Design med lys - byg din egen lampe

Undervisningsforløbet Design med lys - byg din egen lampe sætter fokus på et af arkitekt- og designfagets traditionsrige og betydningsfulde områder: lys.

Introduktion

Med udgangspunkt i en kort introduktion til lysets og lampens historiske
udvikling eksemplificeret ved PH’s arbejde med lys, designes en lampe til et
givent rum vha. udvalgte redskaber og materialer.

Undervisningsforløbet er udarbejdet af Dansk Arkitektur Center i samarbejde
med Arkitektforeningen på foranledning af Kulturministeriet. Forløbet er et
initiativ forankret i Regeringens arkitekturpolitik ’Mennesker i centrum’ udgivet i
februar 2014.

Design med lys-lampe
© Dansk Arkitektur Center / Gitte Mathiasen

Formål

Fælles Mål:

Kompetencemål: Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk

Kompetencemål: Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling

Formålet med forløbet er, at eleven udvikler sin evne til at afprøve idéer for at
finde frem til den endelige form på et planlagt produkt, udvikles samt at eleven
gennem eksperimenter med forskellige materialer øger sit kendskab til
materialers egenskaber og anvendelsesmuligheder.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Planlægning, arbejdsform og materialevalg

Forløbet Design med lys – byg din egen lampe beskæftiger sig med et af
arkitekturens kerneområder, lys.

Forløbets indhold handler dels om materialelære, hvor eleverne udforsker og
afprøver bestemte materialers egenskaber, og dels om at eleverne giver egne
idéer form inden for en given ramme.

Eleverne arbejder med tre forskellige overordnede metoder; rum-
/objektanalyse, skitse og modelfremstilling. Desuden arbejder de med
afprøvning af design og evt. udstilling. Arbejdsformen i forløbet veksler mellem
læreroplæg og individuel opgaveløsning. Analyseopgaverne (Opgave 1 og
Opgave 2) kan evt. udføres som gruppearbejde.

Undervisningen er bygget op omkring en lærervejledning, en PowerPointpræsentation
og en række opgaveark. Gennem PowerPoint-præsentationen
om lysets og lampens udvikling samt opgaver i at analysere lamper og rum,
bliver eleverne klædt på til selv at designe deres egen lampe – først i
skitseform, derefter i fysisk model. Både oplæg og opgaver skal få eleverne til
at reflektere over brugen og valget af den belysning, de møder i deres egen
hverdag.

PowerPointen er tilrettelagt, så den kan danne afsæt for en diskussion i
klassen omkring lys og lamper i arkitekturen med udgangspunkt i en af de
store danske lysarkitekter, Poul Henningsen. Læreren kan benytte
PowerPointens billederne som en øjenåbner, der skal inspirere eleverne til en
snak om arkitektur og lys som virkemiddel. Bagest i PowerPointen er en
række eksempler på brugen af forskellige typer belysning, som kan være med
til at give eleverne en forståelse for brugen af lys i arkitekturen.

Med afsæt i PowerPoint-oplægget får eleverne til opgave først at analysere en
lampe (Opgave 1) og dernæst at analysere et rum udvalgt af læreren (Opgave
2). Eleverne får herigennem en fornemmelse for, hvordan form, funktion og
rum spiller sammen.

Eleverne skal nu selv skitsere deres bud på en lampe til det udvalgte rum
(opgave 3). Der skal skitseres 3 forslag, hvoraf det sidste forslag skal danne
grundlag for at arbejde videre med skitsen som fysisk model.

Den fysiske model af elevernes individuelle lampedesign skabes af hårde og
bløde materialer med forskellige egenskaber og anvendelsesmuligheder:
ståltråd og rispapir. En detaljeret beskrivelse af fremgangsmåden stå
beskrevet i ’Opgave 4 – design en lampe’.

Forløbet kan evt. munde ud i en mini-udstilling – se ’Tips og tricks…’ til
hvordan det nemt kan gøres (se under ’Relaterede filer’).

Overvej, om PowerPoint-præsentationen evt. skal suppleres med yderligere
information om arkitekten og lampedesigneren Poul Henningsen (PH). Et bud
på dette kan være filmen ’PH Lys’, som ligger tilgængelig på Filmcentralen (se
under ’Relaterede links’).

PowerPointen er udviklet med tilhørende noter – yderligere
baggrundsmateriale kan findes under 'Relaterede filer'.
PowerPoint-formatet er valgt, da det giver mulighed for tilføje/udelade hele
eller dele af et slide.

Find PowerPoint-præsentation og opgaveark under ’Relaterede filer’.

Nedenstående materialer og redskaber bruges i forbindelse med
undervisningsforløbet. Disse er valgt ud fra et ønske om at præsentere
eleverne for de forskellige egenskaberne og anvendelsesmulighederne ved
hårde og bløde materialer, samt introducere dem til to af arkitektens vigtige
redskaber: blyanten og skitsen.

Design med lys-billedfrise
© Dansk Arkitektur Center

Materialer

 • Skitsepapir
 • Ståltråd (rustfrit) i forskellige tykkelser
 • Rispapir
 • Tapetklister
 • Vand
 • Malertape
 • Små LED-lamper - fx cykellygte-dioder eller lign.
 • Evt. ledning, fatning, stik og LED-pære, som underviseren efterfølgende kan montere

Redskaber

 • Blyant (blød)
 • Tænger – til at klippe og bøje ståltråd
 • Skål – til tapetklister
 • Pensel
 • Afdækningsplast

Forslag til læringsmål

 • Eleverne kan ved instruktion anvende materialer med forskellige egenskaber
 • Eleverne kan udtrykke og omsætte egne idéer fra skitser til fysiske modeller
 • Eleverne kan udvikle og skitsere stedsspecifikke produktforslag
 • Eleverne kan forklare tankerne bag deres idéer ved en præsentation af egne produkter

Omfang

Forløbet svarer til ca. 6-7 lektioner.

Gennemførelse

Forudsætning for gennemførelse af 1. lektion
Læreren beder eleverne om at medbringe en selvvalgt lampe til 1. lektion,
eller læreren udvælger forskellige lampeeksempler og medbringer dem til 1.
lektion. Fysiske eksemplarer er at foretrække af hensyn til fornemmelsen for
materiale, form og skala. Er dette ikke muligt, er fotos et alternativ.

1. lektion
Læreren introducerer kort til lyskilder og lysdesign vha. PowerPointen ’Lyset
og lampen – udvikling, form og rum’. Fokus er her på lysets og lampens
historiske udvikling set gennem arkitekten Poul Henningsens (PH) arbejde
med lyset. Vægten lægges særligt på PH’s baggrund (hans lysfilosofi) for at
arbejde med lyset, og hans tilgang til det.
Praktisk øvelse: Analysér en lampe (se ’Forudsætning for gennemførelse af 1.
lektion’). Brug ’Opgave1 Analyseark – lampe’ til at løse opgaven.

2. lektion
Læreren udvælger et fysisk rum, som eleverne skal designe en lampe til.
Eleverne analyserer rummet med fokus på funktion, brug og behov. Brug
’Opgave 2 Analyseark – rum’ til at løse opgaven. Herefter tegner eleverne tre
håndskitser med forskellige bud på et nyt lampedesign tilpasset det udvalgte
rum. Erfaringerne fra analysen af det udvalgte rum inddrages. Brug ’Opgave 3
Skitseringsopgaver’ til at løse opgaven. Før den tredje skitse tegnes, får
eleverne udleveret det materiale (ståltråd), som de i lektion 4 skal bruge til at
bygge en fysisk model af deres lampedesign.

3. lektion
Eleverne fortsætter med skitseringsøvelserne fra 2. lektion. Som afslutning på
lektionen præsenterer eleverne deres endelige skitseforslag, som danner
grundlag for det videre arbejde i 4. lektion.

4. lektion
I denne lektion gøres lampedesignet fysisk. Ved brug af bestemte materialer
og redskaber bygger eleverne en 1:1 model af deres lampedesign. Fokus er
her på at teste og udfordre de forskellige byggematerialers egenskaber. Brug
’Opgave 4 Design en lampe’ som opskrift på, hvordan en lampe kan bygges af
ståltråd og rispapir.

5. lektion
Eleverne fortsætter hvor de slap i 4. lektion.

6. lektion
Eleverne færdiggør deres lampedesign, og præsenterer dem afslutningsvis for
hinanden.

Evt. 7. lektion
Læreren monterer fatninger, ledninger og LED-pærer. Lamperne afprøves
efterfølgende sammen med eleverne.
Evt. laves en mini-udstilling med lamperne (se ’Tips og Tricks’).

Tegn på læring

 • Eleven omsætter egen skitse til fysisk model
 • Eleven skitserer et forslag til en stedsspecifik lampe
 • Eleven anvender og kombinerer forskellige materialer med forskellige egenskaber i et fysisk lampedesign
 • Eleven præsenterer mundtligt idéerne bag sit lampedesign

Forslag til evaluering

 • Eleverne sætter ord på deres produktioner. Læreren samtaler med eleverne om deres valg og fravalg i processen.
 • Eleverne forholder sig til deres færdige produkter – form og funktion i forhold til det stedsspecifikke. Læreren udfordrer med spørgsmål om resultatet ved brug af for eksempel andre former og materialer.
 • Eleverne udstiller eventuelt i samarbejde med læreren deres færdige produkter.

Forslag til undervisningsdifferentiering

Under/efter opgave 1: Eleverne kan evt. løse ekstraopgaven som beskrevet på arket ’Opgave 1
Analyse – lampe’. Her udfordres eleverne i at sammenholde egne analyser/erfaringer med efterfølgende research/informationssøgning.

Under/efter opgave 2: Rumanalysen kan overføres til andre rumligheder som fx et byrum eller et
gårdrum, der som oftest også indeholder lyskilder. Udfordr eleverne ved at lade dem analysere et byrum, de har i tankerne. Efterfølgende kan byrummet evt. besøges.

Under/efter opgave 3: Eleverne kan udfordres i deres tegnetekniske kunnen ved at indlægge
benspænd/tegneregler som fx at der skal skyggelægges, at der skal tegne kæmpestort/småt (evt. i bestemt målestoksforhold), at der kun må bruges ét tegneredskab og lign.

Under/efter opgave 4: Eleverne kan udfordres ved at undersøge hvad et andet materialevalg – fx
brug af farvet papir eller sugerør – gør ved lampens design og lyset/stemningen.

Forenklede Fælles Mål

Håndværk og design
4./5./6./7. klasse
Håndværk - materialer (obligatorisk)
Materialekendskab (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan skelne mellem bløde og hårde materialers anvendelsesmuligheder (vejledende mål)
Eleven har viden om bløde og hårde materialers egenskaber (vejledende mål)
Materialekombination og udtryk (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan kombinere materialer til et produktudtryk under instruktion (vejledende mål)
Eleven har viden om kombination af materialer (vejledende mål)
Design (obligatorisk )
Ideudvikling (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan skitsere eller formulere enkle ideer inden for givne rammer, herunder med digitale værktøjer (vejledende mål)
Eleven har viden om skitsers formål og struktur (vejledende mål)
Ideafprøvning (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan afprøve ideer i forhold til produkters form og funktion (vejledende mål)
Eleven har viden om ideafprøvning i designprocesser (vejledende mål)

Relaterede filer

Design med lys,PP
Design med lys,noter til PP
Design med lys, lærervejledning
Design med lys, opgave ark nr. 1
Design med lys, opgave ark nr. 2
Design med lys, opgave ark nr. 3
Design med lys, opgave ark nr. 4
Design med lys, tips og tricks

Relaterede links

Ønsker I at få besøg af en arkitekt på skolen eller at besøge en lokal arkitektvirksomhed, så kan Arkitektforeningen hjælpe med at skabe kontakt.
Dansk Arkitektur Center (DAC) er Danmarks nationale center for udvikling og formidling af viden om arkitektur, byggeri og byudvikling.
DAC& LEARNING tilbyder det mest omfattende udbud af undervisningsforløb, undervisningsmaterialer og lærerkurser inden for arkitektur og byudvikling rettet mod børn, unge og undervisere.
Arksite er Dansk Arkitektur Centers netbaserede undervisningstilbud til grundskolen. På Arksite kan man lære om kendte arkitekter, se eksempler på arkitektur og læse om arkitekturens historie i verden.
Rumanalyse – hvad gør vi i rum?
Inspiration, tips og tricks til at arbejde i model
Inspiration til lampedesign i ståltråd/papir.
Inspiration til produktanalyse – kan overføres til lampeanalyse.
2,5 min. film med en analyse af en stol.
Et portræt af Poul Henningsen med fokus på hans egen beretning om de ideer og principper, der har været bestemmende for hans teoretiske og praktiske arbejde med lys og belysningsproblemer gennem et langt liv. Kræver Unilogin.