Det gode spørgeskema

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har gennem mange undersøgelser og evalueringer oparbejdet megen viden om, hvordan man formulerer spørgeskemaer, der svarer på netop det, man gerne vil belyse. EVA har samlet deres viden og erfaringer i et hæfte: Det gode spørgeskema.

Formål og hovedkonklusioner

Formålet med hæftet er, at spørgeskemadesignere kan bruge hæftets gode råd til at kvalificere deres spørgeskemaundersøgelser.

Hæftet beskriver tre gode råd med eksempler, som du kan følge, når du selv skal arbejde med spørgeskema-design.

De tre gode råd omfatter konkrete råd til:

 • Formuleringer af spørgsmål.
 • Anvendelse af svarskalaer.
 • Brug af pilottests.

Spørgeskemaer - en kilde til viden og information

Spørgeskemaer kan være en vigtig kilde til viden og information. Med et godt spørgeskema kan man stille mange personer de samme spørgsmål og dermed få et meget bredt billede af det felt, man vil undersøge.

Men det er ikke nemt at udarbejde et godt spørgeskema. For hvordan sikrer man, at spørgsmålene er formuleret, så respondenterne svarer på det, man ønsker at belyse i sin undersøgelse?

I EVA´s lille hæfte på 12 sider: Det gode spørgeskema kan du få gode råd til udarbejdelse af et godt spørgeskemadesign.

Hæftet er opdelt i tre afsnit:

 • 5 gode råd til formuleringer af spørgsmål
 • 5 råd om skalaer
 • 6 råd om pilottest

Under hvert afsnit er der en række råd, som du kan reflektere over i forhold til det konkrete spørgeskema, man er i gang med at udarbejde. I hvert afsnit er fremhævet, hvordan de omtalte råd i afsnittet medvirker til at kvalificere spørgeskemaundersøgelsen.

5 gode råd til formuleringer af spørgsmål

 1. Stil enkle spørgsmål.
 2. Spørg om én ting ad gangen.
 3. Stil neutrale spørgsmål.
 4. Stil genkaldelige spørgsmål.
 5. Overvej ordvalget.

Jo skarpere spørgsmålene er formuleret, des mere anvendelige bliver de i svarene.

5 råd om skalaer

 1. Svarskalaen skal give mening i forhold til spørgsmålet.
 2. Svarskalaer skal være udtømmende.
 3. Undgå så vidt muligt midterkategorier.
 4. Brug kun ‘Ved ikke’, hvis det er nødvendigt.
 5. Svarskalaen skal være afbalanceret.

Er den gal med svarskalaen, bliver konklusionerne misvisende.

6 råd om pilottest

 1. Afsæt tid.
 2. Vær specifik.
 3. Pilottest næsten færdige spørgeskemaer.
 4. Overvej testpersoner.
 5. Interview dine testpersoner.
 6. Tænk rettelserne igennem hele vejen.

Pilottests er altid med til at gøre vores spørgeskemaer bedre.

Læs mere Vis mindre

Refleksionsspørgsmål

Hvor ser du de største udfordringer, når du designer et spørgeskema?

Hvorledes kan hæftet Det gode spørgeskema medvirke til at kvalificere dit næste spørgeskema?

Hvilke opmærksomhedsområder har du særligt fået øje på i hæftets tre afsnit og tilhørende råd?

Hæftet Det gode spørgeskema, som er udgivet primo 2017, kan downloades fra EVA’s website her.    

Hæftet er en del af en serie om at tilrettelægge valide undersøgelser og evalueringer. Et andet hæfte i serien er Den gode evaluering. Du kan se og downloade hæftet fra EVA's website her.

 

Udarbejdet af Hanne Birkum, redaktør EMU.dk, forvaltning. Cand. pæd. pæd. Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner.

Februar 2017.