Digitale redskaber i dagtilbud

Tablets kan give børn lyst til læring og fungere som social brobygger. Det er to af konklusionerne i en ny rapport om daginstitutioners brug af digitale redskaber.

I løbet af 2015 har flere af landets kommuner deltaget i et forskningsprojekt igangsat af KL, Digitaliseringsstyrelsen og Undervisningsministeriet, omhandlende forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring.

Formålet med projektet var bl.a. at opnå viden om:

 • Hvilke aspekter af læringen kan digitale redskaber understøtte?
 • Hvordan kan digitale redskaber øge kvaliteten af det pædagogiske arbejde? 

Forskningsprojektets resultater er sammenfattet i en rapport, der lige er blevet publiceret.

 

Rapportens indhold og hovedkonklusioner

Projektet har været opdelt i tre delprojekter med forskellige hovedtemaer, metoder og forskere.

Den afsluttende rapport består af tre delrapporter fra projektets tre delprojekter samt en samlende rapport, som konkluderer på tværs af de tre delrapporter og giver anbefalinger til det videre arbejde med digitale redskaber i dagtilbud. 

De konkrete praksiseksempler i projektet, er aftalt mellem forskere og praktikere fra 25 deltagende kommuner. Dagtilbuddene er ikke udvalgt repræsentativt, men deltager på baggrund af interesse. Forskningen bygger på kvalitativ metode, og data er indsamlet gennem observation, optagelse af billeder og lyd. Resultaterne kan på den baggrund ikke overføres til alle dagtilbud, men peger på tendenser inden for pædagogisk personales anvendelse af digitale redskaber i den pædagogiske praksis.   

Den samlede rapport kan downloades under "relaterede filer" og i slutningen af denne artikel, kan du læse nærmere om de enkelte delprojekter og hente delrapporterne.

 

Projektets hovedkonklusioner:

Hvordan og i hvilke situationer man kan få gavn af digitale redskaber, herunder:

 • At pædagogisk personale bør have en reflekterende praksis om anvendelsen af digitale redskaber. Herunder peger resultaterne på, at der er fire positioner, som det pædagogiske personale skal kunne veksle mellem.
 • At den reflekterende praksis i forbindelse med digitale redskaber herudover skal indeholde overvejelser om valg af teknologi ift. om teknologien er åben eller lukket samt tilrettelæggelse af aktivitetens forløb ift. hvor planlagt aktiviteten skal være
 • Når der skabes rum for en eksperimenterende tilgang til brugen af digitale redskaber, hvor den voksne overtager barnets mere legende og eksperimenterende tilgang (hvor voksne ofte går styret og styrende til værks), så motiveres både børn og voksne til at afprøve de digitale redskabers muligheder og rammer.
 • At en værdifuld brug af teknologi ikke nødvendigvis afhænger af den voksnes erfaringer eller evner. En pædagog, som er uerfaren med teknologier, kan bruge teknologi til at øge kvaliteten i en aktivitet ved fx at have en mere eksperimenterende tilgang til arbejdet.

 

Hvilke former for læring og aktiviteter, der kan understøttes ved digitale redskaber:

 • Når redskabet bruges reflekteret, peger resultaterne på, at digitale redskaber kan understøtte stort set alle former for læring.
 • Digitale redskaber kan skabe og fastholde interesse hos de af børnene, der i mindre grad har interesse for læring i andre sammenhænge
 • Understøtte relationsdannelse og deltagelsesmuligheder ved fx at give børn, der ikke er en del af fællesskabet, mulighed for superbrugerstatus på det digitale redskab, og dermed give barnet et redskab til nye deltagelsesmuligheder og mulighed for at danne nye relationer.
 • Mulighed for refleksion: I kraft af interaktive elementer som kamera- og delefunktioner, kan redskaberne bruges som refleksionsværktøjer – ved at optage og gengive. Socialt samspil hos børn og voksne kan genbesøges mv.

  

Projektet konkluderer samtidig, at hvis de digitale redskaber i endnu højere grad skal understøtte og matche dagtilbuddenes behov, er det vigtigt at:

 • redskaberne er robuste
 • børnene får mulighed for at være producenter
 • de er enkle at gå til for børn og personale
 • redskaberne er kompatible med hinanden
 • de understøttes af kommunens generelle it-sikkerhed

Herudover konkluderer projektet, at velfungerende, trådløst internet ude i alle dagtilbud er en forudsætning for, at de pædagogiske potentialer i digitale redskaber kan indfries, og at dette i flere tilfælde ikke er til stede.

 

De deltagende kommuner har udtrykt stor begejstring for projektet, og har generelt udvist et stort engagement og deltagelseslyst. Dermed har projektet andet hovedformål om at de deltagende kommuner og dagtilbud skal få mere viden og understøttes i at igangsætte forandringsforløb med henblik på øget læring ved brug af digitale redskaber, opnået.

De enkelte delprojekter

Et indblik i delprojekt 3 - Dannelse i en digital og global verden

pennevenner i børnehaven

Når børn møder verden.

Kan man i børnehaven have kontakt til andre børnehaver via sociale medier? - Sagtens, og det kan man se og læse meget mere om her.

Relaterede filer

Sammenfattende rapport - Rapporten er udarbejdet af Implement Consulting Group og Socialt Udviklingscenter SUS på baggrund af delrapporter fra Professionshøjskolen UCC og Aarhus Universitet. Rapporten er skrevet for KL, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt Digitaliseringsstyrelsen
Pixi-udgave af den samlede forskningsrapport