Det brede læringssyn

Legen og den legende tilgang til læring, barnets interesser, undren og nysgerrighed samt det pædagogiske personales viden om at fremme læring og udvikling er udgangspunktet for de læringsprocesser, barnet indgår i.
Det brede læringssyn
© Meghan Holmes/Unsplash

Barnets læring

Barnet lærer ved at udforske med krop og sanser, ved at undre sig og stille spørgsmål, ved at blive mødt af spørgsmål og udfordringer og ved at eksperimentere med fx materialer og gøre opdagelser.

Barnet lærer gennem kommunikation, udveksling og sociale samspil, ved at opleve nyt og ved at opleve, at det fx kan bidrage innovativt og kreativt i sammenhænge, de indgår i med andre børn og voksne. Barnets læring fremmes af at turde begå fejl, famle og slippe fantasien løs.

Det pædagogiske personale skal bruge barnets legeindhold som pejlemærke for, hvad der optager barnet, hvad der kan være en udfordring for dets læring og udvikling, og hvad det derfor er oplagt at arbejde videre med i planlagte læringsaktiviteter.

Pædagogiske læringsmiljøer og det brede læringsbegreb

Det pædagogiske personale skal skabe alsidige, inddragende og trygge pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer lysten til at lære, eksperimentere og opleve mere.

Arbejdet med barnets læring tager udgangspunkt i et bredt læringsbegreb, hvor barnets kropslige og motoriske, sociale, emotionelle og kognitive læring alle er vigtige elementer i det pædagogiske arbejde.

Det pædagogiske personale støtter, guider og udfordrer børnene, både når der er tale om børne- og vokseninitierede aktiviteter og ved spontane og planlagte situationer i form af leg, aktiviteter og rutiner.

Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter rammerne for. Relationer og venskaber er afgørende, for alle børn skal opleve at være en del af fællesskabet og blive respekteret og lyttet til.

Læreplanstemaerne

Det pædagogiske arbejde med børns læring står på det pædagogiske grundlag og sker inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer:

  1. Alsidig personlig udvikling
  2. Social udvikling
  3. Kommunikation og sprog
  4. Krop, sanser og bevægelse
  5. Natur, udeliv og science
  6. Kultur, æstetik og fællesskab

Læreplanstemaerne sikrer en bred læringsforståelse med fokus på centrale elementer i børns trivsel, læring, dannelse og udvikling. Det er derfor afgørende, at de enkelte læreplanstemaer ikke forstås isoleret, men ses i sammenhæng, hvor det giver mening.

Læring hele dagen

Det pædagogiske læringsmiljø er til stede hele dagen – ved modtagelsen af barnet, under bleskiftet, under frokosten, under legen og gennem planlagte forløb. Børns læring er derfor ikke afgrænset til fx to timers planlagte pædagogiske aktiviteter om formiddagen.

Leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner skal give børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.

At etablere et pædagogisk læringsmiljø i de daglige rutiner vil fx handle om at skabe rammer for at:

  • tale med barnet, mens det får skiftet ble, så barnet får stimuleret sin følelsesmæssige tilknytning og sproglige udvikling
  • støtte barnet i selvhjulpenhed, når det tager flyverdragt på i garderoben
  • lære barnet at tage hensyn til andre ved frokosten som en del af arbejdet med barnets alsidige personlige udvikling og sociale udvikling
  • tid og plads for børnenes egen leg.

Dannelse

Dannelse er en dybere form for læring, hvor barnet forankrer værdier og viden i sin egen personlighed som en rettesnor til at handle i en global verden som et hensynsfuldt, kritisk og demokratisk menneske.

Det pædagogiske personale skal invitere barnet til at være aktivt deltagende, så barnet er med til at skabe sin læring og konkrete deltagelse i demokratiske sammenhænge. Det er personalets ansvar at skabe disse sammenhænge og rammer.

Det dannende indhold skal være meningsfuldt, udfordre barnet og danne afsæt for barnets måder at handle på i en global verden.

Ministeriets udgivelser

Sammen om digital dannelse Plakat
© Børne- og Socialministeriet

Sammen om digital dannelse

Digitale redskaber spiller en stor rolle i barnets liv, men barnet kan ikke danne sig selv digitalt. Dette inspirationsmateriale lægger op til dialog om dagtilbuddets og forældresamarbejdets betydning i barnets digitale dannelse.

Læreplanstemaerne

De seks læreplanstemaer
© Jelleke Vanooteghem/Unsplash

De seks læreplanstemaer

Den pædagogiske læreplan for dagtilbud indeholder seks læreplanstemaer. Et læreplanstema skal altid ses i sammenhæng med det pædagogiske grundlag og de øvrige læreplanstemaer i den pædagogiske læreplan.
Alsidig personlig udvikling
© Ben White/Unsplash

Læreplanstemaet Alsidig personlig udvikling

Dette læreplanstema har fokus på, hvordan dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer udvikler barnets erfaringsverden og dets muligheder for deltagelse. Det forudsætter bl.a. engagement, livsduelighed, gåpåmod og deltagelseskompetence.
To børn med en tablet
© Jelleke Vanooteghem/Unsplash

Læreplanstemaet Kommunikation og sprog

Fordi barnets kommunikation og sprog udvikles gennem nære relationer, er det centralt, at det pædagogiske læringsmiljø understøtter barnets kommunikative og sproglige samspil med det pædagogiske personale. Det pædagogiske personale skal være bevidste om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for barnet, og de skal guide barnet til at indgå i fællesskaber med andre børn.
Krop, sanser og bevægelse
© Mike Fox/Unsplash

Læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse

Barnet er i verden gennem kroppen, og når det støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen, lægges fundamentet for fysisk og psykisk trivsel. Det pædagogiske læringsmiljø skal invitere barnet til at få kropslige erfaringer i et miljø, hvor bevægelsesglæde, kreativitet og leg er nøglebegreber, og hvor det pædagogiske personale understøtter det enkelte barn og skaber fleksible, inkluderende læringsmiljøer.
Kultur, æstetik og fællesskab
© Bernard Hermant/Unsplash

Læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab

Kultur er dels en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer barnets sanser og følelser, dels de kulturelle værdier, barnet tilegner sig i hverdagen. I pædagogiske læringsmiljøer med fokus på kultur møder barnet nye sider af sig selv, udtrykker sig på mange forskellige måder og understøttes i at forstå sin omverden.
Natur, udeliv og science
© Kamilla Bryndum

Læreplanstemaet Natur, udeliv og science

Læreplanstemaet handler om, hvordan det pædagogiske læringsmiljø kan understøtte, at barnet eksperimenterer og gør sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Desuden skal det understøtte, at barnet arbejder med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur.
Social udvikling
© Trinity Kubassek/Pexels

Læreplanstemaet Social udvikling

Social udvikling omhandler udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer. Social udvikling foregår i fællesskaber, hvor barnet oplever at høre til, udvikler empati og får erfaringer med selv at øve indflydelse og værdsætte forskellighed.

Inspiration

Skab læringsøjeblikke forside
© Dansk Center for Undervisningsmiljø

Skab læringsøjeblikke – i hverdagens små rutiner

Daglige rutiner som modtagelsen af barnet, bleskift og måltider er en væsentlig del af det pædagogiske læringsmiljø. Dette inspirationsmateriale kan hjælpe med at sætte en fælles retning for arbejdet med rutiner som en integreret del af det pædagogiske læringsmiljø.
Film

Rutinepædagogik

I denne film kan I opleve, hvordan rutiner bliver læringsrum for børn i dagtilbud. Rutiner kan understøtte børns selvstændighed og medvirke til at gøre dem selvhjulpne og handlekraftige.
Film

Børn og leg

I denne film kan I opleve børn i vild tumleleg, på legepladsen og i andre legesituationer. I ser også, hvordan pædagogisk personale arbejder i forhold til børns leg.
Barndom
© Norsk Filmdistribusjon/Speranza AS

Barndom

Barndom er en observerende norsk dokumentarfilm, der følger børn i Aurora Barnehage gennem et år – på barnets og legens præmisser. Her kan I se filmens trailer.
Film

Læringsmiljøer

Det centrale i det pædagogiske læringsmiljø er børnenes deltagelsesmuligheder og samspillet med de andre børn og det pædagogiske personale. Det kan I se og høre mere om i denne film.
Film

Værdien af leg

Legen har egenværdi og er grundlæggende for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud. I denne norske film kan I se og høre om værdien af børns leg.
digital dannelse
© Igor Starkov/Unsplash

Medieleg

Hjemmesiden Medieleg er en inspirationsside om mediepædagogik, digital kultur og sprogtilegnelse i dagtilbud. Hjemmesiden retter sig primært til jer som pædagogisk personale.
Madleg
© Madleg

Madleg

Mad- og måltidsvaner udvikles i samspillet mellem mennesker, bl.a. i det fælles rum omkring måltidet. I dette inspirationskatalog kan I hente ideer til, hvordan I kan udvikle en mad- og måltidspædagogik, så den retter sig mod børnenes trivsel og dannelse.
Film

Fælles frokost – mere end bare mad

I denne film møder I børn og personale fra dagtilbuddet Garvergården, hvor madordninger er en integreret del af det pædagogiske læringsmiljø.
ForTÆL om maden logo
© Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

ForTÆL om maden – måltider med matematisk opmærksomhed

Med ForTÆL om maden kan I styrke jeres opmærksomhed på potentialet i de daglige rutiner for de 1½-3-årige børn. Her kan I hente inspiration til, hvordan I sætter fokus på matematisk opmærksomhed ved måltiderne.

Viden og forskning

Frida Slutrapport
© Aalborg Universitet

FRIDA Frokostordninger i dagtilbud

Kan frokostordninger i dagtilbud være med til at udnytte potentialet for sundhed og maddannelse blandt børn, og kan vi i stedet for passiv bespisning se frokostordninger som aktive læringsmuligheder? Forskningsprojektet FRIDA har undersøgt dette spørgsmål.
Bakspejlet - temahæfte legerig læring
© Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Legerig læring

Legen og den legende tilgang til læring danner i den styrkede pædagogiske læreplan udgangspunktet for de læringsprocesser, barnet indgår i. Dette inspirationsmateriale sætter fokus på forholdet mellem leg og læring.
EVA tema - digitale dagtilbud
© Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Digitale dagtilbud

Flere forskere mener, at digitale redskaber er en pædagogisk ressource, der kan stimulere børns leg. Dette inspirationsmateriale sætter fokus på, hvordan I kan bruge digitale redskaber aktivt i det pædagogiske læringsmiljø.
Forside Rammer om det gode måltid
© Fødevarestyrelsen

Rammer om det gode måltid

Mange børn spiser halvdelen af deres daglige måltider i dagtilbuddet. Derfor har sund mad og gode måltidsoplevelser i dagtilbuddet stor betydning for barnets sundhed og trivsel. Med en fælles måltidspædagogik kan I som pædagogisk personale, madprofessionelle og ledelse skabe sammenhæng mellem mad og pædagogik og sikre gode måltider hver dag.

Emneord