Dansk som andetsprog basis - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget dansk som andetsprog basis. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.

Fagformål

Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå og anvende talt og skrevet dansk. Undervisningen skal knyttes tæt til skolens øvrige fag.

Stk. 2. Faget dansk som andetsprog skal gøre eleverne bevidste om sprog og sprogtilegnelse med henblik på en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole og samfund samt forberede til videre uddannelse.

Stk. 3. Faget dansk som andetsprog skal styrke elevens følelse af selvværd og fremme deres oplevelse af sprog som kilde til udvikling af personlig identitet.

Introduktion

Faget dansk som andetsprog – basisundervisning er beregnet for elever, som ved optagelsen i folkeskolen ikke har sproglige forudsætninger i dansk for at kunne deltage i den almindelige undervisning i klassen med et meningsgivende udbytte. 

Regler for organisering af folkeskolens basisundervisning i dansk som andetsprog findes i bekendtgørelse nr. 1053 af 29. juni 2016.

Basisundervisningen i dansk som andetsprog skal gives i en af følgende former; i modtagelsesklasser, på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning, eller i udvidede modtagelsesklasser på 8.-10. klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14 år.

Modtagelsesklasser kan have op til 12 elever ved skoleårets begyndelse, medmindre klasserne undervises af to lærere eller andet undervisende personale i fællesskab. Kommunalbestyrelsen kan dog godkende, at der kan være op til 15 elever i en modtagelsesklasse ved skoleårets begyndelse, hvis det vurderes at være pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet. Hvis eleverne har overvejende samme sproglige behov og øvrige forudsætninger, kan kommunalbestyrelsen godkende, at der kan være op til 18 elever i klassen ved skoleårets begyndelse.

Det skal tilstræbes, at elevtallet ikke bliver højere i løbet af skoleåret, end de angivne maksimale elevtal. 

En modtagelsesklasse kan spænde over højst tre klassetrin. Hvis eleverne overvejende har samme sproglige behov og øvrige forudsætninger, kan klassen omfatte op til fem klassetrin. 

Særlige hold med basisundervisning kan omfatte op til syv elever og har ingen begrænsning på aldersforskel mellem eleverne. 

Basisundervisningen i dansk som andetsprog ophører, når eleverne vurderes at kunne deltage i den almindelige undervisning med supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Basisundervisningen ophører dog senest efter to års forløb. Begrænsningen på to år gælder dog ikke for elever, der optages i en udvidet modtagelsesklasse, eller i øvrigt optages i folkeskolen i tilfælde, hvor eleven ikke tidligere har modtaget undervisning i at læse og skrive.

Basisundervisningen gives i børnehaveklassen og i 1. til 10. klasse.

Basisundervisning for elever, der er flyttet til Danmark umiddelbart inden skolestart og senere i skoleforløbet, har et tydeligt fokus på sproget dansk, hvilket kommer til udtryk i fagets fire kompetenceområder: Læsning, skrivning, lytning og tale. Sprogundervisningen i dansk som andetsprog – basisundervisning skal i videst muligt omfang koordineres og integreres med de øvrige fag med henblik på en samtidig indlæring af sprog og fag.

Undervisningen skal indeholde alle fire kompetenceområder, så eleverne bliver så dygtige, som de kan. Eleverne arbejder med sproget i mange forskellige situationer under hensyntagen til elevernes alder og såvel sproglige som faglige forudsætninger for at tilegne sig målsproget dansk.

Eleverne opbygger gennem forløbet strategier i forhold til de fire kompetenceområder, som er af betydning for elevernes sprogtilegnelse.

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kompetenceområderne og under hensyntagen til de tværgående temaer. Læseplanen beskriver undervisningens progression i fagets trinforløb og danner grundlag for en helhedsorienteret undervisning.

Det er væsentligt, at der i det enkelte undervisningsforløb arbejdes med flere færdigheds- og vidensmål på tværs af kompetenceområderne. Det skal endvidere tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges, så den vekselvirker mellem den enkeltfaglige fordybelse og det tværfaglige arbejde.

Læs mere i vejledningen for faget dansk som andetsprog - basisundervisning under relaterede moduler. 

 

Tværgående emner

It og medier 

It og medier er en ressource til basisundervisning. It og medier giver adgang til forskellige sproglige input, som er autentiske og aktuelle.

It- og mediekompetencerne kan udskilles i fire elevpositioner, som i praksis vil have store overlap og sammenfald.

Disse elevpositioner er: Eleven som kritisk undersøger, eleven som analyserende modtager, eleven som målrettet og kreativ producent og eleven som ansvarlig deltager. Der arbejdes i alle kompetenceområder med eleven som producent og eleven som ansvarlig deltager.

Eleverne skal kunne bruge forskellige programmer, der kan støtte og styrke deres kommunikative kompetencer i alle kompetenceområderne læsning, skrivning, lytning og tale. Der er særlig fokus på to af de fire elevpositioner:

 

Eleven som kritisk undersøger

De digitale ordbøger, grammatiske oversigter samt computerens stave- og grammatikkontrol fungerer som digitale hjælpemidler i basisundervisningen. Eleverne skal kunne foretage opslag gerne både på dansk og modersmålet samt vurdere, hvilket ord eller udtryk der passer ind i konteksten.

Eleven som målrettet og kreativ producent

Eleverne skal have kompetencer som målrettede og kreative producenter i digital produktion inden for alle kompetenceområderne. Fx kan de i basisundervisningen lave en digital præsentation af sig selv og de nære omgivelser, som kan præsenteres mundtligt i basisundervisningen.

Læs mere om it og medier i faget dansk som andetsprog - basisundervisning

 

Innovation og entreprenørskab

Innovation og entreprenørskab kan udskilles i fire komplementære og indbyrdes afhængige dimensioner: Handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling.

Sprogundervisning skal motivere eleverne til at udfolde sig, tage chancer og afprøve deres sprog i mange og gerne utraditionelle situationer. Det skal være helt naturligt at begå fejl, og alle skal vide, at det er fejlene, man lærer af. Det drejer sig om at lære at turde handle og eksperimentere som en naturlig del af fagligt arbejde og læring.

I alle kompetenceområderne arbejdes med færdigheds- og vidensområdet strategier. Eleverne skal strategisk kunne variere deres kommunikation mundtligt, skriftligt og digitalt alt efter målgruppe og situation. At være innovativ og entreprenant omfatter i høj grad samarbejde. Vi er som oftest mest innovative gennem mødet med det, der er anderledes.

I alle kompetenceområderne arbejdes der med, at eleverne skal kunne kombinere og omsætte deres faglige viden på nye måder. Ved at give plads til utraditionelle forslag og idéer fra elevernes side skal de opmuntres til at eksperimentere og lege med både sprog og tematikker i undervisningen. Når eleverne får mulighed for at udfolde sig gennem opgaver, der rummer udfordringer til flere sanser, motiveres de til at bruge deres fantasi. Det styrker elevernes divergente tænkning.

Centralt i udviklingen af elevernes innovative og entreprenante kompetencer er at sørge for succesoplevelser. Eleverne skal opnå tro på egen formåen gennem mange succesoplevelser og derigennem tro på, at de både i og uden for skolen er i stand til at løse de sproglige opgaver, de møder i en moderne verden.

Læs mere om innovation og entreprenørskab i faget dansk som andetsprog - basisundervisning

 

Uddannelsesafklaring (10.klasse)

Eleverne skal i 10. klasse arbejde med deres uddannelsesafklaring, herunder forestilling om job og karriere.

Eleverne skal arbejde med afklaring af egne ønsker og muligheder i forhold til uddannelses­ og erhvervsmuligheder inden for fagområdet. Eleverne skal have fokus på udvikling af faglige, sociale og personlige kompetencer. I arbejdet hermed skal der være fokus på, at eleverne får indsigt i de kompetencer, der efterspørges inden for området. 

Eleverne skal opnå viden om de uddannelses­ og erhvervsmuligheder, der er inden for fagområdet, og kunne vurdere uddannelses­ og erhvervsmulighederne. Eleverne skal kunne indsamle viden om området og kunne udforske og diskutere eksempler på faglige, personlige og sociale kompetencer, som kræves inden for fagområdet.