læreren skriver det, som eleverne siger. Det er her vigtigt, at der ikke bliver skælnet imellem rigtige og forkerte bud, da det er elevernes forhåndsviden, som er i fokus. Til slut vil eleverne få mulighed for selv at korrigere på deres eventuelle misforståelser.

Hvad gør eleverne

Eleverne giver bud på begreber til mindmappet med udgangspunkt i deres forhåndsvidenviden om cellen.

Hvad gør læreren?

Læreren viser nu animationsfilm fra Biotech academy i viste rækkefølge (se evt. relaterede links). Hver film varer 2-4 minutter

https://vimeo.com/97962360     Prokaryoters opbygning

https://vimeo.com/97972371     Eukaryoters opbygning

https://vimeo.com/98812518     Prokaryoters funktion – Kan evt. udelades. Den har mest fokus på bakterier, så hvis resten af forløbet ikke er målrettet det, kan den falde lidt udenfor.

https://vimeo.com/98928333     Eukaryoters funktion

 

Eleverne får efter hver film mulighed for, at stille spørgsmål til det de ikke forstod. 

Hvad gør eleverne

Eleverne ser filmen, og noterer fagbegreber mm. de ikke forstår.

Eleverne spørger efter hver enkelt film ind til de ting, de ikke forstår.

Hvad gør læreren?

Læreren finder mikroskoper, dækglas, jod-jodkalium samt løg frem.

Eleverne får en gennemgang af, hvordan mikroskopet virker, samt hvordan de skal undersøge celler i løg. Se vejledning under relaterede filer.

Hvis der kun er nogle få mikroskoper til rådighed, kan eleverne i grupper gå i gang med næste opgave, mens andre grupper anvender mikroskopet.

Hvad gør eleverne

Eleverne øver sig i at indstille på mikroskopet, så de kan se løgets celler.

Hvad gør læreren?

Læreren præsenterer eleverne for det materiale, de har til rådighed. Det kan være lærebøger, billeder eller online materiale, samt de animationsfilm de lige har set.

Der skal nu laves stopmotionsfilm (findes som app til smartfone eller tablet), som viser, hvordan cellen er opbygget, samt hvilke funktioner cellens dele har. Her vil der være rig mulighed for at differentiere i, hvor meget der bliver forventet af den enkelte gruppe. Hvis grupperne er inddelt efter fagligt niveau, kan der sættes forskellige krav til, hvor meget eleverne forventes at gå i dybden.

Læreren vejleder i elevernes arbejde med stopmotion filmen.

Hvad gør eleverne

Eleverne går i små grupper (gerne 2 og 2) i gang med at lave en stopmotionfilm om cellernes opbygning. Funktionen af cellens enkelte dele skal også medtages.

Hvad gør læreren?

Læreren faciliterer processen med at få vist elevernes stopmotion film for resten af klassen og giver respons på det, eleverne har lavet.

Hvad gør eleverne

Eleverne viser deres stopmotion film om cellen for resten af klassen.

Klassen giver respons på de film, de ser

Hvad gør læreren?

Læreren finder mindmappet frem, som eleverne lavede i starten af aktiviteten. Mindmappet udfyldes nu (evt. med ny farve) ud fra det eleverne nu ved om cellerne og deres funktioner

Hvad gør eleverne

Eleverne kommer med deres bud på, hvad der skal stå i mindmappet.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

Eleverne kan anvende mikroskop til at undersøge dyre- og planteceller

Tegn på læring

  1. Eleven genkender cellen gennem forudindstillet mikroskop
  2. Eleven indstiller selvstændigt mikroskopet, så cellen kan observeres
  3. Eleven sammenligner cellen i mikroskopet med modeller af celler

Omsatte læringsmål

Eleverne kan lave modeller af plante- og dyreceller og forklare funktionen af udvalgte organeller i cellen.

Tegn på læring

  1. Eleven beskriver plante- og dyrecellen
  2. Eleven forklarer de udvalgte organellers funktioner
  3. Eleven relaterer sin viden om cellernes funktioner til organismens funktioner

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Aktiviteten evalueres det ud fra elevernes stopmotionfilm, om læringsmålene er nået. Samtidig vil det også via mindmappet være synligt, hvilken læring der har fundet sted i aktiviteten, da der er blevet lavet et både før og efter, aktiviteten startede.

Forenklede Fælles Mål

Biologi
7. - 9. klasse
Undersøgelse (obligatorisk)
Celler, mikrobiologi og bioteknologi (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer (vejledende mål)
Eleven har viden om celler og mikroorganismers opbygning (vejledende mål)
Modellering (obligatorisk)
Celler, mikrobiologi og bioteknologi (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan med modeller forklare forskellige cellers bygning, funktion og formering, herunder med digitale programmer (vejledende mål)
Eleven har viden om dyre- og planteceller (vejledende mål)

Relaterede filer

Vejledning til mikroskopering af løg