Drømme og viden om voksenliv og voksenroller

Børns drømme og forestillinger om livet som voksen knyttes sammen med forskellige voksnes fortællinger om deres liv, roller og drømme.

Introduktion

Uddannelse og job,

Centralt i Uddannelse og Job er, at elevernes forestillinger om muligheder i uddannelse, job og karriere skal udfordres. Dette sker bl.a., når elevernes egen forhåndsviden og forforståelser tilføjes nye og flere perspektiver, der kan øge, nuancere og præcisere elevernes viden og forestillinger om, hvad de selv har mulighed for i forhold til fx job.

Disse forskellige perspektiver bliver forløbet igennem knyttet til elevernes drømme og forestillinger om deres eget voksenliv, fx deres drømme i forhold job, familie og fritid. Eleverne beskriver disse drømme og forestillinger for hinanden og får dermed en række forskellige nye vinkler på, hvad forventninger til fremtiden kan indeholde. 

Også når voksne fra elevernes egne netværk besøger klassen, er det med disse voksnes fortællinger, at eleverne får nye og flere indtryk af, hvor forskellige voksnes liv, roller, drømme og job kan være. 

Formål

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Planlægning

Integrering i andre fag

Forløbet lægger op til at inddrage børnehaveklassens og danskfagets kompetenceområder. Dette kan fx ske ved at eleverne giver deres forestillinger og drømme skriftlige udtryk i form af egenproducerede tekster til en fælles klasselæsebog eller digte om det at være voksen. Litteratur om voksnes liv og job før og nu kan også indgå.

I forløbet indgår forskellige aktiviteter, der kan gennemføres som enkeltlektioner eller temadage. I aktiviteterne er der en vekselvirkning mellem aktiviteter i klassen og besøg af voksne.

I forløbet indgår en række temaer, som har med voksnes liv og roller at gøre.

I nogle af forløbets aktiviteter skal eleverne samarbejde i grupper, bl.a. om et tema, de har fået tildelt og om forberedelse af spørgsmål.

Hvis eleverne i fx 0. klasse endnu ikke har forudsætninger til denne arbejdsform, kan aktiviteterne tilrettelægges, så de i stedet foregår i fællesskab i klassen.

"Voksenliv og voksenroller"

Lektionerne tager afsæt i en fælles drøftelse i klassen, hvor eleverne giver deres bud og eksempler på, hvad begreberne voksenliv og voksenroller kan indeholde.  Disse to begreber bruges forløbet igennem, og de bør derfor indledningsvis blive tydelige for eleverne. 

"Tegning af mig selv nu og min fremtid som voksen"

Med udarbejdelse af to tegninger skal eleven koble sit aktuelle liv til de forestillinger og drømme, eleven har om sit voksenliv og sine voksenroller. I arbejdet med tegningerne får den enkelte elev bl.a. mulighed for at overveje og udtrykke sine forventninger til voksenlivet og sin forståelse af voksenroller.   

"En bog med drømme om voksenliv"

Elevernes tegninger samles i en bog, der i første omgang bruges som udgangspunkt for, at hver elev ud fra sin egen tegning fortæller i klassen om sine fremtidsdrømme. Eleverne får dermed indblik i hinandens forskellige perspektiver på drømme om fremtiden, på voksenlivet og på voksenroller.

"Vores spørgsmål"

Bogens indhold og elevernes fortællinger er dernæst inspiration til, at klassen udvælger en række temaer, der handler om voksnes liv og roller.  Til hvert af disse temaer udformes spørgsmål, som bruges, når forskellige voksne besøger klassen i den kommende lektion.

Temaerne og de tilhørende spørgsmål fordeles til eleverne i grupper, der øver sig i at stille spørgsmålene. Dermed bruger eleverne igen de begreber og perspektiver, som forløbet introducerer om voksnes liv, roller og drømme.

"Voksne på besøg"

Voksne fra elevernes familier og netværk besøger klassen. På skift stiller hver gruppe de forberedte spørgsmål om hvert af de temaer, som er udvalgt.

Med de voksnes fortællinger om deres roller, deres liv og deres drømme og ud fra de svar, som elevernes får på deres spørgsmål, tilføres flere og nye perspektiver på, hvad voksnes liv og roller kan være. Elevernes udbytte af de voksne fortællinger er grundlaget for de aktiviteter, som udgør forløbets afrunding.

"Hvad lærte vi om voksnes liv og voksnes roller?"

Med brug af den viden eleverne har fået ved de voksnes besøg, forbereder hver gruppe en fremlæggelse om det tema, som de har stillet spørgsmål om. Fremlæggelsen kan fx udformes som et foredrag, en kort tekst eller et digt. 

De perspektiver, som de besøgendes fortællinger gav, bliver dermed bearbejdet og udfoldet ud fra, hvad eleverne har fået af ny viden og nye forståelser om de voksnes liv og roller. 

Læs mere Vis mindre

Forslag til læringsmål

Eleverne kan beskrive, hvad voksnes liv og roller kan indeholde.

Omfang

Forløbet har i alt 9 lektioner.

Tegn på læring

  1. Eleven giver eksempler på, hvad voksnes liv og roller kan indeholde.
  2. Eleven beskriver eksempler på voksnes forskellige roller og deres indhold.
  3. Eleven sammenligner forskellige voksnes liv og roller.

Undervisningsdifferentiering

I forløbet kan der løbende differentieres på forskellige måder.

Eksemplet på undervisningsdifferentiering tager her afsæt i de tre niveauer af tegn på læring:

1. Eleven giver eksempler på, hvad voksnes liv og roller kan indeholde

Både ud fra egen forhåndsviden og med baggrund i de besøgende voksnes fortællinger kan elever udforme en tekst, der beskriver en række eksempler på, hvad der kan være af opgaver og ansvar i en voksens liv som forælder, som bedsteforælder eller som ung og som gammel. Der kan fx også tegnes en tidslinje, hvorpå eleven angiver, hvad der kan være det vigtigste i det liv, man har som 20-årig, som 40-årig og som 60-årig.

2. Eleven beskriver eksempler på voksnes forskellige roller og deres indhold

Elever kan i tegning eller i en tekst udtrykke, hvad der kan være af forskelle mellem de opgaver og roller, som den samme voksne kan have,fx  når den voksne er i familien, er på arbejde og er sammen med venner.

Der kan også tegnes en cirkel, som eleven deler op i de forskellige roller, den samme voksne kan have. Til hver af disse roller skriver eleven, hvad der kan være det vigtigste for den voksne i netop denne rolle. 

3. Eleven sammenligner forskellige voksnes liv og roller 

Elever kan på baggrund af klassens fælles bog eller ud fra de besøgende voksnes fortællinger finde ligheder og forskelle i voksnes liv og voksnes roller. Disse kan suppleres med, hvad disse ligheder og forskelle kan betyde fx i forhold til elevens egne drømme om fremtiden.

Der kan fx også udvælges en rolle, fx rollen i familien, og eleven kan sammenligne, hvad der kan være af forskellige familieformer og voksenroller heri.

Læs mere Vis mindre

Gennnemførelse (4)

Lektion 1 og 2

Uddannelse og job,
I lektion 1 og 2 indkredses elevernes forestillinger om voksenliv og roller samt deres drømme om fremtiden.

Lektion 3 og 4

Uddannelse og job,
I lektion 3 og 4 arbejder eleverne med deres fortællinger, som er blevet til en lille fælles bog.

Lektion 5 og 6

Uddannelse og job,
I lektion 5 og 6 er der fokus på besøg af voksne. Der forberedes spørgsmål forud for besøget.

Lektion 7 og 8

Uddannelse og job,
I lektion 7 og 8 afrundes forløbet fremlæggelse. Der er fokus på bl.a. en lille fremlæggelse.

Vis alle Vis færre

Forslag til evaluering (1)

Evaluering

Uddannelse og job,
Find forslag til evaluering.

Forenklede Fælles Mål

Uddannelse og job
Bh. kl. - 3. klasse
Personlige valg (obligatorisk)
Mine mål (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan udtrykke egne drømme og forestillinger om voksenliv (vejledende mål)
Eleven har viden om voksenliv og voksenroller (vejledende mål)