De seks læreplanstemaer

Den pædagogiske læreplan for dagtilbud indeholder seks læreplanstemaer. Et læreplanstema skal altid ses i sammenhæng med det pædagogiske grundlag og de øvrige læreplanstemaer i den pædagogiske læreplan.
De seks læreplanstemaer
© Jelleke Vanooteghem/Unsplash

Helhedsorienteret tilgang

Læreplanstemaerne i den pædagogiske læreplan rummer tilsammen de forskellige kompetenceområder, som alle børn skal møde i dagtilbud. Det er det pædagogiske personale og ledelsens opgave at sørge for, at arbejdet med læreplanstemaerne finder sted i pædagogiske læringsmiljøer, hvor temaerne fungerer sammenhængende.

Opdelingen i de seks læreplanstemaer sikrer fokus på centrale elementer i børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Temaerne viser en bredde i forståelsen af, hvilke områder børn bør gøre sig erfaringer med.

Tværgående perspektiv

I arbejdet med alle seks læreplanstemaer skal dagtilbuddet forholde sig til det pædagogiske grundlag, som det er beskrevet i Dagtilbudsloven, og fokusere på børnesyn, børnefællesskaber m.v. Se figuren.

Derfor er det indbyrdes samspil mellem læreplanstemaerne og de tværgående kompetencer et vigtigt omdrejningspunkt i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

Læreplansblomsten
© Børne- og Socialministeriet

Figuren viser, at hvert læreplanstema er forbundet med de andre læreplanstemaer, og at udgangspunktet for et samlet arbejde med den pædagogiske læreplan er det pædagogiske grundlag.

De seks læreplanstemaer

Alsidig personlig udvikling
© Ben White/Unsplash

Læreplanstemaet Alsidig personlig udvikling

Dette læreplanstema har fokus på, hvordan dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer udvikler barnets erfaringsverden og dets muligheder for deltagelse. Det forudsætter bl.a. engagement, livsduelighed, gåpåmod og deltagelseskompetence.
To børn med en tablet
© Jelleke Vanooteghem/Unsplash

Læreplanstemaet Kommunikation og sprog

Fordi barnets kommunikation og sprog udvikles gennem nære relationer, er det centralt, at det pædagogiske læringsmiljø understøtter barnets kommunikative og sproglige samspil med det pædagogiske personale. Det pædagogiske personale skal være bevidste om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for barnet, og de skal guide barnet til at indgå i fællesskaber med andre børn.
Krop, sanser og bevægelse
© Mike Fox/Unsplash

Læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse

Barnet er i verden gennem kroppen, og når det støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen, lægges fundamentet for fysisk og psykisk trivsel. Det pædagogiske læringsmiljø skal invitere barnet til at få kropslige erfaringer i et miljø, hvor bevægelsesglæde, kreativitet og leg er nøglebegreber, og hvor det pædagogiske personale understøtter det enkelte barn og skaber fleksible, inkluderende læringsmiljøer.
Kultur, æstetik og fællesskab
© Bernard Hermant/Unsplash

Læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab

Kultur er dels en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer barnets sanser og følelser, dels de kulturelle værdier, barnet tilegner sig i hverdagen. I pædagogiske læringsmiljøer med fokus på kultur møder barnet nye sider af sig selv, udtrykker sig på mange forskellige måder og understøttes i at forstå sin omverden.
Natur, udeliv og science
© Kamilla Bryndum

Læreplanstemaet Natur, udeliv og science

Læreplanstemaet handler om, hvordan det pædagogiske læringsmiljø kan understøtte, at barnet eksperimenterer og gør sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Desuden skal det understøtte, at barnet arbejder med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur.
Social udvikling
© Trinity Kubassek/Pexels

Læreplanstemaet Social udvikling

Social udvikling omhandler udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer. Social udvikling foregår i fællesskaber, hvor barnet oplever at høre til, udvikler empati og får erfaringer med selv at øve indflydelse og værdsætte forskellighed.