Design

Design er et begreb for såvel processen fra ide til færdigt produkt, som det er et begreb for hvilke udtryk det færdige produkt signalerer; hvordan produktet er fremstillet ud fra kravene til form, funktion m.m.

Design er et begreb for såvel processen fra ide til færdigt produkt, som det er  et begreb for hvilke udtryk det færdige produkt signalerer; hvordan produktet er fremstillet ud fra kravene til form, funktion m.m.

Design som proces dækker over fire delområder, som hele tiden er i vekselvirkning med hinanden. Disse fire områder er:

  • ideudvikling
  • ideafprøvning
  • produktrealisering
  • evaluering

Ideudvikling er hvor eleverne kommer med ideer og løsningsmuligheder på den stillede opgave. De anvender en eller flere designmetoder til at generere ideer og foretage en endelig udvælgelse af en brugbar ide. Eleverne lærer at fastholde og udvikle deres ideer i form af skitser, notater, m.m. I ideudviklingen kan eleverne f. eks. tage udgangspunkt i den materielle kultur, der omgiver dem, eller hente inspiration fra andre kulturer via internettet.

Ideafprøvning er hvor eleverne afprøver deres ideer. Det kan være eksperimenter med forskellige materialer, teknikker m.m. i relation til ideen.  Der kan laves modeller i skaleret eller fuld størrelse af ideen for at vurdere om den valgte ide er en mulig løsning på den stillede opgave.

Produktrealisering er udarbejdelsen af det endelige produkt. Her kan der, på trods af de ovenfor beskrevne overvejelser omkring ideudvikling og ideafprøvning, opstå uforudsete udfordringer, der gør at eleven må tilbage til tidligere faser i designprocessen.

Evaluering er den løbende vurdering af ideen i relation til de foretagne afprøvninger. Evaluering vil finde sted på ethvert af de ovenfor nævnte trin, da det er evalueringen, der løbende justerer overvejelserne og de trufne beslutninger. Der er således tale om dynamiske processer.

Ligeledes er det under evalueringen, at ide, proces og produkt kan præsenteres for andre. Dette kan ske gennem udstillinger, præsentationer eller elektronisk.

Arne Jacobsen stol

Design som evaluering  af det færdige produkt. Det vurderes hvorvidt det færdige produkt lever op til hensigten i relation til den stillede opgave og den udviklede ide. Ligeledes kan der evalueres på andres produkter og eleverne kan forholde sig til hvordan produkterne lever op til form og funktion. 

Læs mere i vejledningen for håndværk og design.