Den innovative projektopgave

Forslag til hvordan et innovativt projektarbejde kan forløbe. Eleverne fokuserer på at udvikle et produkt, som skal løse et samfundsmæssigt problem.

Formål

Innovation

Forløbet er udarbejdet af Fonden for entreprenørskab.

Formålet med den innovative projektopgave er at dokumentere et reelt problem/behov og løse dette, så der derved skabes værdi.

Målet for den innovative projektopgave er, at eleverne arbejder med deres og samfundets virkelighed i stedet for at reproducere en bestående viden. Ligeledes fokuserer den innovative projektopgave på løsningsforslaget (produktet/leverancen) sammen med et oplæg, der understøtter dette løsningsforslag.

Eksempel på en almindelig problemformulering: I storbyen er mødestederne for de unge indrettet som ungdomsklubber. Hvordan tager de unge fra nærområdet imod tilbuddet? Hvorfor er klubben indrettet som den er, og hvad siger politikerne om de unges muligheder for at mødes? 

I et innovativt projekt kunne man omformulere det sidste spørgsmål:

Hvordan skulle klubben indrettes, så det blev et endnu bedre tilbud til de unge? Produktet kunne så i givet fald gå ud på, at opfinde et tilbud, der var mere attraktivt for de unge – og meget gerne få dette gjort eller søgt tilladelser m.m., få andre engageret i arbejdet.

Omfang

Ca. 5-6 lektioner til forarbejde og derefter 1 uge til selve projektopgaven.

Læringsmål

  • At eleven kan indkredse og formulere en problemstilling, der har rod i den virkelige verden
  • At eleven kan skabe et kreativt produkt, der kan ses som en løsning på en aktuel problemstilling (og derved giver værdi)
  • At eleven kan afgrænse indholdet af projektopgaven i forhold til problemstillingen
  • At eleven kan planlægge og gennemføre præsentation af produkt og problemstilling
  • At eleven kan præsentere produkt og problemstilling på en fagligt overbevisende måde ved fremlæggelsen

1.-3. lektion - Forarbejde

Hvad gør læreren?

Læreren giver eleverne en forforståelse i, hvordan man skriver og arbejder med  problemindkredsning og problemformulering i forhold til deres over- og underemne.

Projektopgaven er en fremlæggelse med et produkt, der understøtter fremlæggelsen. Den innovative projektopgave fokuserer på produktet med et oplæg, der understøtter produktet. Formålet med den innovative projektopgave er at dokumentere et reelt problem/behov i samfundet eller nærmiljøet og løse dette, så der derved skabes værdi.

Værdien i den innovative projektopgave er, at eleverne arbejder med deres og samfundets virkelighed fremfor at reproducere en bestående viden.

Læreren laver en ”problemformuleringsvæg” i klassen.

Hvad gør eleverne?

Eleverne sendes ud i lokalmiljøet for at få øje på reelle problemstillinger, der kan arbejdes med. Kan eleverne finde et behov/problem, som de kan udarbejde en løsning på?

Eleverne øver sig på at skrive problemformuleringer -  så mange som muligt.

I princippet kan eleverne blive på skolen og observere her. Et eksempel på en problemstilling fra skolen kunne lyde: Der smides papir på gulvet, som ingen samler op. Hvordan løser vi dette problem? Et eksempel på en løsningsorienteret problemformulering kunne være: Hvordan undgår vi, at papir og andet affald smides rundt på skolen på trods af, at der står skraldespande flere steder?

Eleverne videndeler deres problemstillinger/deres gode spørgsmål i klassen.

 

4.-6. lektion - Forarbejde

Hvad gør læreren?

Læreren vælger 4 overemner.

Læreren laver væg i klassen, der skal fungere som ressource- og vidensbank. På sigt er væggen fyldt med personer, organisationer og virksomheder, som eleverne kan kontakte i forhold til vidensindsamling.

 

Hvad gør eleverne?

Eleverne brainstormer på underemner for hvert af overemnerne.

I klassen laves en afstemning over, hvilket overemne man ønsker at arbejde videre med. Dette gøres ud fra en fælles samtale om kvaliteten og mangfoldigheden af forslagene på hvert enkelt overemne.

Eleverne researcher i forhold til kontaktmuligheder.

Projektugen

Hvad gør læreren?

Dag 1

Læreren inddeler eleverne i grupper.

Læreren henviser til det tidligere arbejde med innovative, løsningsorienterede problemstillinger.

Læreren godkender gruppernes problemformuleringer.

Læreren faciliterer en styret innovationsproces, hvor eleverne arbejder med at finde på løsningsforslag til deres problemformuleringer.

Dag 2-5

Læreren tilbyder grupperne vejledning. Det kan være hensigtsmæssigt at arbejde med, at eleverne er forpligtet til at modtage vejledning. Det giver læreren mulighed for  indsigt i alle elevers proces og i gruppens samarbejde.

Logbogen kan med fordel udvides til at være en portfolio med plads til både, tekst, fotos, skitser og udklip.

Hvad gør eleverne?

Dag 1

Eleverne vælger i grupperne et underemne, som de alle finder interessant.

Eleverne problem-indkredser og skriver en problemformulering, der rummer mulighed for at skabe løsninger, der kan være til gavn for det valgte mål/målgruppen.

Eleverne gennemgår  i grupper innovationsforløbet med

  • ide-generering/brainstorm
  • ide-udvikling 
  • simpel prototype, som visuelt illustrer en løsning på deres problemstilling
  • pitch – en kort fremlæggelse for en responsgruppe og læreren om gruppens løsningsforslag, leverance og produkt
  • respons på deres idé/løsningsmodel 

Idéstafet: Eleverne idéudvikler på nogle udvalgte idéer, fx 3-4 udvalgte af deres løsningsmodeller. Dette gøres ved at lave en idéstafet, hvor hver ide beskrives kort på én A4-side og dernæst sendes i urets retning til sidemanden, som videreudvikler på idéen. Idéerne roterer altså hele tiden, og hver gang får et nyt gruppemedlem chancen for at udbygge idéen. Der forsættes til alle idéerne er udviklet, minimum 1 gang af hvert gruppemedlem, og gerne mere. Den idé, som fremstår stærkest (er realistisk at gennemføre), udvælges og udføres i praksis.

Dag 2-5

Eleverne arbejder selvstændigt med mulighed for vejledning og tilretning af problemformulering. Undervejs i forløbet kan de evt. fremlægge for en responsgruppe.

Synopse og produkt afleveres. 

Fremlæggelse

Efter projektugen fremlægger eleverne. Fremlæggelserne har produktet som omdrejningspunkt.

Evaluering

Den første evaluering er en gruppevis elev-til-elev evaluering, for at få feedforward på ideer til løsningsforslaget og om, hvorvidt der er sammenhæng mellem problemstilling og løsning.

Undervejs i forløbet fungerer læreren som vejleder for grupperne og giver feedback i forhold til bl.a. problemformulering, kilder/ressourcepersoner, løsningsforslag, formidlingsform m.v.

Der er mulighed for at fremlægge for responsgruppe undervejs; elev-til-elev evaluering

Den endelige evaluering foregår ved fremlæggelsen /præsentationen, hvor lærerne efterfølgende afgiver karakter med begrundelser.

Produceret i samarbejde med

Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise

Målsætningen for Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise er at sikre, at flere elever og studerende på alle uddannelsesniveauer introduceres for og deltager i entreprenørskabsundervisning, herunder at entre­prenørskab bliver en integreret del af vores uddannelsessystem.

ffe-ye.jpg

Del af pakke